Amen­dement inzake kiezen voor de meest natuur­vrien­de­lijke derde optie: geen nieuwe Meervaart in of aan de oever van de Sloterplas


28 maart 2024

De Raad,

Gehoord de discussies over: het vaststellen van de investeringsnota en het stedenbouwkundig plan Stadscentrum Osdorpplein fase 2: uitwerking fase 2a en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet fase 2a (VN2024-001994) en het uiten van wensen en bedenkingen over het inpassingsgebied van de Nieuwe Meervaart (VN2024-002001).

Constaterende dat:
- het college een dilemma voorlegt aan de raad over twee opties voor de bouw van een nieuwe Meervaart die allebei gepaard gaan met natuurvernietiging en -verstoring.

Overwegende dat:
- er ook nog een derde optie is om in zijn geheel af te zien van de ontwikkeling van een nieuwe Meervaart in of aan de oevers van de Sloterplas.

Besluit:
1. in het voorgestelde besluit “Vaststellen van de investeringsnota en het stedenbouwkundig
plan Stadscentrum Osdorpplein fase 2: uitwerking fase 2a en het beschikbaar stellen van
een uitvoeringskrediet fase 2a”

beslispunt 2:

“In te stemmen met de keuze voor meest passende optie Zuid als inpassingsgebied voor
de Nieuwe Meervaart in de Sloterplas met inachtneming van de adviezen van het Kwali-
teitsteam de Nieuwe Meervaart, zuidoever Sloterplas en omgeving (Kwaliteitsteam) en de
Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur (TAC);”

te vervangen door:
“Geen nieuwe Meervaart in of aan de oevers van de Sloterplas te bouwen, maar te voor-
zien in de bouw van een nieuwe Meervaart binnen de bebouwde omgeving waarbij recht
wordt gedaan aan de uitbreiding van programmering en functies.”

2. de bedragen in de investeringsnota die met dit gewijzigde beslispunt samenhangen con-
form aan te passen.

Indieners,
A.L. Bakker
M.S. Von Gerhardt
R.B. Havelaar
C.C.J. Van Berkel
J. Broersen
R. Alberts


Status

Verworpen

Voor

VVD, JA21, VOLT, CDA, SP, FvD, Lijst AV

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake gratis toegang Nationaal Holocaustmuseum voor middelbare scholieren

Lees verder

Motie inzake inzet SUP-middelen

Lees verder

    Word actief Doneer