Motie inzake inzake Publiek belang centraal


28 juni 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Vervolgbesluit AEB,

Overwegende dat:

  • Betaalbaarheid van zowel afvalverwerking als warmte voor Amsterdammers van cruciaal belang is;
  • De Enquêtecommissie Afval Energie Bedrijf (AEB) geconcludeerd heeft dat het publiek belang niet geëxpliciteerd is binnen de gemeentelijke organisatie[1];
  • De afgelopen jaren is gebleken dat het markttarief grillig is, dus dat het tarief afhankelijk is van de marktomstandigheden op dat moment.

Constaterende dat:

  • Het college in haar memo over publieke belangen betaalbaarheid niet expliciet maakt als publiek belang[2];
  • Dat het college in de brief van 26 juni 2023 toezegt dat betaalbaarheid zwaar zal wegen in de nieuwe aanbesteding;
  • Afvalverwerking een markt is geworden waar geen regie op wordt gevoerd door de landelijke overheid;
  • Hierdoor is de prijs van afvalverwerking zeer volatiel is, hetgeen grote onzekerheden met zich mee brengt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • Om, binnen de grenzen die er voor ons als verkopende overheid gelden, het publiek belang centraal te stellen bij de beoordeling van potentiële nieuwe kopers van het AEB;
  • De raad te informeren over de afweging die gemaakt wordt met betrekking tot publiek belang van Amsterdam en Amsterdammers: dat het vuilnis tegen een acceptabele prijs wordt opgehaald, verwerkt en ook nog eens zo duurzaam mogelijk.
  • Een scan uit te voeren naar of en hoe er voor de warmtevoorziening en afvalvoorziening in Amsterdam gekomen kan worden tot een kostprijs+ model. En daarin mee te nemen wat op gemeenteniveau kan worden gedaan en waarvoor het Rijk nodig is en/of Europa. En de raad over de uitkomsten te informeren.

Indieners,
L. E. Heinhuis (PvdA)
Z. Ernsting (GL)
E. Schmit (D66)
A. Bakker (PvdD)
I. Garmy (Volt)
D. Boomsma (CDA)
C. Kabamba (Lijst Kabamba)

1 https://www.amsterdam.nl/bestu... 2 https://amsterdam.raadsinforma...


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake een landelijk CO2 reductie plan voor afvalverbrandingsinstallaties

Lees verder

Motie inzake een duurzame toekomst voor grondstoffen en warme woningen

Lees verder

    Word actief Doneer