Motie inzake het Ruim­telijk Toet­sings­kader Noorder IJ-plas (Neem plafond bebouwing in het Toet­sings­kader Noorder IJ-plas­gebied op)


30 maart 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-plas (ZD2020-014753),

Constaterende dat:

- het plangebied volgens de Structuurvisie Amsterdam 2040 valt onder de Hoofdgroenstructuur het groentype 'ruigtegebied/struinnatuur';

- in de Hoofdgroenstructuur gebieden zijn opgenomen waar de functies groen en groene recreatie voorop staan;

- woningbouw, werkgerelateerde functies, wegenaanleg of het vestigen van voorzieningen die verkeer aantrekken of die ten koste gaan van groen, niet in overeenstemming zijn met de doelstellingen

van de structuurvisie;

- de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) adviseert om een plafond in te voeren aan het aantal m2 dat in het gebied bebouwd mag worden;

– de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) constateert dat het toetsingskader niet inpasbaar is in de Hoofdgroenstructuur omdat het voorgestelde beleid minder dan het bestaande beleid bescherming biedt aan wat het beoogt te beschermen;

– de TAC constateert dat het toetsingskader niet inpasbaar is in de Hoofdgroenstructuur omdat het voorgestelde beleid ruimte biedt aan initiatieven, in het bijzonder de publieke openbare plek op de noordoever, die strijdig zijn met het bestaande beleidskader;

– de TAC constateert dat het toetsingskader niet inpasbaar is in de Hoofdgroenstructuur omdat in onvoldoende mate wordt afgebakend wat in ieder geval als niet wenselijke ontwikkelingen moet worden beschouwd om het unieke karakter van het gebied als bijzonder struinnatuurgebied te waarborgen.

Overwegende dat:

– de Noorder IJ-plas één van de weinige plekken in Amsterdam is waar nog verwilderde natuur te vinden is;

– de Noorder IJ-Plas een bijzonder hoge natuurwaardenscore (van 4) op de Natuurwaardenkaart 2016 krijgt;

– het ecologisch onderzoek naar de Noorder IJ-plas uit 2007, uitgevoerd door Grontmij/AquaSense (in opdracht van de gemeente Amsterdam), concludeert dat er diverse bijzondere diersoorten in de Noorder IJ-plas aanwezig zijn;

– het Historisch Archief Tuindorp Oostzaan concludeert dat het gebied een grote diversiteit aan flora en fauna heeft, waaronder vossen, vleermuizen, salamanders, konijnen en verscheidene broedvogels;

– er veel vogels die leven in (en rondom) de Noorder IJ-plas, zoals de grote karekiet, snor, visdief, torenvalk, huismus, nachtegaal, kneu, boerenzwaluw en koekoek, die op de Rode Lijst staan;

– er veel zoogdieren die leven in (en rondom) de Noorder IJ-plas, zoals de konijn, laatvlieger, wezel, bunzing en egel op de Rode Lijst staan;

– ingrepen in deze zones effect zal hebben op de groenstrook rond de plas die voor veel vogelsoorten een ideaal broedgebied is;

– ingrepen in deze zones effect zullen hebben op de kwaliteit van het foerageergebied van vleermuizen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. Het advies van de Technische Advies Commissie (TAC) om een plafond in te voeren aan het aantal m2 dat in het gebied bebouwd mag worden, te volgen;

2. De gemeenteraad uiterlijk in het derde kwartaal van 2021 een aangepast ruimtelijk toetsingskader voor te leggen, mét een plafond aan het aantal m2 dat in het gebied bebouwd mag worden.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, JA21, CDA, PvdO, CU, BIJ1, DENK

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake het Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-plas (Geen bebouwing in en rondom de Noorder IJ-plas)

Lees verder

Motie inzake de afsprakenbrief met de volkstuinen in De Nieuwe Kern (geen doorgaande openbare fietsroute)

Lees verder

    Word actief Doneer