Motie inzake duide­lijke commu­ni­catie naar studenten over ener­gie­toeslag


11 mei 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over uitspraak van de rechtbank omtrent uitsluiting van studenten voor energietoeslag Constaterende dat:

 • Na een uitspraak van de rechtbank een deel van de aanvragen voor energietoeslag van studenten opnieuw wordt beoordeeld[1];
 • Dit niet geldt voor de studenten die geen bezwaar hebben ingediend of geen aanvraag hebben ingediend omdat ze dachten toch geen recht te zullen hebben op de toeslag;
 • De wethouder in de commissievergadering Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding van 29 maart 2023 aangaf nog altijd met het Rijk in gesprek te zijn over energietoeslag voor studenten;
 • Dit voor buitenstaanders niet tot nauwelijks zichtbaar is.

Overwegende dat:

 • Er onder studenten onrust, onvrede en onduidelijkheid heerst over de manier waarop de gemeente de energietoeslag voor studenten inricht en wat dit voor individuele situaties betekent[2];
 • Verschillende gemeenten verschillende regelingen hanteren voor energietoeslag voor studenten, wat nog meer onrust, onvrede en onduidelijkheid veroorzaakt;
 • Het voor mensen die commissie- en raadsvergaderingen niet op de voet volgen moeilijk te begrijpen is waarom de gemeente energietoeslag niet categoriaal aan studenten vertrekt en wat hierin de afwegingen en dilemma’s zijn;
 • Studenten, ondanks onvrede over het uitblijven van energietoeslag, vaak wel begrip hebben voor het dilemma waar de gemeente zich in bevindt zolang het Rijk geen middelen beschikbaar stelt voor een categoriale verstrekking van energietoeslag aan studenten;
 • Dit begrip pas kan ontstaan als men de afwegingen en dilemma’s van de gemeente kent;
 • Goede en eerlijke informatievoorziening essentieel is voor het realiseren en behouden van vertrouwen in de (lokale) overheid;
 • De gemeente er voor studenten op zijn minst alles aan kan doen beleidskeuzes en afwegingen transparant en navolgbaar te maken;
 • De communicatie vanuit de gemeente over de uitkering van energietoeslag aan studenten op dit moment zeer beperkt is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Duidelijk naar studenten te communiceren wat de stand van zaken omtrent de verstrekking van energietoeslag voor studenten is, bijvoorbeeld middels een persbericht, statement op de website en brief naar studentenorganisaties. Hierin tenminste op te nemen:

 • Welke pogingen de wethouder heeft ondernomen en momenteel onderneemt om toch compensatie vanuit het Rijk te krijgen;
 • Uiting van begrip voor de situatie van studenten en uitspraak dat de gemeente het uitblijven van middelen vanuit het Rijk niet wenselijk vindt;
 • Verwijzing naar (armoede)regelingen en hulp waar studenten wel op kunnen terugvallen, zoals de Buurtteams en de Individuele Bijzondere Bijstand. Er voor te zorgen dat deze informatie ook terug te vinden is voor studenten die hier (online) naar op zoek gaan.

Indiener(s),

J. Broersen

J. Bloemberg-Issa

C. Kabamba

K. Kreuger

M. Yemane

A. Wehkamp

[1] Zie “studenten en hoge energiekosten”, https://www.amsterdam.nl/werk-...

[2] Zo blijkt onder andere uit gesprekken die Volt met studenten voert en berichten die Volt via sociale media van studenten ontvangt.


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen