Motie inzake de Voor­jaarsnota 2021 (‘een (on)even­wichtig beeld’ niet als factor meewegen bij de keuze om bomen te kappen)


7 juli 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Voorjaarsnota 2021 en de daarin voorgestelde begrotingswijzigingen van de Begroting 2021.

Constaterende dat:

  • ondanks volgens het beleidskader Puccinimethode en het Handboek Groen behoud en inpassing van bestaand en gezond groen het uitgangspunt is bij herinrichting en nieuwe aanleg, in de realiteit subjectieve schoonheidsnormen, zoals ‘een onverzorgde uitstraling’ of ‘discontinuïteit van het groenbeeld’, als argument voor bomenkap worden meegewogen;
  • hierdoor gezonde bomen die hadden kunnen blijven staan verdwijnen omdat er anders “een onevenwichtig beeld door de verschillende grootte in bomen, evenals de lijn waarin de bomen staan” zou ontstaan.

Overwegende dat:

  • we te maken hebben met een klimaat- en biodiversiteitscrisis;
  • subjectieve schoonheidsnormen over bomen niet zouden mogen leiden tot kap;
  • juist een grote verscheidenheid en hoeveelheid bomen wenselijk is voor het vergroten van de biodiversiteit en elke boom telt voor het klimaatadaptief maken van de stad.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In alle daarvoor relevante beleidskaders aan te passen dat het principe van ‘een (on)evenwichtig beeld’ niet als factor wordt meegewogen bij de keuze om bomen te kappen.

Indiener,

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

BIJ1, CU, DENK, PvdD

Tegen

NIDA, JA21, CDA, D66, FvD, GroenLinks, PvdA, PvdO, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (structurele onderhoudsfinanciering hangende tuinen aan ons vastgoed)

Lees verder

Motie inzake geen festivals in het Twiske

Lees verder

    Word actief Doneer