Motie inzake de Voor­jaarsnota 2021 (steun voort­be­staan volks­tuin­ver­e­niging De Vrij­buiters op locatie grenzend aan het voor­malige tuinpark)


29 juni 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Voorjaarsnota 2021 en de daarin voorgestelde begrotingswijzigingen van de Begroting 2021.

Constaterende dat:

  • dertig tuinders in maart jl. hun geliefde (moes)tuintjes op volkstuincomplex De Vrijbuiters hebben moeten verlaten na een geschil met de nieuwe grondeigenaar (een vastgoedman die voornemens zou zijn woningen te bouwen terwijl het vigerende bestemmingsplan dit niet toelaat);
  • de sluiting van het volkstuinpark voorkomen had kunnen worden omdat de provincie in 2017 de grond eerst ter overdracht aan de gemeente Amsterdam heeft aangeboden, maar dit aanbod door de gemeente is afgewezen;
  • het college in de (op dit moment ingetrokken) concept Uitvoeringsstrategie volkstuinenbeleid aangeeft dat zij bestaande volkstuinparken “voor wat betreft ligging en omvang” wenst te behouden, maar hier met betrekking tot volkstuinpark De Vrijbuiters volkomen in gefaald heeft;
  • als resultaat een groen deel van de oude, diverse en authentieke Bijlmer is verdwenen.

Overwegende dat:

  • het in het kader van klimaatadaptatie en de biodiversiteitscrisis waarin wij ons bevinden niet uit te leggen is dat een volkstuinpark met rijke biodiversiteit verdwijnt (de tuinders hebben o.a. vaak ringslangen, bijzondere vogels, konijnen, egels en kikkers waargenomen in de tuinen waar wij zij succesvol (Surinaamse) groenten, fruit en weelderig groen verbouwden);
  • de tuinders zelf een nieuwe locatie hebben ‘gevonden’: een tien meter brede kale grasstrook naast de sloot, grenzend aan de zuidzijde van het terrein van het (voormalige) volkstuinpark de Vrijbuiters;
  • de Vrijbuiters hopen de biodiversiteit hier te kunnen behouden en hun verenigingsleven voort te zetten;
  • het betreffende gebied in eigendom van de gemeente is en de bestemming ‘Groen’ met de dubbelbestemming ‘Archeologie’ heeft;
  • het college dus nog steeds de mogelijkheid in handen heeft om ervoor te zorgen dat de volkstuinvereniging voort kan bestaan.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • De tuinders van volkstuinvereniging De Vrijbuiters te steunen bij de oprichting van een nieuw volkstuinpark op de door hen voorgestelde locatie grenzend aan het voormalige tuinpark, met het oog op natuurbehoud en het creëren van een diervriendelijke oever.

Indieners,

J.F. Bloemberg-Issa
J. Veldhuyzen


Status

Verworpen

Voor

CU, CDA, PvdD, BIJ1, FvD

Tegen

NIDA, JA21, VVD, D66, PvdO, SP, GroenLinks, DENK

Lees onze andere moties

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (steun voortbestaan volkstuinvereniging De Vrijbuiters op andere locatie binnen stadsdeel)

Lees verder

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (structurele onderhoudsfinanciering hangende tuinen aan ons vastgoed)

Lees verder

    Word actief Doneer