Motie inzake de Regionale Energie Strategie (RES) NH-Zuid (reali­seren van voldoende zonne-energie)


10 februari 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de beraadslaging over de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ) (Nr. VN2021-002288).

Constaterende dat:

  • het plaatsen van windmolens in sommige gevallen ook nadelige gevolgen heeft;
  • het RES-aanbod van Amsterdam voor het grootste deel leunt op de inzet van zonne-energie;

Overwegende dat:

  • een proactieve houding van groot belang is voor het halen van de zon-ambities;
  • een slagvaardige aanpak van het programma zon op dak meer doorslaggevend is voor realiseren van het Amsterdam RES aanbod dan de inzet van windmolens;
  • dak-eigenaren specifieke eisen stellen voordat er zonnepanelen geplaatst kunnen worden;
  • zaken zoals eigendomsverhouding en onderhoudsplanningen doorslaggevend kunnen zijn voor het slagen van zon op dak-projecten;
  • het voor de raad niet inzichtelijk op welke daken het college van plan is om zonnepanelen te plaatsen en onduidelijk is wat het college gaat ondernemen om dit te realiseren.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

een inventarisatie te maken van de meest kansrijke zonnepanelen projecten op grote daken met een bijbehorend plan van aanpak, en de raad hierover te informeren.

Het lid van de gemeenteraad,

A.L Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, CU, PvdO, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

D66, GroenLinks, SP, PvdA, JA21

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de verkoop AEB-holding (strategie duurzaamheid)

Lees verder

Motie inzake energie besparen bij datacenters in het kader van het Amsterdam aanbod voor Regionale Energie Strategie (RES) NH-Zuid

Lees verder

    Word actief Doneer