Motie inzake de verkoop AEB-holding (strategie duur­zaamheid)


10 februari 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de beraadslaging over de verkoop AEB-holding (Nr. VN2021-0000883).

Constaterende dat:

 • dit college voornemens is het AEB te verkopen;
 • een (lange termijn)-strategie om het AEB te verduurzamen vooralsnog ontbreekt;
 • het AEB een significante bijdrage levert aan de CO2-uitstoot van Amsterdam.

Overwegende dat:

 • de toekomstige nieuwe eigenaar van het AEB verantwoordelijk gaat zijn voor het verduurzamen van het AEB;
 • de gemeente na verkoop geen - tot aanzienlijk minder - sturing meer heeft op het verduurzamen van het AEB;
 • het verduurzamen van het AEB cruciaal is voor het halen van onze klimaatdoelen;
 • het gevaar aanwezig is dat bij de verkoopproces de koopprijs zwaarder weegt dan de mate van duurzaamheid;
 • een duurzame ondergrens gehanteerd moet worden om onnodige klimaatschade te voorkomen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. een reeks (minimale) duurzaamheidseisen te formuleren waaraan een potentiële nieuwe eigenaar aan zal moeten voldoen. In het bijzonder (maar niet uitgezonderd tot):

 • afval verbranding versus het toepassen van meer circulaire processen
 • het importeren van afval uit het buitenland
 • het waarborgen van duurzaamheidseisen aan houtpellets t.b.v. de biomassa centrale van het AEB
 • het toepassen van koolstofopslag (CCS/CCSU)

2. en deze eisen te presenteren aan de raad voordat het concrete verkooptraject van start gaat.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, BIJ1, PvdO

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, CDA, FvD, JA21