Motie inzake de gemeen­te­lijke Visie Haven 2020-2040 (olie­overslag in de Amster­damse haven)


16 december 2020

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de beraadslaging over de gemeentelijke Visie Haven 2020-2040 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1581).


Constaterende dat:

  • uit de Visie Haven blijkt dat men niet eerder dan 2050 wilt stoppen met opslag, overslag en/of productie van fossiele brandstoffen zoals aardolie(producten) en LNG in de Amsterdamse haven.


Overwegende dat:

  • uit het klimaatakkoord van Parijs volgt dat het wereldwijde koolstofbudget nog maar 5 tot maximaal 20 jaar meegaat willen we de temperatuurstijging tot 1,5 respectievelijk 2 graden beperken;
  • volgens de World Energy Outlook 2019 de vraag naar kolen, aardolie en raffinageproducten naar verwachting aanzienlijk gaat dalen en in 2040 de primaire energievraag in Europa vooral gedekt wordt uit niet-fossiele energie;
  • de haven in 2030 al stopt met opslag en overslag van steenkool;
  • Amsterdam in 2040 aardgasvrij wil zijn;
  • Aardolie(producten) - net als steenkool en aardgas - bijdraagt aan het wereldwijde klimaatprobleem.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de mogelijkheid te onderzoeken om uiterlijk in 2040 te stoppen met de opslag, overslag en/of productie van fossiele brandstoffen zoals aardolie(producten) en LNG in de Amsterdamse haven en de raad hierover in 2021 te informeren.

De leden van de gemeenteraad,


A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)

J.A. Veldhuyzen (BIJ1)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, DENK, CU, BIJ1

Tegen

D66, VVD, SP, Onafhankelijke Raadsfractie, CDA, FvD

Lees onze andere moties

Amendement inzake de Groenvisie 2020-2050 (eerst luisteren naar de tuinders en niet nu al invulling geven aan de toekomst van volkstuinen)

Lees verder

Motie inzake het Vestigingsbeleid Datacenters gemeente Amsterdam 2020 – 2030: Amsterdam Duurzaam Digitaal (stoppen met het faciliteren van de uitbreiding van datacenters in Amsterdam)

Lees verder

    Word actief Doneer