Motie inzake correct uitvoeren kap van bomen op basis van beheers­plannen


15 februari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de bomenkap

Concluderende dat:
- Organisaties meldingen doen over onregelmatigheden rondom bomenkap in Amsterdam;
- Er met regelmaat bezwaren/beroepen worden aangetekend tegen het kap van bomen in Amsterdam;
- De kap van een boom niet meer is terug te draaien;
- Bij losse kapvergunningen, bezwaar en beroep een opschortende werking heeft en er dus niet gekapt mag worden voordat er een uitspraak ligt;
- Bij lopend beheer de kap niet wordt opgeschort bij een ingediend bezwaar of beroep;
- Er bij verkeerd/onrechtmatig kappen grote schade kan worden gedaan aan de natuur en de leefomgeving van Amsterdammers.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- Wanneer er sprake is van bezwaar en beroep bij lopende beheerplannen de bomenkap op te schorten totdat er een uitspraak is.

Indieners,

E. Bobeldijk (SP)
J.M. Krom (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, VOLT, JA21, FvD, DENK, BIJ1, VVD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake onderzoek schade vanwege klimaatverandering

Lees verder

Amendement inzake confetti en serpentine opnemen in begripsomschrijving straatafval

Lees verder

    Word actief Doneer