Motie inzake onderzoek schade vanwege klimaat­ver­an­dering


15 februari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de Voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda Klimaatadaptie

Overwegende dat:

- Door klimaatverandering en extreem weer de omgeving van de stad veranderd, zoals ook blijkt uit het Klimaatsignaal van de KNMI van 2021;
- Dat wateroverlast (en grondwateronderlast) tot veel schade kan leiden, aan eigendommen, aan de gezondheid, aan monumenten en groen;
- Dat het onduidelijk is wat het waterbergende vermogen van de hemelwaterafvoer van de gemeente is en of het stelsel robuust genoeg is voor de toename van neerslag en/of overstromingen;
- Dat bij het Omgevingsprogramma Riolering is aangegeven dat nog niet zeker is of de geplande vervanging van verschillende delen haalbaar is (raadsbrief 8 juli 2022);
- In de Voortgangsrapportage Klimaatadaptatie staat “We onderzoeken en monitoren wat klimaatverandering voor Amsterdam betekent in termen van klimaatstress en risico’s” maar een duidelijk overzicht van de mogelijke schade en kosten ontbreekt;
- Het de vraag is wat de kosten zijn voor de gemeente voor bewoners en eigenaren;
- Het wenselijk is om meer inzicht te hebben in de schade en mogelijke kosten die op de stad afkomen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

1. De kosten in kaart te brengen van de schade voor zover het gaat om hevige neerslag (zoals bijvoorbeeld een regenbui van 90 mm/uur) , in ieder geval de directe materiële schade aan de openbare ruimte;
2. En voorts te onderzoeken hoe de kosten inzichtelijke gemaakt kunnen worden van andere schade, waaronder schade aan infrastructuur, aan het groen in eigendom van Amsterdam en de schade aan woningen en gebouwen;
3. Hierover te rapporteren uiterlijk in november 2023.

Indieners,

N.A. van Renssen
G. Noordzij
J.M. Krom


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen