Motie inzake contro­ver­sieel verklaren van locaties waar het verharde oppervlak is vergroot in het nieuwe beleids­kader Hoofd­groen­structuur


9 november 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het tijdelijke besluitvormingsproces voor afwijkingsverzoeken Hoofdgroenstructuur

Constaterende dat:
- De gemeenteraad heeft ingestemd met het verzoek om een referendum te houden over de Hoofdgroenstructuur;
- tot het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur is vastgesteld de beleidsregels voor de Hoofdgroenstructuur gelden uit de Structuurvisie 2040;
- het college bij een negatief TAC-advies over inpassing in de Hoofdgroenstructuur de mogelijkheid heeft om gemotiveerd af te wijken van het advies;
- deze werkwijze wordt gevolgd zolang het nieuwe beleidskader nog niet is vastgesteld

Overwegende dat:
- Het verharde oppervlak en het oppervlak kunstgras, gravel of verharde onderconstructies ten behoeve van sport- en speluitoefening, in het nieuwe beleidskader in sommige gebieden van de Hoofdgroenstructuur is vergroot ten opzichte van het oude beleidskader;
- het in afwachting van het referendum over de Hoofdgroenstructuur onbehoorlijk zou zijn om voor deze locaties afwijkingsverzoeken in behandeling te nemen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
- De locaties in de Hoofdgroenstructuur waarvoor geldt dat het verharde oppervlak of het oppervlak kunstgras, gravel of verharde onderconstructies ten behoeve van sport- en speluitoefening in het nieuwe beleidskader is vergroot t.o.v. het oude beleidskader, controversieel te verklaren tot het nieuwe beleidskader is vastgesteld.

Indiener,

M. Emmerik


Status

Verworpen

Voor

Lijst AV, PvdD

Tegen

overigepartijen

Lees onze andere moties

Motie inzake het toetsen op besteedbaar inkomen bij aanspraak op armoederegelingen

Lees verder

Motie inzake cultureel- maatschappelijke functie voor plint nieuw gebouw Amsteldijk 216-217

Lees verder

    Word actief Doneer