Motie inzake cultureel- maat­schap­pe­lijke functie voor plint nieuw gebouw Amsteldijk 216-217


9 november 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de herontwikkeling van de voormalige Fordlocatie aan de Amsteldijk 216

Constaterende dat:
- de gemeenteraad in januari 2021 de Gebiedsvisie Martin Luther Kingpark heeft aangenomen en dat deze is opgesteld als een instrument om concrete initiatieven in het MLKgebied te toetsen;
- een van de eisen uit het toetsingskader van de gebiedsvisie is dat gebouwen in het park een plint bevatten die geschikt is voor publieke functies;
- de gebiedsvisie het een uitdaging noemt om de plint van de voormalige Fordlocatie naar functie en vorm dienstbaar te laten zijn aan de publieke ruimte;
- de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in haar advies van 12 april jl. over het voorliggende schetsontwerp voor de nieuwbouw schrijft dat “de openbaarheid van de plint, zoals in de eerdere fase voorgelegd, een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het park levert, maar nauwelijks is terug te zien in het voorliggende ontwerp” en “pleit voor een doelmatig publieksgericht programma in de plint dat op genereuze wijze aansluit op het park”;
- de gemeente een agenda 2023-2027 voor het Martin Luther Kingpark heeft opgesteld en belangstellenden hier tot 13 december op kunnen reageren;

Overwegende dat:

- in het huidige vloerplan in het schetsontwerp circa 2/3 van de begane grond is ingetekend als kantoorruimte en 1/3 als horeca;
- in de agenda 2023-2027 voor het Martin Luther Kingpark staat dat op de begane grond van het nieuwe gebouw op de Fordlocatie “ruimte voor winkels en horeca” komt;
- noch kantoorruimte, noch winkels, noch breed bemeten horeca een passende invulling is voor een plint die geschikt moet zijn voor publieke functies

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Het verzoek aan het DB van Zuid om met de ontwikkelaar te bespreken welke mogelijkheden er zijn om cultureel maatschappelijke functies, bijvoorbeeld een educatief bezoekerscentrum, onderdeel te maken van de publieke functies in de plint

Indieners,
M.J. Emmerik
N. van Renssen


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen, PvdD

Tegen

JA21, VVD

Lees onze andere moties

Motie inzake controversieel verklaren van locaties waar het verharde oppervlak is vergroot in het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur

Lees verder

Motie inzake versterk ecologische inrichting, beheer en onderhoud van openbaar groen

Lees verder

    Word actief Doneer