Motie inzake concrete connectie met groen­beleid in het omge­vings­pro­gramma riolering 2022-2027


13 juli 2022

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over Omgevingsprogramma Riolering 2022-2027

Constaterende dat:

  • er in dit Omgevingsprogramma Riolering wordt benadrukt hoe belangrijk groen is voor het klimaatadaptief maken van de stad;[1]
  • er in dit Omgevingsprogramma Riolering ook wordt benadrukt dat “een verdichtende en verstenende stad [betekent] dat de urgentie van ruimte voor groen en water groter wordt om klimaatadaptatie te bewerkstelligen.”[2]

Overwegende dat:

  • de wethouder in de TAR van 29-30 juni ‘22 heeft aangegeven een connectie te zien tussen het groenbeleid in de stad en het voorliggende Omgevingsprogramma Riolering;
  • er een belangrijke opgave ligt voor het stadsbestuur om de stad zo snel en goed mogelijk klimaatadaptief te maken;
  • groen veel verschillende waarden heeft, zoals bijvoorbeeld ecologische waarde, klimaatadaptieve waarde, recreatieve waarde en gezondheidswaarde;
  • het toevoegen van genoeg en kwalitatief waardevol groen in de stad vanwege deze verschillende waarden kan bijdragen aan het oplossen van knelpunten en problemen op veel verschillende beleidsterreinen, zoals op het gebied van wateroverlast, hittestress, leefbaarheid, gezondheid, etc.
  • dit echter niet mogelijk zal zijn wanneer de connectie tussen groenbeleid en andere beleidsterreinen niet duidelijk genoeg wordt gemaakt;
  • het daarom belangrijk is om deze verschillende waarden van groen, die in verschillende beleidsdomeinen een rol spelen, zo goed mogelijk aan elkaar te koppelen en te borgen in het beleid.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

de connectie met het Amsterdamse groenbeleid (zoals het beleidskader Hoofdgroenstructuur en de Groenvisie) zo concreet mogelijk te maken in het Omgevingsprogramma Riolering 2022-2027.

Indiener,

J. Krom (Partij voor de Dieren)


[1] Zie bijvoorbeeld Omgevingsprogramma Riolering 2022-2027 p. 11.

[2] Omgevingsprogramma Riolering 2022-2027 p. 11.


Status

Verworpen

Voor

JA21, PvdD, VVD, SP, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

D66, GroenLinks, PvdA, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake groene autoluwe Stadhouderskade

Lees verder

Motie inzake onderzoek naar uitbreiding klimaatadaptatiemaatregelen, zoals waterberging, naar bestaande bouw

Lees verder

    Word actief Doneer