Motie inzake onderzoek naar uitbreiding klimaat­adap­ta­tie­maat­re­gelen, zoals water­berging, naar bestaande bouw


13 juli 2022

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over Omgevingsprogramma Riolering 2022-2027

Constaterende dat:

 • de eisen in de Hemelwaterverordening en klimaatadaptatiemaatregelen op dit moment van toepassing zijn op nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd, of waarvan het bebouwde oppervlak wordt uitgebreid en gebouwen waar op of onder het gebouw één of meer bouwlagen worden toegevoegd;
 • de gemeente Amsterdam tot doel heeft de stad rainproof te maken en hemelwateroverlast en -schade te beperken;
 • er in het Omgevingsprogramma Riolering 2022-2027 maatregelen beschreven staan op dit gebied die gelden voor nieuwbouw- en transformatiegebied, zoals de Hemelwaterverordening;
 • er in het Omgevingsprogramma Riolering 2022-2027 staat dat de Hemelwaterverordening “indien nodig” op termijn wordt uitgebreid naar bestaande bouw;[1]

Overwegende dat:

 • het op basis van dit document niet duidelijk wordt gemaakt wanneer het “nodig” wordt geacht dit proces van het uitbreiden van de Hemelwaterverordening naar bestaande bouw in gang te zetten;
 • het wel duidelijk is dat de hemelwaterproblemen in de stad het grootst zijn in al bestaande versteende gebieden;
 • de klimaatproblematiek in de stad, die zich uit in o.a. hittestress en wateroverlast, alleen maar zal toenemen de komende jaren;
 • het klimaatbestendig maken van de stad een belangrijke opgave is voor het huidige college, en de urgentie hiervan ook onderschreven wordt door dit college;
 • een goede voorbereiding het halve werk is, en de noodzaak van een uitbreiding van de Hemelwaterverordening en andere klimaatadaptatiemaatregelen naar de bestaande bouw in de nabije toekomst zeer waarschijnlijk lijkt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

 1. te onderzoeken hoe klimaatadaptatiemaatregelen, zoals waterberging, kunnen worden uitgebreid naar bestaande bouw en hierover volgend jaar te rapporteren aan de raad;
 2. meetbare criteria/maatstaven te formuleren aan de hand waarvan bepaald kan worden wanneer het noodzakelijk is om de uitbreiding van klimaatmaatregelen, zoals waterberging, bij bestaande bouw in gang te zetten.

Indiener,

J. Krom (Partij voor de Dieren)


[1] Omgevingsprogramma Riolering 2022-2027 p. 25.


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake concrete connectie met groenbeleid in het omgevingsprogramma riolering 2022-2027

Lees verder

Motie inzake plantaardige keuze mogelijk maken

Lees verder

    Word actief Doneer