Motie maak verhouding tussen isolatie en warm­te­netten bij label­stappen inzich­telijk


22 april 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Kennisnemen van het Onderzoek Energiearmoede in Amsterdam (Nr. VN2021 – 009683).

Constaterende dat:

- een slecht geïsoleerde woning zorgt voor de verspilling van energie en een onnodig hoge energienota;

– wijken met lagere inkomens in veel gevallen ook de wijken zijn met de laagste energie labels;
– er op dit moment geen plan is om middels isolatie gericht energiearmoede aan te pakken in die wijken waar het probleem het grootste is;
– het aansluiten van een woning op stadswarmte wel een bijdrage levert aan een hoger energielabel, maar niet aan het wooncomfort en een lagere energienota;
– in de samenwerkingsafspraken is vastgelegd dat corporaties in de periode 2020-2023 50.000 labelstappen gaan realiseren;
– de samenwerkingsafspraken tussen gemeente, woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen geen inzicht bieden in hoe de afgesproken labelstappen behaald gaan worden;
– in het kader van Duurzaam Herstel 50 miljoen is toegewezen aan het aansluiten van woningen op warmtenetten en slechts 10 miljoen voor isolerende maatregelen.

Overwegende dat:

– het reduceren van aardgasverbruik middels het toepassen van woningisolatie een belangrijke stap is in richting aardgasvrije en klimaat-neutrale stad;
– wooncomfort, betaalbaarheid en doelmatigheid voorop dienen te staan bij het verduurzamen van de bebouwde omgeving.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. Inzichtelijk te maken hoeveel labelstappen de corporaties verwachten te realiseren middels isolatie en hoeveel middels het aansluiten van woningen op stadswarmte (of anderzijds) en dit te delen met de raad;
2. inzichtelijk te maken hoe die verhouding is geweest (bij de tot nu toe gerealiseerde energielabels) en dit te delen met de raad;
3. een toelichting te geven waarom er is gekozen om meer van de ‘Duurzaam Herstelgelden’ toe te wijzen aan warmtenetten dan aan woningisolatie.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

JA21, PvdD, VVD, CU, PvdO, Bij1, DENK, FvD, CDA

Tegen

D66, SP, GroenLinks, PvdA