Amen­dement inzake zorgzame en veer­krachtige buurten worden gevormd door en met actieve bewo­ners­or­ga­ni­saties


24 januari 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over Vaststellen van het beleidskader sociale basis Amsterdam 2025-2030 en de Subsidieverordening sociale basis Amsterdam 2025

Overwegende dat:

  • De focus in het Kader Sociale Basis op veerkrachtige en zorgzame buurten belangrijk is het in het creëren van samenredzaamheid
  • De organisaties in de kernfuncties en in de gebiedsgerichte uitwerkingen niet per definitie bewonersorganisaties zijn
  • Zorgzame en veerkrachtige buurten niet kunnen zonder bewoners(organisaties) die zelf het heft in handen nemen
  • Er ook al veel voorbeelden zijn in de Sociale Basis waarin bewoners via zelfbeheer en/of organiseren van samenredzaamheid sociale cohesie vorm geven
  • In de huidige tekst onvoldoende de kracht van bewonersorganisaties naar voren komt
  • Opbouwwerk de afgelopen decennia, onder invloed van het neo-liberale denken waarbij het individu centraal stond en veel in de sociale basis vooral was gericht op het bieden van ondersteuning van individuele bewoners en minder op het actief organiseren van bewoners in collectieven, onderbelicht is geweest en een nieuw impuls kan gebruiken.
  • Via het programma Democratisering veel werk is verzet en resultaten zijn behaald met buurtplatforms en ook de regeling Maatschappelijk Initiatief daaraan heeft bijgedragen
  • Met het stopzetten van de regeling Maatschappelijk Initiatief elk programma zelf actief het versterken van bewonersinitiatieven moet realiseren en de Sociale Basis zich daar bij uitstek voor leent.

Besluit:

In het Kader Sociale Basis 2025 – 2030 de tekst op pagina 21, onder het kopje ‘Wat draagt de Sociale Basis hieraan bij’ na de zin “Dit doen we deels zelf, en deels vragen we aan partners om hierin een rol te spelen’ de volgende tekst in te voegen:

Veerkrachtige en zorgzame buurten worden in belangrijke mate vorm gegeven door bewoners die zichzelf organiseren en vorm geven aan de sociale en fysieke omgeving in de buurt. Het opbouwwerk vanuit de kernfunctie gaat effectief aan de slag om bewoners te organiseren. Vormen van zelfbeheer over zowel sociale activiteiten als fysieke ontmoetingsplekken horen hierbij. Bewonersorganisaties die een bijdrage leveren aan de veerkrachtige en zorgzame buurt kunnen een beroep doen op de sociale basis. Voor zorgzame en veerkrachtige buurten en het opbouwwerk wordt leren en ontwikkelen samen met bewoners(organisaties) verder vormgegeven. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij bestaande bewonersinitiatieven en platforms.

Tekst verder vervolgen zoals in de oorspronkelijke tekst.

Indiener(s),

J.F. van Pijpen
J.A. Veldhuyzen
M.J. Emmerik
J. Broersen


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, overigepartijen

Tegen

VVD