Amen­dement inzake de Voor­jaarsnota 2021 (herplant de ruim duizend missende bomen van Elzen­hagen-Zuid)


8 juni 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2021,

Constaterende dat:

  • binnen het woningbouwproject Elzenhagen-Zuid niet alle gekapte bomen zullen worden gecompenseerd met herplant;
  • het zelfs gaat om minstens 1143 bomen die niet worden vervangen;
  • er op basis van de boomkosten van dit project omgerekend een bedrag van bijna €1.9 miljoen nodig is om de 1143 bomen te compenseren;
  • de stand ultimo 2021 van de Reserve Programma Stadsbehoud op 30,2 miljoen staat en dat deze reserve een programmatische aanpak ondersteunt voor het in stand houden van de openbare ruimte en infrastructuur, waaronder de arealen (…) groen (…) en dat deze middelen flexibel kunnen worden ingezet voor verschillende arealen, verschillende activiteiten en over de jaren heen.

Overwegende dat:

  • we in Amsterdam in de openbare ruimte geen 1143 bomen kunnen missen vanwege de noodzaak van klimaatadaptatie, biodiversiteit, tegengaan van hittestress en het algeheel leefbaar houden van de stad;

Besluit:

Op pagina 90 in het programmaonderdeel ‘Groen en dierenwelzijn’ onder ‘Lasten’ de totale lastenstijging met ‘€ 14,1 miljoen’ in 2021 te wijzigen naar ‘€ 16 miljoen’ en als toelichting daarop aan te vullen:

  • Hogere lasten van €1,9 miljoen in 2021 door het alsnog compenseren van de kap van 1143 bomen in Elzenhagen-Zuid, in de omgeving of elders in Noord in de openbare ruimte. Deze compensatie wordt gedekt vanuit de Reserve Programma Stadsbehoud.

Op pagina’s 86, 90 en 124 de cijfers in de tabellen over de Reserve Programma Stadsbehoud en de baten en lasten van het programma ‘Wonen en groen’ overeenkomstig aan te passen.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, PvdO

Tegen

NIDA, JA21, VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Amendement inzake de Voorjaarsnota 2021 (start met tien hangende tuinen aan ons vastgoed)

Lees verder

Motie inzake het bouwrijp maken van de Lutkemeerpolder terwijl mogelijke koper Ahold slechts spreekt van ‘verkenningsfase’ (stop de werkzaamheden in de Lutkemeerpolder)

Lees verder

    Word actief Doneer