Amen­dement Begroting 2024 - Lera­ren­beurs


9 november 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2024 Gemeente Amsterdam

Constaterende dat
- Eén op de vijf leerlingen in het basisonderwijs en één op de drie leerlingen in het speciaal onderwijs geen bevoegde leerkracht voor de klas heeft, er een tekort van 181fte in het middelbaar onderwijs is, en het lerarentekort in Amsterdam alleen nog maar toeneemt;
- Maar liefst 60% van de ondervraagde leraren overweegt het Amsterdamse onderwijs te verlaten;
- 47% van de Amsterdamse leraren aangeeft doorgroeimogelijkheden van belang te vinden, en de helft daarvan dit als reden aangeeft om een baan buiten het onderwijs te zoeken;1

Overwegende dat
- De wethouder Onderwijs en de Amsterdamse gemeenteraad al veel concrete voorstellen hebben gedaan om te zorgen voor deze ontwikkeling, zoals het invoeren van een lerarentraineeship, maar dat we nu alles moeten aangrijpen om het lerarentekort tegen te gaan;
- De lerarenbeurzen een laagdrempelig en waardevol instrument zijn voor de professionele ontwikkeling van leraren, bijvoorbeeld doordat zij zich met de beurs kunnen verdiepen in specifieke vakgebieden;
- Een lerarenbeurs kan zorgen voor een grotere motivatie van leraren, voor een verhoging het kwaliteit van onderwijs en ervoor zorgt dat het lerarenberoep aantrekkelijker wordt;
- We er alles aan moeten doen om te zorgen dat iedere klas een bevoegde leraar heeft;

Besluit:
1. In de begroting 2024 een structureel bedrag van €1.000.000,- vrij te maken ter introductie van de lerarenbeurs en deze stimuleringsmaatregel tevens beschikbaar te stellen voor het speciaal onderwijs;
2. Dit te dekken door een verhoging van de Vermakelijkhedenretributie te water met €0,50
bovenop de voorgestelde verhoging van €0,50 tot €2,50, en een verhoging van de belasting voor dagtoeristen met €3,00 bovenop de voorgestelde verhoging van €3,00 tot €14,00 per persoon per dag2;
3. Dienovereenkomstig de Eerste wijzigingsverordening Verordening op de vermakelijkheidsretributie te water 2020 als volgt aan te passen:
a. Art. I onder A van de Eerste Wijzigingsverordening Vermakelijkheidsretributie te water 2020 te wijzigen naar:
1. De rechten bedragen € 2,50 per bezoeker, passagier, respectievelijk deelnemer aan de vermakelijkheden, voor zover de vermakelijkheid plaatsvindt met, op, in of aan een gemotoriseerd, niet stationerend vaartuig.
b. en de toelichting daarop aan te passen.
4. Dienovereenkomstig de Eerste wijzigingsverordening op de Verordening Dagtoeristenbelasting 2019 als volgt te wijzigen:
Art. 1 onder A van de Eerste wijzigingsverordening op de Verordening dagtoeristenbelasting 2019 komt te luiden:

A

Artikel 5 komt te luiden: Het tarief bedraagt per persoon per dag € 14,-.

Indieners,

R.P. Hofland (D66)
J. Wehkamp (D66)
I.P. Runderkamp (PVDA)
M. Yemane (GroenLinks)
J.A. Veldhuyzen (LAV)
R. Alberts (SP)
J. Broersen (Volt)
M. J. Emmerik (PVDD)


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen, PvdD

Tegen

JA21, FvD

Lees onze andere moties

Amendement begroting 2024 – gratis openbaar vervoer voor kinderen

Lees verder

Amendement begroting 2024 - Tegel eruit, groen erin; het Recht op Vergroening van de openbare Ruimte

Lees verder

    Word actief Doneer