Schrif­te­lijke vragen van lid Krom inzake jacht in Amsterdam


Indiendatum: 12 dec. 2022

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

De fractie van de Partij voor de Dieren ontving signalen dat er in Amsterdam Noord, tussen Durgerdam en Ransdorp, jacht plaatsvindt. Indiener van deze vragen is in het bezit van fotomateriaal waaruit blijkt dat er hazen worden doodgeschoten in het open veld[1]. Dit fotomateriaal is van 26 november 2022, maar de tipgever benoemt hierbij dat er vaker dieren doodgeschoten worden op deze plek. Hazen en konijnen staan op de rode lijst van bedreigde diersoorten in Nederland. De gemeente Amsterdam heeft in haar dierenwelzijnsbeleid opgenomen dat jacht niet toegestaan is op gronden die in het bezit zijn van de gemeente, en ontmoedigd wordt op gronden die niet in het bezit zijn van de gemeente. De Partij voor de Dieren-fractie wil dus graag meer weten over deze situatie en of hier sprake is van ongeregeldheden. Bovendien is ondergetekende van mening dat het tijd is om haast te maken met het beleid omtrent het tegengaan van de jacht, dat al in de vorige collegeperiode is voorbereid met een uitgebreid onderzoek[2].

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond
van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is de wethouder ervan op de hoogte dat er wordt gejaagd op konijnen en hazen op Amsterdams grondgebied?

2. Heeft de wethouder signalen dat er vaker (al dan niet met ontheffing) gejaagd wordt op Amsterdams grondgebied en zo ja, kan zij een overzicht hiervan delen met de raad?

3. Zijn de betreffende gronden in eigendom van de gemeente of in particuliere handen?

4. Met welke reden vindt er op deze gronden jacht plaats? Graag een toelichting.

5. Heeft de wethouder middelen, en is zij bereid, om op te treden tegen het doden van deze bedreigde dieren in Amsterdam?

6. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat jacht in Amsterdam onwenselijk is en dat er diervriendelijke alternatieven toegepast kunnen worden?

7. Is bovenstaande bepaling inmiddels opgenomen in de standaard door de gemeente af te sluiten pachtovereenkomsten? Zo nee, wat is hiervoor de planning?

8. Is dat initiatief inmiddels genomen door Amsterdam en zo ja; wat zijn hier de uitkomsten van? Zo nee, waarom niet en is de wethouder van plan dit punt spoedig op te pakken? Graag een toelichting.

9. Is de wethouder van plan de voorbereidingen die in de vorige collegeperiode getroffen zijn voor het tegengaan van jacht in Amsterdam te vertalen naar concreet beleid en actie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is hiervoor de planning?

[1] Dit fotomateriaal zal worden gedeeld met de wethouder Dierenwelzijn in het kader van deze schriftelijke vragen.
[2] Zie onderzoeksrapport, raadsinformatiebrief (RIB), commissievergadering WB december 2021

Indiendatum: 12 dec. 2022
Antwoorddatum: 18 jul. 2023

1. Is de wethouder ervan op de hoogte dat er wordt gejaagd op konijnen en hazen op Amsterdams grondgebied?

Ja, de Wethouder is hiervan op de hoogte.

2. Heeft de wethouder signalen dat er vaker (al dan niet met ontheffing) gejaagd wordt op Amsterdams grondgebied en zo ja, kan zij een overzicht hiervan delen met de raad?

Amsterdam draagt actief het beleid uit dat sinds 1989 plezierjacht lokaal verboden is. Door te voorkomen dat dieren worden afgeschoten terwijl er alternatieven voorhanden zijn, geeft Amsterdam invulling aan de wettelijke algemene zorgplicht en de lokale visie voor het stimuleren van een natuurinclusieve stad. Bij verbonden partijen, zoals aangesloten bij een recreatieschap of als Amsterdam via een deelneming betrokken is, draagt Amsterdam (wanneer jacht/afschot aan de orde is) - conform de ambitie uit de Agenda Dieren - actief uit wat het standpunt is ten aanzien van jacht en legt een nadrukkelijk accent bij het promoten van alternatieve beheermogelijkheden. In tegenstelling tot plezierjacht komt afschot en het doden van dieren in het kader van schadebestrijding en populatiebeheer nog wél voor op het Amsterdams grondgebied. Dit is onder (verschillende) omstandigheden mogelijk op grond van publiekrechtelijk afgegeven vrijstellingen of ontheffingen. Er is een eerste inventarisatie gemaakt van plekken waar jacht of afschot met het oog op schadebestrijding en populatiebeheer nog plaats zou kunnen vinden (zie bijlage 5 in Rapport Onderzoeksresultaten Juridische mogelijkheden om jacht tegen te gaan).

3. Zijn de betreffende gronden in eigendom van de gemeente of in particuliere handen?

Aan de hand van de aangeleverde foto’s kunnen we dat niet beoordelen. In het genoemde gebied zijn enkele gronden in bezit van de gemeente, echter het grootste deel niet. Op terreinen van de gemeente in de nabijheid van de A10 in Amsterdam Noord geeft de gemeente geen jachtrechten uit.

4. Met welke reden vindt er op deze gronden jacht plaats? Graag een toelichting.

Deze gronden hebben jachtrechten voor de grondeigenaren ten behoeve van schadebeheersing en populatiebeheer. De jachthuurovereenkomst is, gelet op Amsterdams gebruik, tijdelijk van aard en tot nog toe jaarlijks verlengd. Deze overeenkomst richt zich enkel op afschot ten behoeve van schadebestrijding en populatiebeheer.

5. Heeft de wethouder middelen, en is zij bereid, om op te treden tegen het doden van deze bedreigde dieren in Amsterdam?

In principe worden beschermde dieren niet gedood. Ze worden immers beschermd. Maar als beschermde diersoorten in grote aantallen voorkomen, kunnen ze onder meer onveilige situaties, zoals bij Schiphol, en/of schade veroorzaken. Denk aan schade aan gewassen, beschermde fauna en beschermde flora. Als dat het geval is, hoort in de regel de grondgebruiker eerst met preventieve maatregelen de schade te (laten) voorkomen of beperken. Bijvoorbeeld door verjaging met geluid, nestbeheer of door het plaatsen van linten. Pas als dit (aantoonbaar) niet lukt, is afschot als ondersteuning/aanvulling van/op verjaagacties mogelijk. In het uiterste geval kan doden worden toegestaan om de omvang van de populatie van een risico- of schadeveroorzakende soort te beperken. Doden, al of niet door middel van afschot, is bij beschermde diersoorten alleen mogelijk op basis van een ontheffing, vrijstelling of opdracht. Deze wordt door Gedeputeerde Staten verleend als er een in de Wet genoemd belang geschaad dreigt te worden.

6. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat jacht in Amsterdam onwenselijk is en dat er diervriendelijke alternatieven toegepast kunnen worden?

Jacht wordt onwenselijk geacht, zolang er kwalitatieve alternatieven voorhanden zijn (Agenda Dieren 2015-2022). Soms zijn deze alternatieven uitgeput en is afschot alsnog noodzakelijk om schade tegen te gaan of de populaties in balans te houden. Een disbalans in schade of populatiegrootte kan de biodiversiteit verstoren en die willen we juist beschermen. Daarom dragen we actief uit dat een inspanningsverplichting bij de gebruiker ligt om kwalitatieve alternatieven in te zetten en reflectief te zijn in hoe deze alternatieven kunnen worden verrijkt om afschot zo lang mogelijk tegen te gaan.

7. Is bovenstaande bepaling inmiddels opgenomen in de standaard door de gemeente af te sluiten pachtovereenkomsten? Zo nee, wat is hiervoor de planning?

In bovenstaand onderzoek stond ook dat het nieuwe coalitieakkoord van de Gedeputeerde Staten in 2019 “goede aanknopingspunten” bevatte “op opnieuw gezamenlijk met de provincie en andere partijen overleg over mogelijke alternatieven voor jacht/afschot in gang te zetten. Hiertoe zal Amsterdam het initiatief nemen.”4 Nee, de pachtovereenkomsten zijn niet aangepast. De uitvoering van de toezegging is afgedaan met het afronden van het juridische onderzoek. Na afdoening onderzoek is er geen beleidsregel opgenomen over het daadwerkelijk verbieden van afschot (schadebestrijding en populatiebeheer). Zie antwoord vraag 9 over de intenties van het college ten aanzien van het vervolg op dit dossier. Een voorstel voor aanpassing van het beleid wordt via Agenda Dieren 2024-2026 aangeboden. Samenwerking met andere partijen kan hierin worden meegenomen.

8. Is dat initiatief inmiddels genomen door Amsterdam en zo ja; wat zijn hier de uitkomsten van? Zo nee, waarom niet en is de wethouder van plan dit punt spoedig op te pakken? Graag een toelichting.

We zijn nu bezig met de voorbereiding van een nieuwe Agenda Dieren, hierin zal ook het standpunt t.o.v. jacht opgenomen worden. Omdat Amsterdam als gemeente geen regelgevende (publiekrechtelijke) bevoegdheden heeft ten aanzien van de jacht, schadebestrijding en populatiebeheer. Die liggen bij de landelijke en provinciale overheid. We zijn met de Provincie Noord-Holland hierover in gesprek.

9. Is de wethouder van plan de voorbereidingen die in de vorige collegeperiode getroffen zijn voor het tegengaan van jacht in Amsterdam te vertalen naar concreet beleid en actie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is hiervoor de planning?

De intentie is niet om de inzet van alternatieven al juridisch af te gaan dwingen. Het is belangrijk om eerst meer kennis op te doen over werkbare alternatieven en maatwerk. Ook is er de wens om samen met de Provincie de regelgeving, samenwerkingen en bewustwording te versterken rondom wettelijke vereisten en de kwaliteit van alternatieven op afschot. Welke stappen hiervoor nodig zijn worden via de nieuwe Agenda Dieren aan u gepresenteerd.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake illegaal dierenverhuurbedrijf actief in Amsterdam

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake het doorbreken van de mythe over honingbijen

Lees verder

    Word actief Doneer