Schrif­te­lijke vragen inzake illegaal dieren­ver­huur­be­drijf actief in Amsterdam


Indiendatum: 8 dec. 2022


Toelichting:

Nadat misstanden bij het dierenverhuurbedrijf Bert’s Animal Verhuur aan het licht kwamen moest dit bedrijf op last van de rechter de verhuuractiviteiten stoppen.[1] Het bedrijf handelde in strijd met wetgeving en dierenwelzijn. De zaak werd opgepakt door verschillende media.[2]

Recent heeft een dierenwelzijnsorganisatie aangekaart dat Bert’s Animal Verhuur nog steeds actief is.[3] Bovendien heeft de Partij voor de Dieren-fractie vernomen dat dit malafide, dieronvriendelijke bedrijf actief is binnen Amsterdam. Het zou gaan om de volgende data/activiteiten:

17-03-2022 - Einsteinschool (kinderboerderij)

26-03-2022 - Stichting Openbare Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (kinderboerderij)

25-05-2022 - One Consult B.V (flamingo's, Ara's en Kaketoe)

01-07-2022 - Stichting Philidelphia Zorg (Knuffelfarm)

07-07-2022 - Groot Melkhuis B.V. (2 Pony's)

De Partij voor de Dieren vindt het zeer onwenselijk dat Bert’s Animal Verhuur actief is in Amsterdam en illegaal dieren verhuurt voor evenementen in de stad.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Heeft de gemeente Amsterdam in bovenstaande gevallen vergunningen verleend voor deze activiteiten?

2. Is de wethouder op de hoogte van de problemen met Bert’s Animal Verhuur?

3. Is de wethouder ervan op de hoogte dat dit illegale verhuurbedrijf actief is in Amsterdam?

4. Acht de wethouder het, net als de Partij voor de Dieren-fractie ook zeer onwenselijk dat dit bedrijf actief is in Amsterdam?

5. Is de wethouder van plan op te treden tegen de activiteiten van Bert’s Animal Verhuur in Amsterdam? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

6. Is de wethouder van plan om ervoor te zorgen dat activiteiten met dieren verhuurd door Bert’s Animal Verhuur niet meer vergund kunnen worden, aangezien het dit bedrijf verboden is om dieren te verhuren? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

7. Worden organisatoren van activiteiten met dieren bij hun vergunningsaanvraag gewezen op hun verantwoordelijkheden en de wettelijke eisen rondom dierenwelzijn bij activiteiten met dieren? Zo nee, is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat dit wenselijk zou zijn in het kader van dierenwelzijn? Graag een toelichting.

In de Agenda Dieren, die al in 2015 werd opgesteld, werd het terugdringen van evenementen met dieren als doel opgenomen. Een concrete actie die daarvoor noodzakelijk werd geacht, was het opnemen van voorwaarden waaraan vergunninghouders van evenementen zich dienen te houden ten aanzien van dierenwelzijn in het Handboek Evenementen.[4] In de Evaluatie Agenda Dieren van 2021 bleek dat dit nog niet was gebeurd.[5] De Partij voor de Dieren is van mening dat het wenselijk zou zijn, ook in het licht van de hierboven geschetste recente gebeurtenissen, dit zo snel mogelijk te doen.

8. Is de wethouder bereid om deze concrete actie om misstanden bij evenementen met dieren tegen te gaan zo snel mogelijk te ondernemen? Zo ja, kan hierover worden gerapporteerd aan de raad? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.

Indiener,

J.M. Krom (Partij voor de Dieren)


[1] ECLI:NL:RBGEL:2019:5937, Rechtbank Gelderland, 19_6959 (rechtspraak.nl)

[2] Karen’s blog: Einde Bert’s Animal Verhuur! - Animals Today; https://www.youtube.com/watch?v=HbIMsGmubzw.

[3] Bert’s Animal Verhuur heeft lak aan rechter - House of Animals; https://www.npo3.nl/boos/update-bert-s-animal-verhuur-houdt-en-verhuurt-nog-steeds-dieren.

[4] Agenda Dieren, p. 29.

[5] Evaluatie Agenda Dieren 2021, p. 20.