Schrif­te­lijke vragen inzake illegaal dieren­ver­huur­be­drijf actief in Amsterdam


Indiendatum: 8 dec. 2022


Toelichting:

Nadat misstanden bij het dierenverhuurbedrijf Bert’s Animal Verhuur aan het licht kwamen moest dit bedrijf op last van de rechter de verhuuractiviteiten stoppen.[1] Het bedrijf handelde in strijd met wetgeving en dierenwelzijn. De zaak werd opgepakt door verschillende media.[2]

Recent heeft een dierenwelzijnsorganisatie aangekaart dat Bert’s Animal Verhuur nog steeds actief is.[3] Bovendien heeft de Partij voor de Dieren-fractie vernomen dat dit malafide, dieronvriendelijke bedrijf actief is binnen Amsterdam. Het zou gaan om de volgende data/activiteiten:

17-03-2022 - Einsteinschool (kinderboerderij)

26-03-2022 - Stichting Openbare Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (kinderboerderij)

25-05-2022 - One Consult B.V (flamingo's, Ara's en Kaketoe)

01-07-2022 - Stichting Philidelphia Zorg (Knuffelfarm)

07-07-2022 - Groot Melkhuis B.V. (2 Pony's)

De Partij voor de Dieren vindt het zeer onwenselijk dat Bert’s Animal Verhuur actief is in Amsterdam en illegaal dieren verhuurt voor evenementen in de stad.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Heeft de gemeente Amsterdam in bovenstaande gevallen vergunningen verleend voor deze activiteiten?

2. Is de wethouder op de hoogte van de problemen met Bert’s Animal Verhuur?

3. Is de wethouder ervan op de hoogte dat dit illegale verhuurbedrijf actief is in Amsterdam?

4. Acht de wethouder het, net als de Partij voor de Dieren-fractie ook zeer onwenselijk dat dit bedrijf actief is in Amsterdam?

5. Is de wethouder van plan op te treden tegen de activiteiten van Bert’s Animal Verhuur in Amsterdam? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

6. Is de wethouder van plan om ervoor te zorgen dat activiteiten met dieren verhuurd door Bert’s Animal Verhuur niet meer vergund kunnen worden, aangezien het dit bedrijf verboden is om dieren te verhuren? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

7. Worden organisatoren van activiteiten met dieren bij hun vergunningsaanvraag gewezen op hun verantwoordelijkheden en de wettelijke eisen rondom dierenwelzijn bij activiteiten met dieren? Zo nee, is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat dit wenselijk zou zijn in het kader van dierenwelzijn? Graag een toelichting.

In de Agenda Dieren, die al in 2015 werd opgesteld, werd het terugdringen van evenementen met dieren als doel opgenomen. Een concrete actie die daarvoor noodzakelijk werd geacht, was het opnemen van voorwaarden waaraan vergunninghouders van evenementen zich dienen te houden ten aanzien van dierenwelzijn in het Handboek Evenementen.[4] In de Evaluatie Agenda Dieren van 2021 bleek dat dit nog niet was gebeurd.[5] De Partij voor de Dieren is van mening dat het wenselijk zou zijn, ook in het licht van de hierboven geschetste recente gebeurtenissen, dit zo snel mogelijk te doen.

8. Is de wethouder bereid om deze concrete actie om misstanden bij evenementen met dieren tegen te gaan zo snel mogelijk te ondernemen? Zo ja, kan hierover worden gerapporteerd aan de raad? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.

Indiener,

J.M. Krom (Partij voor de Dieren)


[1] ECLI:NL:RBGEL:2019:5937, Rechtbank Gelderland, 19_6959 (rechtspraak.nl)

[2] Karen’s blog: Einde Bert’s Animal Verhuur! - Animals Today; https://www.youtube.com/watch?v=HbIMsGmubzw.

[3] Bert’s Animal Verhuur heeft lak aan rechter - House of Animals; https://www.npo3.nl/boos/update-bert-s-animal-verhuur-houdt-en-verhuurt-nog-steeds-dieren.

[4] Agenda Dieren, p. 29.

[5] Evaluatie Agenda Dieren 2021, p. 20.

Indiendatum: 8 dec. 2022
Antwoorddatum: 4 apr. 2023

1. Heeft de gemeente Amsterdam in bovenstaande gevallen vergunningen verleend voor deze activiteiten?

Voor deze activiteiten zijn geen vergunningaanvragen ingediend. In principe hoeft dat ook niet zo lang de activiteit geen evenement conform Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is. Een activiteit is pas een evenement wanneer de activiteit is georganiseerd als bedoeld in APV-artikelen 2.40 tot en met 2.46: het geheel van activiteiten dat plaatsvindt bij een voor publiek toegankelijke gebeurtenis op of aan de weg of het openbaar water met een openbaar dan wel besloten karakter. Het gegeven dat er dieren aanwezig zijn, betekent niet automatisch dat een activiteit onder het begrip evenement valt. Activiteiten bij scholen worden geregeld voor eigen gezelschap georganiseerd en vallen in die gevallen buiten de reikwijdte van een evenement. In theorie kunnen de activiteiten bij de drie resterende locaties ook voor eigen gezelschap zijn georganiseerd. Echter, gezien gebrek aan context over de aard van deze vijf activiteiten (los van het gebruik van dieren) kan daar geen definitieve reactie op worden gegeven.

2. Is de wethouder op de hoogte van de problemen met Bert’s Animal Verhuur?

Ja, ik ben op de hoogte van de problemen met Bert’s Animal Verhuur in Nederland. Dit bedrijf is meerdere keren onder de aandacht gebracht via dierenorganisaties en dagkranten. In december 2019 oordeelde de rechter dat het bedrijf per direct moest stoppen en sindsdien heeft het bedrijf geen vergunning meer.

3. Is de wethouder ervan op de hoogte dat dit illegale verhuurbedrijf actief is in Amsterdam?

Nee.

4. Acht de wethouder het, net als de Partij voor de Dieren-fractie ook zeer onwenselijk dat dit bedrijf actief is in Amsterdam?

Ja, als Bert’s Animal Verhuur actief is in Amsterdam, dan is dat onwenselijk. Om een beter beeld te hebben van de vijf genoemde activiteiten in Amsterdam is contact gezocht met de organisaties. Niet van alle organisaties hebben wij reactie ontvangen. Wel hebben wij reactie ontvangen van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden, waarvan de Einsteinschool onderdeel van is. Zij gaven aan niet op de hoogte te zijn van de illegale praktijken. Daarnaast vonden de twee activiteiten aansluitend plaats op 23 maart 2022 (in plaats van 17 en 26 maart 2022). Wij hebben naar alle organisaties telefonisch of via de mail benadrukt dat indien het klopt dat de organisator een product bij Bert’s Animal Verhuur heeft afgenomen, dit bedrijf illegaal werkt en het illegaal (en dus onwenselijk) is om met deze partij samen te werken.

5. Is de wethouder van plan op te treden tegen de activiteiten van Bert’s Animal Verhuur in Amsterdam? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Wanneer dieren onderdeel zijn van een dergelijk activiteit, heeft de Landelijke Inspectiedienst en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de bevoegdheid om te controleren rondom dierenwelzijn volgens de Wet Dieren. Als gemeente hebben we geen handhavingsbevoegdheid op de Wet Dieren.
Daarnaast, is Bert’s Animal Verhuur gevestigd in Appeltern. Zowel de NVWA, gemeente West Maas en Waal, als de omgevingsdienst Rivierenland houden momenteel toezicht op dit bedrijf. De afgelopen maanden zijn er onder andere dwangsommen opgelegd, en controles en opruimacties uitgevoerd.

6. Is de wethouder van plan om ervoor te zorgen dat activiteiten met dieren verhuurd door Bert’s Animal Verhuur niet meer vergund kunnen worden, aangezien het dit bedrijf verboden is om dieren te verhuren? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Op activiteiten waarvoor geen vergunning is heeft de gemeente geen toezicht, zie vraag 1. Wanneer activiteiten wel vergunning plichtig zijn en er aangegeven wordt dat levende dieren onderdeel uitmaken van de activiteit, dan wordt er nagevraagd naar de herkomst van de dieren. Indien de herkomst dan Bert’s Animal Verhuur is, wordt er aangegeven dat dit illegaal is.

7. Worden organisatoren van activiteiten met dieren bij hun vergunningsaanvraag gewezen op hun verantwoordelijkheden en de wettelijke eisen rondom dierenwelzijn bij activiteiten met dieren? Zo nee, is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat dit wenselijk zou zijn in het kader van dierenwelzijn? Graag een toelichting.

Ja, de aanvrager wordt via het vergunningsaanvraagformulier gewezen op deverantwoordelijkheden en de wettelijke eisen rondom dierenwelzijn. Bij iedere vergunningaanvraag wordt extra informatie rondom de omgang met de dieren opgevraagd bij de organisator, ook wordt deze nogmaals op de wet en Amsterdamse ambities gewezen.

In de Agenda Dieren, die al in 2015 werd opgesteld, werd het terugdringen van evenementen met dieren als doel opgenomen. Een concrete actie die daarvoor noodzakelijk werd geacht, was het opnemen van voorwaarden waaraan vergunninghouders van evenementen zich dienen te houden ten aanzien van dierenwelzijn in het Handboek Evenementen[4]. In de Evaluatie Agenda Dieren van 2021 bleek dat dit nog niet was gebeurd[5]. De Partij voor de Dieren is van mening dat het wenselijk zou zijn, ook in het licht van de hierboven geschetste recente gebeurtenissen, dit zo snel mogelijk te doen.

8. Is de wethouder bereid om deze concrete actie om misstanden bij evenementen met dieren tegen te gaan zo snel mogelijk te ondernemen? Zo ja, kan hierover worden gerapporteerd aan de raad? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.

De vergunningaanvrager wordt in de aanvraag en in de vergunning gewezen op voorwaarden in de landelijke Wet Dieren. Hiertoe is gekozen omdat het Handboek Evenementen niet meer in gebruik is. Landelijke regelgeving en actueler stedelijk beleid hebben de functie van dit Handboek overgenomen.

In 2016 heeft wethouder Ivens, als voormalig wethouder Dierenwelzijn, in samenwerking met 36 gemeenten een brief aan de minister verstuurd met de wens om rondom dierenwelzijn meer lokale bevoegdheden te krijgen. Hierbij was een van de punten: bevoegdheid om vergunningsaanvragen met dieren te kunnen weigeren op grond van dierenwelzijn. De minister heeft hierop aangegeven dat gemeentelijke bevoegdheden rondom dierenwelzijn juridisch niet mogelijk zijn. Wel heeft de minister aan de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) verzocht om te verkennen of gemeenten een dergelijke bevoegdheid kunnen krijgen. Specifiek voor evenementen geeft de RDA[6] aan dat gemeenten inderdaad meer bevoegdheden moeten krijgen. Hoe deze eruit moeten komen te zien wordt niet benoemd. Momenteel is de RDA bezig met een zienswijze over dieren in relatie tot sport en ontspanning[7], deze kan als vervolg op de Het Huis van Thorbecke worden beschouwd. Het college wacht de uitkomsten van die zienswijze af. Indien daar kansen voor aanvullend bindende voorwaarden uit komen, zullen die worden opgesteld. Tot die tijd wordt er verwezen naar de landelijke voorwaarden.

[4] Agenda Dieren, p. 29.

[5] Evaluatie Agenda Dieren 2021, p. 20.

[6] RDA Zienswijze ‘Dieren in het huis van Thorbecke – De rol van lagere overheden ten aanzien van dierenwelzijn’
[7] https://www.rda.nl/publicaties...

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de toegankelijkheid van het OV in Amsterdam

Lees verder

Schriftelijke vragen van lid Krom inzake jacht in Amsterdam

Lees verder

    Word actief Doneer