Schrif­te­lijke vragen van het lid Krom inzake inzage in de verduur­za­mings­plannen van woning­cor­po­raties


Indiendatum: 2 mrt. 2023

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

In een artikel van het Parool is te lezen dat klimaatactivisten van Extinction Rebellion kortstondig het hoofdkantoor van woningcorporatie Ymere hebben bezet. Ook staat er dat de Ymere directeur heeft beloofd om binnenkort, in een gesprek met Extinction Rebellion en wethouder Duurzaamheid en Circulaire Economie, openheid van zaken te geven over de plannen om de huurwoningen onder handen te nemen. Verder is te lezen dat de activisten blij verrast waren omdat de gemeenteraad eerder vergeefs aandrong op meer transparantie. Ook de Partij voor de Dieren is verrast dat het nu plotseling wel mogelijk is om plannen te delen, terwijl dat eerder, ondanks herhaaldelijk aandringen bij de wethouder, niet mogelijk zou zijn. In het coalitieakkoord van dit college staat: “We lanceren een grootschalig isolatie offensief, samen met woningbouwcorporaties en het Rijk. We zetten extra in op het treffen van isolatiemaatregelen, zoals het vervangen van enkel glas, met de focus op woningen met een slecht energielabel in wijken die dat het hardst nodig hebben”.Onze fractie heeft sinds het aantreden van het nieuwe stadsbestuur in 2022 met regelmaat gevraagd om meer transparantie en beter uitgewerkte plannen voor wat betreft het isoleren van woningen. In de brief van 25 oktober 2022 over de uitwerking van het isolatie offensief stonden geen concrete acties die rechtdoen aan het voornemen zoals afgesproken in het coalitieakkoord.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond

van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Wat is volgens het college de reden dat Ymere nu wel transparant kan zijn over hun verduurzamingsplannen?
  2. Vanuit woningbouwcorporatie Ymere is er de toezegging gedaan om de isolatieplannen openbaar te maken. Gaat het college deze informatie ook ophalen voor de andere woningcorporaties zoals Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot, De Key en De Alliantie?
  3. Is de wethouder voornemens de plannen van Ymere en de andere corporaties te delen met de raad? Zo ja, op welke termijn? En zo nee, waarom niet?
  4. Heeft de wethouder inmiddels voldoende zicht op woningen met een slecht energielabel, en op de wijken die isoleren het hardst nodig hebben? Zo ja, wordt dit overzicht vergeleken met de isolatieplannen die de corporaties aanleveren? En zo nee, wanneer verwacht de wethouder dit overzicht wel te hebben?
  5. De Partij voor de Dieren is verbaasd dat pas na aandringen van een actiegroep als Extinction Rebellion woningcorporatie Ymere bereid is om de verduurzamingsplannen vrij te geven. Hoe kijkt het college hiernaar? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat burgerlijke ongehoorzaamheid niet nodig zou moeten zijn voordat een woningcorporatie isolatieplannen met de wethouder wil delen?

Indiendatum: 2 mrt. 2023
Antwoorddatum: 21 apr. 2023

1. Wat is volgens het college de reden dat Ymere nu wel transparant kan zijn over hun verduurzamingsplannen?

Antwoord: Bij navragen geeft Ymere aan dat ze met Extinction Rebellion (hierna: XR) in gesprek gaat zoals ze ook jaarlijks met haar huurderskoepel Huurders Ymere Amsterdam (hierna: HYA) in gesprek gaat. In deze gesprekken wordt gesproken over de complexen die komend jaar in de planning staan om onderhouden en verbeterd te worden. Deze informatie is openbaar voor alle huurders via de website van Ymere. Als er een renovatietraject gaat lopen wordt dit ook altijd besproken met de HYA en de betreffende bewonerscommissie. Hiernaast wordt met het HYA gesproken over de werkwijze hoe en de aantallen woningen die komende jaren over de hele voorraad worden verbeterd. De nationale prestatieafspraken hebben de focus van de verbeteropgave van corporaties gelegd op de woningen met E, F en G labels en/of een slechte conditiescore. Hierdoor is de opgave transparanter geworden en is het duidelijk dat de gesprekken gaan over deze woningen. Het helpt dat de gemeente samen met de corporaties jaarlijks inzicht geeft waar de woningen staan met E, F, en G labels, slecht conditie en onderhoudsscores. De laatste versie van deze kwaliteitskaarten heeft het college op 23 november 2022 met de raad gedeeld. Ymere laat weten dat zij in de gesprekken met de HYA en XR niet zullen spreken over de verbeterplannen van alle aparte complexen die tot 2029 verbeterd gaan worden. Deze informatie wordt ook niet met het college gedeeld, en komt ook niet beschikbaar voor de raad. Corporaties moeten in hun planningen voor de komende jaren vaak reageren op veranderingen door landelijke afspraken, acute kwesties, stijgende bouwkosten of lokale omstandigheden zoals werkzaamheden in de directe omgeving. Plannen voor de middellange termijn kunnen daarom wijzigen. Als het vast staat dat er aan een complex gewerkt gaat worden, bespreken de corporaties dit met de betreffende huurders van het complex.

2. Vanuit woningbouwcorporatie Ymere is er de toezegging gedaan om de isolatieplannen openbaar te maken. Gaat het college deze informatie ook ophalen voor de andere woningcorporaties zoals Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot, De Key en De Alliantie?

Antwoord: Zoals in het antwoord op vraag één uitgelegd deelt Ymere de werkwijze hoe en de aantallen woningen die komende jaren over de hele voorraad worden verbeterd. Het college zal deze informatie bij alle corporaties informatie ophalen, dit doet het college in het kader van de nieuwe samenwerkingsafspraken. Het college wil dat corporaties veel doen aan het verbeteren van de bestaande voorraad, met name het verbeteren van woningen met een slecht energielabel en/of onderhoudsscore. Daarom wil het college in de nieuwe samenwerkingsafsprakenafspraken voor de periode 2024-2027, afspraken maken over het aantal slechte woningen dat in de stad wordt verbeterd. Het college zal er bij de nieuwe samenwerkingsafspraken ook op inzetten dat er zichtbaar wordt gemaakt waar de uitgevoerde verbeteringen hebben plaatsgevonden. Tevens zet het college er bij de nieuwe samenwerkingsafspraken op in dat de bijdrage per individuele corporatie transparant is.

3. Is de wethouder voornemens de plannen van Ymere en de andere corporaties te delen met de raad? Zo ja, op welke termijn? En zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja voor zover het gaat over aantallen woningen dat verbeterd gaat worden. Zoals hierboven benoemd is de inzet van het college dat er in de nieuwe samenwerkingsafspraken afspraken worden gemaakt over het aantal woningen dat wordt verbeterd en dat deze afspraken per individuele corporatie transparant zijn. De raad wordt komend jaar op verschillende momenten geïnformeerd over de nieuwe samenwerkingsafspraken.

4. Heeft de wethouder inmiddels voldoende zicht op woningen met een slecht energielabel, en op de wijken die isoleren het hardst nodig hebben? Zo ja, wordt dit overzicht vergeleken met de isolatieplannen die de corporaties aanleveren? En zo nee, wanneer verwacht de wethouder dit overzicht wel te hebben?

Antwoord: Het college doet momenteel nog onderzoek naar de isolatieopgave in de stad. In dit onderzoek wordt gekeken naar alle woningen in Amsterdam (corporaties, andere verhuurders en eigenaar-bewoners). Als dit onderzoek er is wordt er een vergelijking gemaakt met de informatie en plannen van de corporaties. In de raadsinformatiebrief over de voortgang van het isolatieoffensief van 14 maart 2023 is aangegeven dat de raad in de tweede helft van 2023 over ons gemeentelijke onderzoek wordt geïnformeerd.

5. De Partij voor de Dieren is verbaasd dat pas na aandringen van een actiegroep als Extinction Rebellion woningcorporatie Ymere bereid is om de verduurzamingsplannen vrij te geven. Hoe kijkt het college hiernaar? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat burgerlijke ongehoorzaamheid niet nodig zou moeten zijn voordat een woningcorporatie isolatieplannen met de wethouder wil delen?

Antwoord: Aan XR is een gesprek over de plannen voor woningverbetering aangeboden. Dit gesprek heeft Ymere ook elk jaar met haar huurderskoepel. Het bespreken van verbeterplannen is volgens het college niet gelieerd aan burgerlijke ongehoorzaamheid. Het college wil dat er transparant wordt gerapporteerd over de staat van de woningen en hoeveel woningen er komende jaren worden verbeterd en welke woningen er zijn verbeterd. Hier zal het in de nieuwe Samenwerkingsafspraken op inzetten. Afgelopen periode zijn de eerste stappen hierop gezet met de jaarlijkse kwaliteitskaarten en prognose naar aanleiding van de vermindering verhuurdersheffing op vooruitgelopen. Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Bloemberg-Issa inzake overlast door vliegtuigherrie

Lees verder

Schriftelijke vragen van het lid Krom inzake windturbines op land zijn niet langer nodig

Lees verder

    Word actief Doneer