Schrif­te­lijke vragen van het lid Krom inzake inzage in de verduur­za­mings­plannen van woning­cor­po­raties


Indiendatum: 2 mrt. 2023

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

In een artikel van het Parool is te lezen dat klimaatactivisten van Extinction Rebellion kortstondig het hoofdkantoor van woningcorporatie Ymere hebben bezet. Ook staat er dat de Ymere directeur heeft beloofd om binnenkort, in een gesprek met Extinction Rebellion en wethouder Duurzaamheid en Circulaire Economie, openheid van zaken te geven over de plannen om de huurwoningen onder handen te nemen. Verder is te lezen dat de activisten blij verrast waren omdat de gemeenteraad eerder vergeefs aandrong op meer transparantie. Ook de Partij voor de Dieren is verrast dat het nu plotseling wel mogelijk is om plannen te delen, terwijl dat eerder, ondanks herhaaldelijk aandringen bij de wethouder, niet mogelijk zou zijn. In het coalitieakkoord van dit college staat: “We lanceren een grootschalig isolatie offensief, samen met woningbouwcorporaties en het Rijk. We zetten extra in op het treffen van isolatiemaatregelen, zoals het vervangen van enkel glas, met de focus op woningen met een slecht energielabel in wijken die dat het hardst nodig hebben”.Onze fractie heeft sinds het aantreden van het nieuwe stadsbestuur in 2022 met regelmaat gevraagd om meer transparantie en beter uitgewerkte plannen voor wat betreft het isoleren van woningen. In de brief van 25 oktober 2022 over de uitwerking van het isolatie offensief stonden geen concrete acties die rechtdoen aan het voornemen zoals afgesproken in het coalitieakkoord.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond

van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Wat is volgens het college de reden dat Ymere nu wel transparant kan zijn over hun verduurzamingsplannen?
  2. Vanuit woningbouwcorporatie Ymere is er de toezegging gedaan om de isolatieplannen openbaar te maken. Gaat het college deze informatie ook ophalen voor de andere woningcorporaties zoals Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot, De Key en De Alliantie?
  3. Is de wethouder voornemens de plannen van Ymere en de andere corporaties te delen met de raad? Zo ja, op welke termijn? En zo nee, waarom niet?
  4. Heeft de wethouder inmiddels voldoende zicht op woningen met een slecht energielabel, en op de wijken die isoleren het hardst nodig hebben? Zo ja, wordt dit overzicht vergeleken met de isolatieplannen die de corporaties aanleveren? En zo nee, wanneer verwacht de wethouder dit overzicht wel te hebben?
  5. De Partij voor de Dieren is verbaasd dat pas na aandringen van een actiegroep als Extinction Rebellion woningcorporatie Ymere bereid is om de verduurzamingsplannen vrij te geven. Hoe kijkt het college hiernaar? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat burgerlijke ongehoorzaamheid niet nodig zou moeten zijn voordat een woningcorporatie isolatieplannen met de wethouder wil delen?