Schrif­te­lijke vragen van het lid Krom inzake wind­tur­bines op land zijn niet langer nodig


Indiendatum: 16 mrt. 2023

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

De Partij voor de Dieren vindt dat onze samenleving zo snel mogelijk de overstap moet maken van fossiele brandstoffen naar groene, hernieuwbare energie. Windenergie is daar een voorbeeld van. Daarbij moet rekening worden gehouden met de bewoners in de buurt, en natuurlijk de dieren en de natuur.

In de Volkskrant van 14 maart j.l. is te lezen dat onderzoekers in Delft stellen dat er geen nieuwe windturbines nodig zijn om de klimaatdoelen te halen[1]. Er staat; “De klimaatdoelen zijn vanaf 2030 haalbaar met andere energiebronnen, stelt CE Delft. Dat kan vooral met windmolens op zee, waarvoor het kabinet inmiddels zeer vergaande plannen heeft. Maar ook de potentiële ruimte voor zonnepanelen op daken en infrastructuur is nog altijd groot”.

Marjan Minnesma, directeur van klimaatorganisatie Urgenda sluit zich bij dit standpunt aan. Zij zegt: “Als 80 procent van reeds vergunde en gesubsidieerde windprojecten doorgaan en we besparen door vervoer en huizen te elektrificeren, dan zijn verder geen windmolens op land nodig”.

De Partij voor de Dieren is voor windenergie wanneer mensen, dieren en de natuur er geen of weinig hinder van ondervinden. Naast een klimaatcrisis is er ook een biodiversiteitscrisis. Het is dan ook van groot belang dat we de kwetsbare natuur in de stad zoveel mogelijk beschermen, ook bij het behalen van de klimaatdoelen. Windturbines zijn lastig te plaatsen in Amsterdam, omdat ze in bijzondere natuurgebieden komen of te dicht op woningen. Windturbines in het havengebied zijn een optie, mits ecologisch onderzoek dit toestaat. Wat de Partij voor de Dieren betreft blijkt uit het onderzoek van CE Delft dat er wellicht andere keuzes gemaakt kunnen worden t.a.v. windturbines in de stad, zoals bijvoorbeeld nu gepland in de Noorder IJplas [2].

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Hoe kijkt het college naar het onderzoek zoals dat is gepresenteerd door de onderzoekers van CE Delft?
  2. Als het college de uitkomsten van het onderzoek onderschrijft, is het dan van plan om opnieuw te kijken naar de locaties van de windturbines zoals die er nu zijn? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat er andere keuzes gemaakt kunnen worden en dat daarmee voorkomen kan worden dat er windturbines in de natuur geplaatst moeten worden? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college bereid om met deze nieuwe kennis de huidige plannen te pauzeren en opnieuw te kijken naar het Westelijk Havengebied als locatie voor windenergie? Zo nee waarom niet?

Indiener(s),

J. Krom