Schrif­te­lijke vragen van het lid Bloemberg-Issa inzake overlast door vlieg­tuig­herrie


Indiendatum: 1 mrt. 2023


Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

De fractie van de Partij voor de Dieren vindt dat alle Amsterdammers recht hebben op een gezond woon-, en leefklimaat. De fractie maakt zich echter ernstig zorgen over de invulling van deze zorgplicht ten aanzien van Schiphol. We weten al lange tijd dat de gevolgen van wonen rondom een luchthaven zeer negatief kunnen zijn, niet alleen door de grote hoeveelheid kankerverwekkende fijnstof die wordt uitgestoten in de omgeving van een luchthaven, maar ook door het geluid dat de overvliegende vliegtuigen veroorzaken. Zo stelt het RIVM het volgende wat betreft geluidsoverlast:

“Geluid kan leiden tot hinder, slaapverstoring, verstoring van de dagelijkse activiteiten en stress. Deze effecten kunnen op hun beurt weer aanleiding geven tot een hogere bloeddruk en verhoogde niveaus van het stresshormoon cortisol, waardoor het risico op hart- en vaatziekten en psychische aandoeningen wordt verhoogd. Geluid kan echter ook direct resulteren in fysiologische reacties zoals een verhoogde bloeddruk. Ook kan geluid een negatieve invloed hebben op de leerprestaties van kinderen.” [1]

Dit zijn bijzonder kwalijke gevolgen voor de gezondheid van omwonenden van Schiphol. In 2020 ervoer maar liefst 75% van de omwonenden deze ernstige hinder[2] , met hoge maatschappelijke kosten tot gevolg. CE Delft heeft eerder al berekend dat een krimp van Schiphol naar 375.000 vluchten per jaar zou leiden tot de verdisconteerde baten van 40 miljoen euro, enkel voor de geluids-, en gezondheidseffecten van deze vluchten op de omwonenden[3]. Met de huidige 440.000 vluchten die Schiphol nu jaarlijks mag uitvoeren, draagt Schiphol dus aanzienlijk bij aan een negatief woon-, en leefklimaat voor de Amsterdamse omwonenden. En met de aanbouw van een nieuwe pier lijkt het er niet op dat Schiphol van plan is nog verder te krimpen[4]. Integendeel: vanaf 2027 wordt wat de minister van Infrastructuur en Waterstaat betreft het plafond van 440.000 vliegbewegingen losgelaten en zou er weer “ongelimiteerd” gevlogen mogen worden [5].

Bovenal wordt bij het berekenen van de geluidsnormen rekening gehouden met een jaargemiddelde. Hierin wordt dus voorbijgegaan aan de momenten waarop omwonenden langdurig lagere decibels te verduren krijgen en de momenten waarop omwonenden te maken krijgen met de piekbelasting van de vliegtuigherrie. Voor het welzijn van de omwonenden is het van groot belang dat er wordt onderzocht wat hiervan de effecten zijn op het woon-, en leefklimaat. Daarnaast is deze kennis van belang bij het ontwikkelen van nieuwe woningen rondom Schiphol en de gevolgen daarvan op de volksgezondheid. De fractie van de Partij voor de Dieren acht het dan ook van groot belang dat gemeente Amsterdam hierin haar verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het beschermen van haar inwoners.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Hoe vindt het college dat de gemeente zich dient te verhouden tot de omwonenden van Schiphol?
  2. Hoeveel woningen moeten er nog gebouwd worden die te maken zullen krijgen met ernstige geluidshinder van Schiphol? Valt de geluidsoverlast die deze toekomstige omwonenden zullen ervaren binnen de huidig geldende geluidsnormen? Graag een toelichting.
  3. Gaat het college extra maatregelen nemen als er bij te bouwen woningen de geluidsnormen worden overschreden?
  4. Welke vervolgstappen zullen worden door het college genomen, gezien de toenemende kennis over de negatieve gevolgen van geluidshinder voor omwonenden van Schiphol? Op welke wijze kan het college het actief aandeelhouderschap inzetten als het aankomt op geluidsoverlast?
  5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de enige echte manier om geluidsoverlast voor omwonenden te verminderen, en daarmee te voldoen aan de zorgplicht, een substantiële krimp van het aantal vliegbewegingen van Schiphol is? Zo ja, welke concrete acties worden hierop ondernomen? Zo nee, waarom niet?
  6. Is het college van plan een onderzoek in te stellen naar de ervaringen aangaande geluidshinder van Amsterdamse omwonenden van Schiphol? Zo ja, is de wethouder bereid daarin mee te nemen wat de gevolgen zijn van vaker blootgesteld worden aan lagere decibels en wat voor effecten de momenten van piekbelasting hebben op omwonenden?

Indiener(s),

J.F. Bloemberg-Issa

[1] https://www.rivm.nl/geluid/ove...

[2] https://www.parool.nl/nederlan...

[3] https://ce.nl/wp-content/uploads/2021/06/CE_Delft_210158_MKBA_groei_en_krimp_Schiphol_Gerectificeerd.pdf

[4] https://www.schiphol.nl/nl/projecten/pagina/project-nieuwe-pier/

[5] https://www.volkskrant.nl/nieu......