Schrif­te­lijke vragen van het lid Krom inzake aanbe­steding Ener­gie­be­spaar­service en de impact ervan op orga­ni­saties zoals de FIXbrigade


Indiendatum: 7 dec. 2023

Toelichting:

Op 5 december j.l. werd de uitkomst van de aanbesteding voor de Energiebespaarservice 2023-2025 bekend1. Deze aanbesteding heeft tot doel om bewoners te ontzorgen bij het tochtdicht en energiezuiniger maken van hun huis. Met de Energiebespaarservice 2023-2025 worden 14.000 huishoudens bediend en hiermee is in totaal bijna 10 miljoen euro gemoeid.

De FIXbrigade Amsterdam, een lokale organisatie waarmee de gemeente in het verleden samenwerkte, is buiten de boot gevallen. Het mislopen van de aanbesteding heeft een grote impact op het voorbestaan van deze organisatie. De Partij voor de Dieren en SP vinden het niet uit te leggen dat een sociaal en maatschappelijk initiatief met grote meerwaarde voor de stad en de energietransitie nu de nek om wordt gedraaid door marktwerking. Daarnaast vinden we het zorgwekkend dat Amsterdam kennelijk onvoldoende in staat is om initiatieven zoals deze, waar we veel waarde aan hechten, voldoende te faciliteren en ze zo te behouden voor de stad.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

Ten aanzien van de aanbesteding;

 1. Heeft het college er alles aan gedaan om kleine sociale ondernemingen als de FIXbrigade mee te laten komen in de aanbesteding?
 2. Had de aanbesteding anders kunnen worden ingericht om zo partijen als de FIXbrigade te behouden voor de stad? Zo nee, waarom niet?
 3. Is het college bereid, nu blijkt dat de FIXbrigade buiten de boot is gevallen, om alsnog naar het voorbeeld van de gemeente Nijmegen te kijken naar de mogelijkheid van opdrachtgeverschap, zodat de FIXbrigade kan blijven voortbestaan? Indien ja, welke stappen gaat het college dan concreet zetten en indien nee, waarom niet?
 4. Is het inregelen van de FIXbrigade en andere maatschappelijk partijen in een leerwerktraject, zoals in de gemeente Zaanstad is gedaan, een optie volgens het college? Zo nee, waarom niet? Zo ja, gaat het college deze optie inventariseren bij de FIXbrigade en andere maatschappelijke partijen?

Ten aanzien van de FIXbrigade;

 1. Is het college het met de Partij voor de Dieren en SP eens dat de criteria ‘bereiken van de doelgroep’ en ‘lokale verankering’ sterk van toepassing zijn op de FIXbrigade? Hoe zwaar zijn deze criteria meegewogen in de aanbesteding? Kan het college uitleggen op welke manier de organisaties waar nu aan is aanbesteed voldoen aan deze criteria? Zo nee, waarom niet?
 2. Hoe kijkt het college naar het verschil in prijzen tussen de FIXbrigade en de andere partijen? Wat verklaart volgens het college het grote verschil in loonkosten en producten?
 3. Is het college van mening dat de FIXbrigade voldoende geholpen is bij de aanbesteding? Zo ja, waar blijkt dat uit?

Ten aanzien van het vervolgproces;

 1. Wat betekent het mislopen van de aanbesteding voor de FIXbrigade en andere maatschappelijke organisaties? Deelt het college de conclusie van de FIXbrigade dat dit het einde betekent voor hun organisatie in Amsterdam? Hoe reflecteert het college op het verlies van belangrijke maatschappelijke organisaties als de FIXbrigade?
 2. Welke opties heeft het college om de FIXbrigade en andere maatschappelijke partijen te behouden voor de stad? Wat bedoelt het college met ‘de overgang zo soepel mogelijk laten verlopen’ en hoe is ze dit van plan?
 3. Welke andere partijen komen in de knel door het mislopen van de aanbesteding? En worden deze organisaties ook ondersteund door het college?
 4. Wat betekent het huidige proces volgens het college voor toekomstige aanbestedingen? Is het college van mening dat er op dit moment beleid ontbreekt om organisaties zoals de FIXbrigade voldoende te faciliteren? Zo ja, wat gaat het college doen om dit te verbeteren? En zo nee, waarom niet?

Indiener,

J. Krom (PvdD)
E. Bobeldijk (SP)

[1] https://amsterdam.raadsinforma...

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Emmerik inzake ernstige bodemverontreiniging Amsterdamse Bos

Lees verder

Aanvullende schriftelijke vragen van het lid Bakker inzake in de verduur­za­mings­plannen van woning­cor­po­raties

Lees verder

    Word actief Doneer