Schrif­te­lijke vragen van het lid Emmerik inzake ernstige bodem­ver­ont­rei­niging Amster­damse Bos


Indiendatum: 20 nov. 2023

Toelichting:

Op 19 november j.l. berichtte AT5 over ernstige bodemverontreiniging in het Amsterdamse Bos[1]. Op meer dan dertig plekken blijkt de bodem in het Amsterdamse Bos vervuild. De afgelopen jaren is er bodemverontreiniging gevonden bij de roeibaan, bij de kinderzwembaden, bij de kinderboerderij, rond het openluchttheater, bij de kanoverhuur, bij de zonneweide, bij vakantiepark EuroParcs en in de omgeving van het nieuw aan te leggen voedselbos. Op al deze locaties worden al decennialang (te) hoge concentraties zware metalen en chemische stoffen in de bodem gevonden. Deze stoffen komen op diverse plekken ook in het grondwater voor. Daarnaast zijn er op enkele plekken de beruchte PFAS-verbindingen gevonden. De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van dit onderzoek een aantal vragen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Heeft het college kennisgenomen van het onderzoek van AT5 naar bodemverontreiniging in het Amsterdamse Bos?
 2. Klopt het dat de verontreinigde bodem rondom de Bosbaan inmiddels is aangepakt, zoals in het AT5 onderzoek wordt gesuggereerd? Welke saneringsmethode is hierbij gebruikt? Wat is er met de verontreinigde grond gebeurd? Is er recent onderzocht of de verontreiniging in de omgeving van de Bosbaan nu veilig is?
 3. Is de oeverzone – waar het riet groei – ook onderzocht op bodemverontreiniging? Zo ja, wat is er gedaan met de mogelijk verontreinigde grond uit de oevers? Zo nee, waarom niet? Is het college bereid dit alsnog te doen?
 4. Klopt het dat ambtenaren van de gemeente ''ongerust'' zijn over het voedselbos? En dat ambtenaren van mening zijn dat de aanleg ''niet valt te rijmen'' met de zware vervuiling in het gebied?
 5. Is het college bereid om de aanbeveling van Prof. dr. De Voogt, om verder te onderzoeken of de vervuiling die in de bodem en het grondwater daar ter plaatse is aangetroffen in het voedsel terecht kan komen en tot onaanvaardbare blootstelling zou kunnen leiden, over te nemen? Zo nee, waarom niet?
 6. Klopt het dat op parkeerterrein van de geitenboerderij, waar in 2000 een olietank uit de grond is gehaald, de verontreiniging met PAK's, PCB's en PFAS ondanks het saneren van de grond- niet is verdwenen? Gaat het college het advies van Prof. dr. de Voogt opvolgen om alvorens te graven of te planten in de grond te evalueren of de aangetroffen concentraties in bodem en grondwater boven de maximaal toelaatbare waarden liggen? Zo nee, waarom niet?
 7. Klopt het dat bij het Vogeleiland verhoogde concentraties lood, PAK en PCB zijn gevonden. Is het college van plan dit verder te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?
 8. Klopt het dat rondom het viaduct van de A9 en de Nieuwe Meerlaan richting de kinderboerderij, de bodem zeer ernstig ''tot op een diepte van een meter vervuild'' is met PFAS, PCB’s en zware metalen? De bron van de enorme vervuiling lijken lekkende bassins op het terrein van Schiphol te zijn. Is het college bereid dit te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?
 9. Klopt het dat er rond de wandelpaden, die binnenkort vervangen gaan worden, op tientallen plekken sprake is van ernstige bodemvervuiling met te veel zware metalen, PAK-stoffen en minerale olie in de bodem, een teerhoudende laag, en sommige paden bevatten zelfs asbest? Gaat het college het advies van het onderzoeksbureau volgen en aantal wandellocaties formeel aanmerken als 'asbestweg'? Zo nee, waarom niet?
 10. Waarom is er gekozen om het pad naar het openluchttheater niet af te graven maar te bedekken met een duurzame grondlaag? Hoe is het college van plan de verontreiniging onder de paden en met name de verontreiniging waar sprake is van asbest aan te pakken?
 11. Hoe kijkt het college naar de algemene aanbevelingen van Prof. dr. de Voogt, zoals te lezen in de laatste alinea van het artikel?
 12. Is het college van plan een evaluatie van de blootstelling van bezoekers -inclusief voor kinderen die in de grond wroeten of in het water badderen- te maken op grond van de vele onderzoeksresultaten? Zo nee, waarom niet?
 13. Is het college van plan de normoverschrijdingen van de bodemvervuiling vertalen in een ‘gezondheidsbeleid’ voor het Amsterdamse Bos? Zo nee, waarom niet?
 14. Deelt het college de zorg van de Partij voor de Dieren dat de hoge mate van verontreiniging in het bos gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de vele dieren, bomen en planten in het bos? Kan het college inzichtelijk maken welke gevolgen kunnen optreden voor dieren en planten in het bos en maatregelen voorstellen die het effect van de verontreiniging minimaliseren voor dieren en planten?
 15. Klopt het dat een groot deel van het bos nog niet onderzocht is op bodemvervuiling? Zo nee, waarom niet? Gaat het college gezien de vermoedens van grootschalige verontreiniging op meer plekken dan voorheen onderzoek doen? Zo nee, waarom niet?
 16. Is het college voornemens om op alle plekken waar nu nog sprake is van verontreinigde grond in de contactzone, waarschuwingen af te geven voor bezoekers? Zo nee, waarom niet?

Indiener,

M. Emmerik

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Bakker inzake brandstofverspilling door de GVB veerponten

Lees verder

Schriftelijke vragen van het lid Krom inzake aanbesteding Energiebespaarservice en de impact ervan op organisaties zoals de FIXbrigade

Lees verder

    Word actief Doneer