Schrif­te­lijke vragen inzake de kap van twee beeld­be­pa­lende esdoorns in de Vondel­straat


Indiendatum: 28 jan. 2021

Toelichting:

Bewoners van de Vondelstraat zijn naar de rechter gestapt om twee kapvergunningen voor beeldbepalende esdoorns bij nummer 85 en 87 van tafel te krijgen. Volgens buurtbewoners zijn de kapvergunningen veel te makkelijk afgegeven. De boom bij nummer 87 zou dood zijn, terwijl de esdoorn ieder jaar groeit en bloeit. Voor de prachtige esdoorn op nummer 85 werd in eerste instantie geen kapvergunning verleend. Echter werd bij een tweede poging het woordje ‘lichtbeneming’ toegevoegd aan de kapaanvraag door de bewoner van nummer 85, waardoor de vergunning alsnog werd toegekend[i]. De buurt heeft bij de rechter een voorlopige voorziening aangevraagd. Ook zijn geschrokken omwonenden een petitie gestart, die inmiddels al 551 keer is ondertekend[ii].

Vragenstelster is ontsteld dat de gemeente de kap van deze waardevolle esdoorns zomaar toe lijkt te staan. In het kader van klimaatadaptatie en de huidige biodiversiteitscrisis heeft Amsterdam namelijk iedere boom hard nodig. De vergunningverstrekkers van het stadsdeel West - fungerend als de poortwachters van ons groene erfgoed - horen volgens de fractie van de Partij voor de Dieren zeer kritisch te kijken naar iedere kapaanvraag. Ondergetekende betwijfelt ten sterkste of dit laatste is gebeurd.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Waarom is voor de boom bij nummer 85 lichtbeneming als grond voor kap aanvaard door het stadsdeel? Hoe rijmt dit met toetsing aan de regels, zoals de bomenverordening, waarin staat dat uitzicht of verstoorde lichtinval meestal niet leidt tot een kapvergunning[iii]?
  2. Hoe worden gronden voor bomenkap toegepast door stadsdeel West en in de rest van de stad? Welke procedures worden gevolgd bij de beoordeling van kapaanvragen?
  3. Kunnen de volgende redenen tellen als grond voor het afgeven van een kapvergunning: het verstoren van uitzicht of lichtinval? En overlast van vogels, bladluis of vallende bladeren? Wanneer en waarom wel of niet?
  4. Op basis waarvan heeft het stadsdeel beoordeeld dat de boom bij nummer 87 dood zou zijn? Graag een uitgebreide toelichting over hoe dit is getoetst.
  5. De bewoners gaan op aanraden van de rechter contra-expertise laten uitvoeren voor de boom bij nummer 87. Is het stadsdeel bereid de kapvergunning in te trekken indien hiermee aangetoond wordt dat de boom levend is? Gaat het stadsdeel zelf ook al op eigen initiatief (opnieuw) onderzoek doen naar de boom naar aanleiding van de beroering die is ontstaan in de buurt?
  6. In hoeverre is de wens van buurtbewoners door het stadsdeel meegenomen bij de beslissing van de twee kapaanvragen? Zijn zij geraadpleegd?
  7. In hoeverre speelt de wens van buurtbewoners een rol bij beslissingen bij kapaanvragen binnen de gemeente? Wordt het draagvlak onder omwonenden getoetst? Zo nee, is het college het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat de wens van omwonenden wel een rol zou moeten spelen bij besluiten over kapaanvragen om de kap van geliefde beeldbepalende gezonde bomen te allen tijde te voorkomen?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[i] https://www.telegraaf.nl/nieuws/369383706/claudia-schoemacher-naar-rechter-om-twee-bomen-te-redden

[ii] https://www.petities.com/red_de_bomen_van_de_vondelstraat_85_en_87_van_vernielzucht_door_hun_nieuwe_eigenaren?u=1075080&s=80994848&utm_source=twitter

[iii] https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B5FD03557-0FA1-469B-B3D3-F63E40249DA0%7D#case_%7B312E97F9-9B77-4B36-94CB-7BCB4677B58E%7D