Schrif­te­lijke vragen inzake de kap van twee beeld­be­pa­lende esdoorns in de Vondel­straat


Indiendatum: 28 jan. 2021

Toelichting:

Bewoners van de Vondelstraat zijn naar de rechter gestapt om twee kapvergunningen voor beeldbepalende esdoorns bij nummer 85 en 87 van tafel te krijgen. Volgens buurtbewoners zijn de kapvergunningen veel te makkelijk afgegeven. De boom bij nummer 87 zou dood zijn, terwijl de esdoorn ieder jaar groeit en bloeit. Voor de prachtige esdoorn op nummer 85 werd in eerste instantie geen kapvergunning verleend. Echter werd bij een tweede poging het woordje ‘lichtbeneming’ toegevoegd aan de kapaanvraag door de bewoner van nummer 85, waardoor de vergunning alsnog werd toegekend[i]. De buurt heeft bij de rechter een voorlopige voorziening aangevraagd. Ook zijn geschrokken omwonenden een petitie gestart, die inmiddels al 551 keer is ondertekend[ii].

Vragenstelster is ontsteld dat de gemeente de kap van deze waardevolle esdoorns zomaar toe lijkt te staan. In het kader van klimaatadaptatie en de huidige biodiversiteitscrisis heeft Amsterdam namelijk iedere boom hard nodig. De vergunningverstrekkers van het stadsdeel West - fungerend als de poortwachters van ons groene erfgoed - horen volgens de fractie van de Partij voor de Dieren zeer kritisch te kijken naar iedere kapaanvraag. Ondergetekende betwijfelt ten sterkste of dit laatste is gebeurd.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Waarom is voor de boom bij nummer 85 lichtbeneming als grond voor kap aanvaard door het stadsdeel? Hoe rijmt dit met toetsing aan de regels, zoals de bomenverordening, waarin staat dat uitzicht of verstoorde lichtinval meestal niet leidt tot een kapvergunning[iii]?
  2. Hoe worden gronden voor bomenkap toegepast door stadsdeel West en in de rest van de stad? Welke procedures worden gevolgd bij de beoordeling van kapaanvragen?
  3. Kunnen de volgende redenen tellen als grond voor het afgeven van een kapvergunning: het verstoren van uitzicht of lichtinval? En overlast van vogels, bladluis of vallende bladeren? Wanneer en waarom wel of niet?
  4. Op basis waarvan heeft het stadsdeel beoordeeld dat de boom bij nummer 87 dood zou zijn? Graag een uitgebreide toelichting over hoe dit is getoetst.
  5. De bewoners gaan op aanraden van de rechter contra-expertise laten uitvoeren voor de boom bij nummer 87. Is het stadsdeel bereid de kapvergunning in te trekken indien hiermee aangetoond wordt dat de boom levend is? Gaat het stadsdeel zelf ook al op eigen initiatief (opnieuw) onderzoek doen naar de boom naar aanleiding van de beroering die is ontstaan in de buurt?
  6. In hoeverre is de wens van buurtbewoners door het stadsdeel meegenomen bij de beslissing van de twee kapaanvragen? Zijn zij geraadpleegd?
  7. In hoeverre speelt de wens van buurtbewoners een rol bij beslissingen bij kapaanvragen binnen de gemeente? Wordt het draagvlak onder omwonenden getoetst? Zo nee, is het college het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat de wens van omwonenden wel een rol zou moeten spelen bij besluiten over kapaanvragen om de kap van geliefde beeldbepalende gezonde bomen te allen tijde te voorkomen?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[i] https://www.telegraaf.nl/nieuws/369383706/claudia-schoemacher-naar-rechter-om-twee-bomen-te-redden

[ii] https://www.petities.com/red_de_bomen_van_de_vondelstraat_85_en_87_van_vernielzucht_door_hun_nieuwe_eigenaren?u=1075080&s=80994848&utm_source=twitter

[iii] https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B5FD03557-0FA1-469B-B3D3-F63E40249DA0%7D#case_%7B312E97F9-9B77-4B36-94CB-7BCB4677B58E%7D

Indiendatum: 28 jan. 2021
Antwoorddatum: 22 mrt. 2021

1. Waarom is voor de boom bij nummer 85 lichtbeneming als grond voor kap aanvaard door het stadsdeel? Hoe rijmt dit met toetsing aan de regels, zoals de bomenverordening, waarin staat dat uitzicht of verstoorde lichtinval meestal niet leidt tot een kapvergunning?

2. Hoe worden gronden voor bomenkap toegepast door stadsdeel West en in de rest van de stad? Welke procedures worden gevolgd bij de beoordeling van kapaanvragen

Antwoord vragen 1 en 2: In de landelijke wet staat dat voor het kappen van een boom een vergunning of een ontheffing nodig is (artikel 2.2 eerste lid onder g van de Wet algemene Bepalingen Omgevingsrecht). Amsterdam heeft een stedelijke bomenverordening die leidend is bij de behandeling van kapaanvragen in de stad en dus ook in stadsdeel West. In de bomenverordening staat bijvoorbeeld wat precies wordt verstaan onder een boom, dat Amsterdam werkt met een vergunningensysteem voor kap, wanneer zo’n vergunning geweigerd wordt, en dat er een herplantplicht geldt. Er staat níet in de bomenverordening opgenomen wanneer een vergunning wél wordt verleend. Naast de bomenverordening bestaan er voor stadsdeel West nog praktische toetsingsrichtlijnen, omschreven in Bijlage 3 bij het Groenstructuurplan West 2012. De toetsingsrichtlijnen uit het Groenstructuurplan West 2012 gaan in op de meest voorkomende zwaarwegende redenen om wél een kapvergunning te verlenen. Denk hierbij aan ernstige lichtbeneming, of een stapeling van zwaarwegende redenen om het advies voor kap te kunnen onderbouwen. Voor lichtbeneming wordt in West getoetst op de verhoudingsregel “1 staat tot 4” waarbij, als rekenvoorbeeld, een boom die drie meter uit de gevel staat tenminste 12 meter hoog moet zijn voordat er gesproken kan worden van het toetsingscriterium ‘ernstige lichtbeneming’. Bij de toetsing van een kapaanvraag vindt er verder altijd een belangenafweging plaats tussen de redenen van kap en de weigeringsgronden. De verhouding tussen de stedelijke regels uit de bomenverordening die in 2016 de stadsdeelverordeningen verving, en de nog uit het verleden bestaande richtlijnen uit de stadsdelen, is op korte termijn onderwerp van gesprek tussen centrale stad en stadsdelen. Wat de boom betreft waar de vragensteller naar vraagt is uit een schouw door Groenadvies Amsterdam B.V. gebleken dat de esdoorn op 4 meter uit de achtergevel staat. De hoogte van de boom is 16 meter. De bezwaarschriftencommissie heeft geconcludeerd dat de boom voldoet aan het criterium voor ernstige lichtbeneming, zoals dat in de toetsingsrichtlijnen uit het Groenstructuurplan West 2012 is opgesteld. Derhalve is er een omgevingsvergunning verleend.

3. Kunnen de volgende redenen tellen als grond voor het afgeven van een kapvergunning: het verstoren van uitzicht of lichtinval? En overlast van vogels, bladluis of vallende bladeren? Wanneer en waarom wel of niet?

Antwoord: Kapvergunningsaanvragen voor particuliere bomen of houtopstanden hebben vaak ‘overlast’ als aanleiding. De meest voorkomende aanvraagsituaties zijn lichtbeneming, overlast door blad- en vruchtval of schades aan constructies door bomen. Lichtbeneming kan in gevallen reden zijn voor afgeven van een kapvergunning (Structuurplan voor groen in West 2012, ‘Lichtbeneming’, p. 51). Overlast door vogels, bladluisplak, bladeren of vruchtval zijn geen zwaarwegende redenen voor kap. (Structuurplan voor groen in West 2012, ‘Overlast door vruchten, zaadpluizen, bladval of honingdauw’, p. 51). De boom of houtopstand mag niet voorkomen op de waardevolle bomenlijst.

4. Op basis waarvan heeft het stadsdeel beoordeeld dat de boom bij nummer 87 dood zou zijn? Graag een uitgebreide toelichting over hoe dit is getoetst.

Antwoord: Na afweging van de belangen en mede gelet op het advies van de groendeskundige Groenadvies Amsterdam B.V is de kapvergunning verleend. In het groenadvies staat het volgende: “Het betreft een volgroeide esdoorn, die onder de kroon van een populier staat. De boom heeft veel taksterfte. De conditie is slecht. De toekomstverwachting is beperkt. Door de taksterfte is er een risico op vallende takken en daardoor schade en of letsel”. De groenadviseur en daarmee ook het stadsdeel, heeft niet geconstateerd dat de boom dood was. Alleen de aanvrager heeft als reden voor kap opgegeven dat de boom dood zou zijn.

5. De bewoners gaan op aanraden van de rechter contra-expertise laten uitvoeren voor de boom bij nummer 87. Is het stadsdeel bereid de kapvergunning in te trekken indien hiermee aangetoond wordt dat de boom levend is? Gaat het stadsdeel zelf ook al op eigen initiatief (opnieuw) onderzoek doen naar de boom naar aanleiding van de beroering die is ontstaan in de buurt?

Antwoord: Tegen de kapvergunning is bezwaar ingediend. De bezwaarschriftencommissie zal het primaire besluit in heroverweging nemen. Indien er sprake is van een gebrek of nieuwe inzichten dan zal de bezwaarschriftencommissie dat in het advies mee laten wegen. Indien de bezwaarschriftencommissie het noodzakelijk vindt dat er een second opinion wordt uitgevoerd dan zal daar opdracht voor worden gegeven.

6. In hoeverre is de wens van buurtbewoners door het stadsdeel meegenomen bij de beslissing van de twee kapaanvragen? Zijn zij geraadpleegd?

Antwoord: In geval van particuliere kapaanvragen wordt de procedure vergunningverlening met publicatie en mogelijkheid tot bezwaar, conform de regels van de Bomenverordening Amsterdam, gevolgd. De buurtbewoners zijn niet aanvullend geraadpleegd. Er is geen wettelijke grondslag om wensen van buurtbewoners te inventariseren, voordat wordt besloten om al dan niet een kapvergunning te verlenen. In de ontvangstbevestiging van elke aanvraag voor een omgevingsvergunning staat het volgende: “Informeren buren: We merken in de praktijk dat uitvoeren van een omgevingsvergunning problemen kan geven met buren of andere omwonenden. Vaak komt dit door onduidelijke communicatie. Het is daarom verstandig om vooraf met buren te praten over de door u aangevraagde activiteiten.” Bij de toetsing van een kapaanvraag vindt een belangenafwegingen plaats, naast de redenen van kap en de weigeringsgronden zoals benoemd in de bomenverordening. In artikel 5 eerste lid onder d staat bijvoorbeeld dat de aanvraag geweigerd kan worden indien de waarde van de houtopstand van belang is voor de leefbaarheid en het belang van omwonenden. Dat aspect wordt daarom standaard meegewogen en benoemd in het onafhankelijke advies van de boomdeskundige.

7. In hoeverre speelt de wens van buurtbewoners een rol bij beslissingen bij kapaanvragen binnen de gemeente? Wordt het draagvlak onder omwonenden getoetst? Zo nee, is het college het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat de wens van omwonenden wel een rol zou moeten spelen bij besluiten over kapaanvragen om de kap van geliefde beeldbepalende gezonde bomen te allen tijde te voorkomen?

Antwoord: Bij bomenkap van bomen in de openbare ruimte, wordt de bewoner actief geïnformeerd door middel van een bewonersbrief. Voor kap van een boom in een particuliere tuin wordt de publicatie van het voornemen van kap en de wel of niet verleende kapvergunning, als een afdoende vorm van informeren van belanghebbenden gezien. Zie ook het antwoord op vraag 6.


Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Van Lammeren inzake de emissiemetingen bij de Biomassaenergiecentrale (BEC) van het AEB

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake het verwijderen van meer dan 50 bomen uit de Hoofdbomenstructuur bij de herinrichting van de De Clerqstraat en de Jan Evertsenstraat

Lees verder

    Word actief Doneer