Schrif­te­lijke vragen inzake het verwij­deren van meer dan 50 bomen uit de Hoofd­bo­menstructuur bij de herin­richting van de De Clerq­straat en de Jan Evert­sen­straat


Indiendatum: 28 jan. 2021

Toelichting:

In het kader van het project ‘de Oranje Loper’, bij de herinrichting van de De Clerqstraat en de Jan Evertsenstraat, zullen er beeldbepalende bomen verdwijnen die onderdeel uitmaken van de Hoofdbomenstructuur (HBS).

Zeer opmerkelijk is dat in het beleidsstuk met de uitgangspunten van de herinrichting de bomen niet als beeldbepalend zijn aangemerkt[i]. Dit terwijl de bomen vallen onder de Hoofdbomenstructuur (HBS), zoals beschreven in het beleidskader Puccinimethode[ii]. In dat beleidskader staat: “in de Hoofdbomenstructuur is planologisch vastgelegd welke bomen beeldbepalend zijn voor de stad. Zo kunnen we voor de lange termijn behouden wat waardevol is”. Benadrukt wordt dat het “streven is om bestaande bomen en boomstructuren zoveel mogelijk in ontwerpen in te passen”.

In een Bomeneffectanalyse[iii], opgesteld in het kader van de herinrichting van de betreffende straten, leest ondergetekende dat zelfs in het meest positieve scenario van de 100 bomen slechts 47 bomen behouden zullen blijven, 45 verplant naar een andere locatie en 8 gekapt. Dit betekent dat zelfs in het gunstigste geval op meer dan de helft van de plekken waar nu een grote mooie boom staat straks een sprietje komt. Vragenstelster begrijpt niet hoe dit kan en mag gebeuren.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Erkent het college dat de bomen in de De Clerqstraat en de Jan Evertsenstraat behoren tot de Hoofdbomenstructuur?
  2. Hoe beoordeelt het college het feit dat deze bomen in de uitgangspunten voor herinrichting als niet-beeldbepalend worden bestempeld terwijl dit haaks staat op de betekenis van bomen in de Hoofdbomenstructuur?
  3. Op welke manier worden bomen die onderdeel uitmaken van de Hoofdbomenstructuur beschermd bij herinrichtingen ten opzichte van andere bomen die geen deel uitmaken van deze Hoofdbomenstructuur?
  4. Over de kap van monumentale bomen wordt door de ‘Adviescommissie beschermwaardige houtopstanden’ geoordeeld. Is er een instantie die ter bescherming van de bomen van de Hoofdbomenstructuur oordeelt over de kap van deze bomen? Zo ja, welke? Zo nee, is het college bereid deze bescherming beter te borgen, bijvoorbeeld door het inschakelen van de Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur (TAC)?
  5. Zijn er andere mogelijkheden voor de herinrichting van deze straten overwogen waarbij de bomen allemaal wel behouden kunnen blijven? Zo ja, waarom is de keuze hier niet op gevallen? Zo nee, waarom is dit niet onderzocht?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[i] https://assets.amsterdam.nl/projecten/clercqstraat-jan-evertsenstraat/plannen-publicaties-clerqstraat-jan/?PagClsIdt=15833742#PagCls_15833742

[ii] http://www.bomenstichtingamsterdam.nl/beleidskaderpuccinimethode2018inclusiefamendement.pdf

[iii] https://amsterdam.sharefile.eu/d-s9ffe3766f5f64393ab35580248b1fbc2

Indiendatum: 28 jan. 2021
Antwoorddatum: 12 mrt. 2021

1. Erkent het college dat de bomen in de De Clerqstraat en de Jan Evertsenstraat behoren tot de Hoofdbomenstructuur?

Antwoord: De bomen in de De Clercqstraat behoren niet tot de Hoofdbomenstructuur. De relatief jonge bomen in de Jan Evertsenstraat en de Admiraal de Ruijterweg wel. De Clercqstraat is nooit opgenomen in de Hoofdbomenstructuur omdat de bomen geen doorgaande structuur vormen, maar fragmentarisch en op te grote afstand van elkaar zijn geplant. Binnen dit project wordt de Hoofdbomenstructuur nu uitgebreid door meer bomen in een doorgaande lijn te planten waardoor de De Clercqstraat na de herinrichting kan worden toegevoegd aan de Hoofdbomenstructuur. Zie de afbeelding: het rode kader is het project en de groene stippen de Hoofdbomenstructuur.

2. Hoe beoordeelt het college het feit dat deze bomen in de uitgangspunten voor herinrichting als niet-beeldbepalend worden bestempeld terwijl dit haaks staat op de betekenis van bomen in de Hoofdbomenstructuur?

Antwoord: Bij de aanwijzing van de Hoofdbomenstructuur is gekeken of een doorgaande bomenlijn beeldbepalend is of op termijn kan worden. Binnen de bestaande Hoofdbomenstructuur zijn doorgaande lijnen soms incompleet. Ontbrekende bomen worden aangevuld en bomen die in slechte conditie verkeren of bomen die nooit kunnen uitgroeien tot een volwaardige boom, bijvoorbeeld vanwege te krappe groeiruimte, komen in aanmerking voor vervanging. (Waar mogelijk worden de bomen met te weinig groeiruimte naar een andere locatie verplant). De nieuwe bomen zullen de beeldbepalende structuur versterken. In het Handboek Groen (Beleidskader Puccinimethode) zijn uitgangspunten opgenomen die garanderen dat nieuwe bomen in de Hoofdbomenstructuur snel tot beeldbepalende bomen kunnen uitgroeien.

3. Op welke manier worden bomen die onderdeel uitmaken van de Hoofdbomenstructuur beschermd bij herinrichtingen ten opzichte van andere bomen die geen deel uitmaken van deze Hoofdbomenstructuur?

Antwoord: De hoofdbomenstructuur valt onder regels die zijn opgenomen in de Bomenverordening. In de toelichting bij artikel 5; ‘weigeringsgrond’ staat vermeld: ‘Houtopstanden zijn vaak beeldbepalend voor het karakter van de omgeving. Deze waarde kan in ieder geval tot uitdrukking komen als de houtopstand onderdeel is van een beschermd stads- of dorpsgezicht of deel uitmaakt van een hoofdbomen- of hoofdgroenstructuur’. Bij de beoordeling van een kapaanvraag wordt hier specifiek naar gekeken en een belangenafweging gemaakt.

4. Over de kap van monumentale bomen wordt door de ‘Adviescommissie beschermwaardige houtopstanden’ geoordeeld. Is er een instantie die ter bescherming van de bomen van de Hoofdbomenstructuur oordeelt over de kap van deze bomen? Zo ja, welke? Zo nee, is het college bereid deze bescherming beter te borgen, bijvoorbeeld door het inschakelen van de Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur (TAC)?

Antwoord: Op dit moment is er, buiten de Bomenverordening, geen aparte commissie of instantie die oordeelt over de kap van de bomen in de Hoofdbomenstructuur. De bescherming van groen en bomen zal binnen de komende Omgevingsvisie worden opgenomen. De werkwijze en taak van de Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur en de Adviescommissie Beschermwaardige Houtopstanden zullen hier deel van uitmaken.

5. Zijn er andere mogelijkheden voor de herinrichting van deze straten overwogen waarbij de bomen allemaal wel behouden kunnen blijven? Zo ja, waarom is de keuze hier niet op gevallen? Zo nee, waarom is dit niet onderzocht?

Antwoord: De herinrichting van de De Clercqstraat, Jan Evertsenstraat en een deel van de Admiraal de Ruijterweg is onderdeel van het programma Oranje Loper. Op dit moment zijn er ten aanzien van de herinrichting nog geen bestuurlijke besluiten genomen. De volgende overwegingen zijn onderdeel van de planvorming ten aanzien van de bomen in het gebied:

  • Doelstelling van het project is meer ruimte voor voetganger, fietser en OV en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Hier maken de bomen een belangrijk onderdeel van uit. Er wordt meer ruimte gecreëerd voor bomen.
  • Onderdeel van het plan is om de Hoofdbomenstructuur te verlengen en te versterken door meer bomen aan te planten die tot volwaardige bomen kunnen uitgroeien en daarmee in korte tijd het straatbeeld kunnen bepalen.
  • Om tot overwogen planvorming te komen, is een Bomen Effect Analyse (BEA) uitgevoerd voor 100 bomen in deze straten, inclusief de zijstraten. De resultaten worden in de besluitvorming opgenomen. Er zijn bomen waarvan de ontwikkeling sterk achterblijft ten opzichte van soortgelijke bomen van dezelfde leeftijd op andere locaties. Sommige van de onderzochte bomen moeten worden vervangen, sommige kunnen worden verplant naar een andere locatie met geschikte omgeving, en voor de blijvende bomen passen we groeiplaatsverbetering toe. De locatie van de te verplanten bomen is nog niet bekend en wordt in de volgende fase uitgewerkt.
  • De openbreking van de straten voor werkzaamheden aan bruggen, kabels & leidingen biedt de mogelijkheid om de groeiplaatsen van de bomen te verruimen en te verbeteren.
  • Binnen het project is sprake van uitbreiding van het totaal aantal bomen die onder optimale omstandigheden worden geplant zodat ze uit kunnen groeien tot bomen met volwaardige, breed uitgroeiende kronen, waarmee ze maximaal zullen bijdragen aan ecosysteemdiensten.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de kap van twee beeldbepalende esdoorns in de Vondelstraat

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de bomenkap en herplant van sprietjes in de Frederik Hendrikstraat

Lees verder

    Word actief Doneer