Schrif­te­lijke vragen inzake het verwij­deren van meer dan 50 bomen uit de Hoofd­bo­menstructuur bij de herin­richting van de De Clerq­straat en de Jan Evert­sen­straat


Indiendatum: 28 jan. 2021

Toelichting:

In het kader van het project ‘de Oranje Loper’, bij de herinrichting van de De Clerqstraat en de Jan Evertsenstraat, zullen er beeldbepalende bomen verdwijnen die onderdeel uitmaken van de Hoofdbomenstructuur (HBS).

Zeer opmerkelijk is dat in het beleidsstuk met de uitgangspunten van de herinrichting de bomen niet als beeldbepalend zijn aangemerkt[i]. Dit terwijl de bomen vallen onder de Hoofdbomenstructuur (HBS), zoals beschreven in het beleidskader Puccinimethode[ii]. In dat beleidskader staat: “in de Hoofdbomenstructuur is planologisch vastgelegd welke bomen beeldbepalend zijn voor de stad. Zo kunnen we voor de lange termijn behouden wat waardevol is”. Benadrukt wordt dat het “streven is om bestaande bomen en boomstructuren zoveel mogelijk in ontwerpen in te passen”.

In een Bomeneffectanalyse[iii], opgesteld in het kader van de herinrichting van de betreffende straten, leest ondergetekende dat zelfs in het meest positieve scenario van de 100 bomen slechts 47 bomen behouden zullen blijven, 45 verplant naar een andere locatie en 8 gekapt. Dit betekent dat zelfs in het gunstigste geval op meer dan de helft van de plekken waar nu een grote mooie boom staat straks een sprietje komt. Vragenstelster begrijpt niet hoe dit kan en mag gebeuren.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Erkent het college dat de bomen in de De Clerqstraat en de Jan Evertsenstraat behoren tot de Hoofdbomenstructuur?
  2. Hoe beoordeelt het college het feit dat deze bomen in de uitgangspunten voor herinrichting als niet-beeldbepalend worden bestempeld terwijl dit haaks staat op de betekenis van bomen in de Hoofdbomenstructuur?
  3. Op welke manier worden bomen die onderdeel uitmaken van de Hoofdbomenstructuur beschermd bij herinrichtingen ten opzichte van andere bomen die geen deel uitmaken van deze Hoofdbomenstructuur?
  4. Over de kap van monumentale bomen wordt door de ‘Adviescommissie beschermwaardige houtopstanden’ geoordeeld. Is er een instantie die ter bescherming van de bomen van de Hoofdbomenstructuur oordeelt over de kap van deze bomen? Zo ja, welke? Zo nee, is het college bereid deze bescherming beter te borgen, bijvoorbeeld door het inschakelen van de Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur (TAC)?
  5. Zijn er andere mogelijkheden voor de herinrichting van deze straten overwogen waarbij de bomen allemaal wel behouden kunnen blijven? Zo ja, waarom is de keuze hier niet op gevallen? Zo nee, waarom is dit niet onderzocht?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[i] https://assets.amsterdam.nl/projecten/clercqstraat-jan-evertsenstraat/plannen-publicaties-clerqstraat-jan/?PagClsIdt=15833742#PagCls_15833742

[ii] http://www.bomenstichtingamsterdam.nl/beleidskaderpuccinimethode2018inclusiefamendement.pdf

[iii] https://amsterdam.sharefile.eu/d-s9ffe3766f5f64393ab35580248b1fbc2