Schrif­te­lijke vragen inzake expe­ri­menten op dieren in het Medical Business Park


Indiendatum: 5 jan. 2022

Toelichting door vragensteller

Op 4 januari 2022 stuurde het college van b&w een persbericht uit over de ontwikkeling van een medisch bedrijventerrein in het gebied ten zuiden van het Amsterdam UMC. Er zal ongeveer 100.000 vierkante meter aan laboratorium- en kantoorruimten gerealiseerd worden. In het persbericht staat een citaat van wethouder Economische Zaken: “Het Medical Business Park stimuleert de innovatie in Life Sciences & Health. Het gebied komt tegemoet aan de toenemende (internationale) vraag naar labruimte.”

Voor de fractie van de Partij voor de Dieren is het onduidelijk om wat voor soort innovatie het bij dit medisch bedrijventerrein gaat. In Amsterdam zijn nu meerdere proefdiercentra waar vele apen en duizenden muizen verschrikkelijke medische experimenten ondergaan.

De Nederlandse regering streeft al jaren naar meer proefdiervrije innovatie en minder proefdieren, maar deze transitie komt moeizaam op gang. Na bespreking van een discussienota van de fractie van de Partij voor de Dieren bleek ook in de Amsterdamse gemeenteraad groot draagvlak voor de inzet op proefdiervrij onderzoek in Amsterdam.[1] Helaas blijft de inzet ook in onze gemeente achterlopen op de ambitie. Ondertussen stemde het Europees Parlement in september 2021 voor het opstellen van een actieplan om een einde te maken aan dierproeven.[2]

Gezien het vorenstaande heeft het lid A.L. Bakker, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan het college gesteld:

  1. Hoeveel gemeentegeld is er geïnvesteerd en welke andere middelen zijn er ingezet voor de ontwikkeling van dit Medical Business Park?
  2. Welke onderzoeksbedrijven gaan gebruikmaken van de kantoor- en laboratoriumruimten?
  3. Zijn deze bedrijven van plan om experimenten op dieren te doen in de laboratoria? Zo ja: hoeveel en wat voor dieren zullen er gehouden, gebruikt en gedood worden?
  4. In hoeverre wordt het medisch bedrijventerrein ingezet voor proefdiervrij onderzoek en voor het ontwikkelen van nieuwe proefdiervrije onderzoeksmethoden?
  5. Indien de bedrijven en/of het soort onderzoek nog onbekend is: hoe en door welke (overheids- )0rganisatie wordt bepaald welke bedrijven er komen?
  6. Op 10 maart 2021 nam de gemeenteraad een breedgesteunde motie (nr. 154) aan om nadrukkelijk in te zetten op het stimuleren van de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden binnen de Life Sciences & Health sector om zo als gemeente de uitfasering van dierproeven actief te bewerkstelligen.[3] Dit had betrekking op het Economische herstel- en investeringsplan waarin stond dat Amsterdam met het versterken van de Life Sciences & Health sector inzet op het versnellen van innovaties. In hoeverre en hoe heeft het college in de plannen voor het Medical Business Park ingezet op het stimuleren van de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden? Graag een toelichting.
  7. Indien het college zich hierbij niet heeft ingezet voor meer proefdiervrij onderzoek: is het college bereid dit alsnog te doen voor de start van het Medical Business Park?
  8. Is het mogelijk om voorwaarden te stellen voor het gebruik van de laboratoria zodat er alleen proefdiervrij onderzoek plaatsvindt? Is een actief wervings- en voorkeursbeleid mogelijk voor bedrijven die geen dieren gebruiken? Graag een toelichting.


[1] https://amsterdam.partijvoorde...

[2] https://www.europarl.europa.eu...

[3] https://amsterdam.partijvoorde...

Indiendatum: 5 jan. 2022
Antwoorddatum: 8 feb. 2022


1. Hoeveel gemeentegeld is er geïnvesteerd en welke andere middelen zijn er ingezet voor de ontwikkeling van dit Medical Business Park?

Het Medical Business Park (MBP) is eigendom van het Amsterdam UMC. Er gaan geen gemeentemiddelen naar de ontwikkeling van de laboratorium- en kantoorruimte op het Medical Business Park. De gemeente maakt – conform gemeentelijk (grond)beleid – kosten voor stedenbouwkundige begeleiding en uitgifte van gronden voor het Medical Business Park. Dit wordt gefinancierd vanuit het resultaat van de gezamenlijke grondexploitatie van het Amsterdam UMC en de gemeente Amsterdam.

2. Welke onderzoeksbedrijven gaan gebruikmaken van de kantoor- en laboratoriumruimten?

Het gaat om onderzoeksbedrijven werkzaam in de Life Sciences & Health sector. Er zijn nog geen concrete namen van bedrijven bekend.

3. Zijn deze bedrijven van plan om experimenten op dieren te doen in de laboratoria? Zo ja: hoeveel en wat voor dieren zullen er gehouden, gebruikt en gedood worden?

Er zijn nog geen concrete onderzoeksbedrijven die zich gemeld hebben voor het AMC MBP. Er worden op dit moment in ieder geval geen proefdieren gehouden op het Medical Business Park. Het is onbekend of de te vestigen onderzoeksbedrijven proefdieren gaan houden.

4. In hoeverre wordt het medisch bedrijventerrein ingezet voor proefdiervrij onderzoek en voor het ontwikkelen van nieuwe proefdiervrije onderzoeksmethoden?

Omdat het Medical Business Park nog in aanbouw is en de eindgebruikers nog niet bekend zijn, kan hier nog geen uitspraak over worden gedaan.

5. Indien de bedrijven en/of het soort onderzoek nog onbekend is: hoe en door welke (overheids- )0rganisatie wordt bepaald welke bedrijven er komen?

Het Amsterdam UMC, de eigenaar van het Medical Business Park, bepaalt of een te vestigen bedrijf in één van haar acht onderzoekslijnen past. Het Amsterdam UMC streeft naar het beperken van het gebruik van proefdieren.[3]

6. Op 10 maart 2021 nam de gemeenteraad een breedgesteunde motie (nr. 154) aan om nadrukkelijk in te zetten op het stimuleren van de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden binnen de Life Sciences & Health sector om zo als gemeente de uitfasering van dierproeven actief te bewerkstelligen.[4] Dit had betrekking op het Economische herstel- en investeringsplan waarin stond dat Amsterdam met het versterken van de Life Sciences & Health sector inzet op het versnellen van innovaties. In hoeverre en hoe heeft het college in de plannen voor het Medical Business Park ingezet op het stimuleren van de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden? Graag een toelichting.

Het Amsterdam UMC heeft de inhoud van de plannen voor het MBP bepaald, de gemeente Amsterdam heeft daar (behalve stedenbouwkundig) geen rol in gehad. Het Amsterdam UMC streeft naar het beperken van het gebruik van proefdieren. In de contacten met het Amsterdam UMC zullen we hiervoor ook aandacht vragen. De bevoegdheid voor regelgeving rondom proefdieren ligt op rijksniveau. Dierproeven zijn vaak nog nodig, maar vanuit het rijk wordt ingezet op het stimuleren van proefdiervrije innovatie.[5] In het algemeen is de inzet van het actieprogramma Life Sciences & Health (Smart Health Amsterdam) om Amsterdam het centrum van gezondheid te maken in combinatie met kunstmatige intelligentie (AI) en data sciences. Door de inzet van datawetenschappen en AI bij nieuwe medicijnontwikkeling ontstaan steeds betere modellen en nieuwe diervervangende testmethoden. Deze en andere alternatieve innovatieve testmethodes promoten we als Smart Health Amsterdam graag en doen we ons best voor om verder te brengen. Zo is in het najaar bijvoorbeeld een artikel verschenen over een proefdiervrije test die door Sanquin is ontwikkeld.[6]

7. Indien het college zich hierbij niet heeft ingezet voor meer proefdiervrij onderzoek: is het college bereid dit alsnog te doen voor de start van het Medical Business Park?

Zie beantwoording vraag 6.

8. Is het mogelijk om voorwaarden te stellen voor het gebruik van de laboratoria zodat er alleen proefdiervrij onderzoek plaatsvindt? Is een actief wervings- en voorkeursbeleid mogelijk voor bedrijven die geen dieren gebruiken? Graag een toelichting.

Nee, dat is niet aan de gemeente Amsterdam. Het Amsterdam UMC, de eigenaar van het Medical Business Park, bepaalt of een te vestigen bedrijf in één van haar acht onderzoekslijnen past. In de contacten met het Amsterdam UMC zullen we aandacht vragen voor proefdiervrije alternatieven. Landelijk neemt het Rijk de lead in de transitie naar dierproefvrije methodes, met name door het Rijksprogramma Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI). Met het programma TPI wordt versnelling in de transitie naar proefdiervrije innovatie nagestreefd door een landelijk samenwerkingsnetwerk te faciliteren tussen o.a. onderzoekers, uitvoeringsinstanties en Stichting Dierproefvrij. Hierin wordt de overgang naar nieuwe technologieën een duwtje in de rug gegeven en gestreefd naar een nieuwe manier van beoordelen of iets veilig is voor de mens en verkocht mag worden.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Victor Everhardt
Wethouder Economische Zaken

[1] https://amsterdam.partijvoorde...

[2] https://www.europarl.europa.eu...

[3] https://www.amsterdamumc.org/n...[3]proefdiervrij-innovatieprogramma.htm

[4] iii https://amsterdam.partijvoorde...

[5] https://www.rijksoverheid.nl/o...

[6] https://www.iamsterdam.com/en/...

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake gebruik van het Galileïplantsoen als bouwplaats

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake verkoop van levende kreeften en krabben op Amsterdamse markten

Lees verder

    Word actief Doneer