Motie inzake het Econo­misch herstel- en inves­te­ringsplan (ontwik­keling proef­dier­vrije onder­zoeks­me­thoden stimu­leren)


10 maart 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Economisch herstel- en investeringsplan en bijbehorende raadsbrief.

Constaterende dat:

  • de Nederlandse regering in 2015 de ambitie heeft uitgesproken om in 2025 wereldwijd koploper te zijn in proefdiervrije innovatie;
  • ondanks inspanningen van het Rijk via het TPI samenwerkingscollectief het aantal dierproeven nog niet is gereduceerd, grotendeels vanwege een gebrek aan beschikbare alternatieve proefdiervrije onderzoeksmethoden;
  • bij de bespreking van de discussienota ‘Proefdieren in Amsterdam’ in februari jl. onder de woordvoerders Dierenwelzijn een brede wens bleek te bestaan om dierproeven zoveel mogelijk te reduceren en daartoe als gemeente waar mogelijk proefdiervrije innovatie te stimuleren.

Overwegende dat:

  • Amsterdam met het versterken van o.a. de Life Sciences & Health (LSH) sector inzet op het versnellen van innovaties en het faciliteren en ondersteunen van verschillende ecosystemen die zich richten op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen;
  • dierproeven niet alleen door de maatschappij als onwenselijk worden gezien, maar ook een lage toepasbaarheid kennen binnen de LSH-sector;
  • in de wetenschap de overtuiging is gegroeid dat juist zonder dierproeven effectiever onderzoek kan worden gedaan naar met name de veiligheid en het in kaart brengen van risico's van bijv. geneesmiddelen;
  • op gemeentelijk niveau, binnen het Economisch herstel- en investeringsplan, kansen kunnen worden aangegrepen om de ontwikkeling van proefdiervrije innovatie te bevorderen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Bij de uitvoering van het Economisch herstel- en investeringsplan nadrukkelijk in te zetten op het stimuleren van de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden binnen de LSH-sector om zo als gemeente de uitfasering van dierproeven actief te bewerkstelligen.

De leden van de gemeenteraad

A.L. Bakker

I. Nadif

A. Kılıç

C. Martens

E.A. Flentge

H. Kat

S. Mbarki

J.A. Veldhuyzen

D.G.M. Ceder

W. van Soest


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, D66, PvdD, VVD, PvdA, SP, DENK, CDA, PvdO, CU, BIJ1, FvD

Tegen

JA21

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de Investeringsnota Sloterdijk-Centrum en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (zoektocht voor de alles-in-één school)

Lees verder

Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de locatieprofielen (Bevoegdheid vergunnen evenementen van burgemeester naar wethouder)

Lees verder

    Word actief Doneer