Schrif­te­lijke vragen inzake verkoop van levende kreeften en krabben op Amster­damse markten


Indiendatum: 11 jan. 2022

Toelichting indiener:

In september 2021 maakte Wethouder Everhardt bekend dat de verkoop van bont en levende kreeften en krabben per januari 2022 niet meer zou worden toegestaan op Amsterdamse markten.[1] De Partij voor de Dieren strijdt al jaren voor dit verbod, omdat de verkoop van levende kreeften en krabben in strijd is met het dierenwelzijn. Indiener signaleert echter dat er, dd. 11 januari 2022, echter nog steeds levende kreeften en krabben worden verkocht op Amsterdamse markten.

De Partij voor de Dieren heeft bovendien geprobeerd om via de gemeentelijke webpagina ‘Markt en straathandel’[2] een lijst met waren te vinden die niet verhandeld mogen worden op Amsterdamse markten,[3] maar is daarin niet geslaagd. De Partij voor de Dieren maakt zich naar aanleiding hiervan zorgen over de beschikbaarheid van deze informatie voor marktkooplui.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college ervan op de hoogte dat er nog steeds levende kreeften en krabben worden verkocht op Amsterdamse markten?

2. Wanneer verwacht het college het verbod op de verkoop van bont en levende kreeften en krabben in te kunnen laten gaan?

3. Wanneer en op welke wijze gaat het college het verbod op de verkoop van bont en levende kreeften en krabben communiceren richting de marktkooplieden?

4. Klopt het dat er geen lijst met waren die niet verkocht mogen worden op markten beschikbaar is via de webpagina ‘markt en straathandel’ van de gemeente Amsterdam? Zo ja; ziet het college hier een mogelijkheid tot verbetering?

Indiener

J.F.W. van Lammeren


[1] Einde aan de verkoop van bont en levende krabben en kreeften op de markt - Gemeente Amsterdam; Gemeenteblad 2021, 322638 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).

[2] Markt- en straathandel - Gemeente Amsterdam

[3] In het beschikbare document ‘Algemene regels marktverordening’ wordt er wel gerefereerd aan het verbod om waren te verhandelen die hiertoe zijn aangewezen door het College (p.9), maar een dergelijke lijst is niet beschikbaar via de webpagina.

Indiendatum: 11 jan. 2022
Antwoorddatum: 2 feb. 2022

1. Is het college ervan op de hoogte dat er nog steeds levende kreeften en krabben worden verkocht op Amsterdamse markten?

Antwoord
Het college is hiervan op de hoogte. Het is ondernemers nu nog toegestaan om de genoemde producten op de markt te verkopen.

2. Wanneer verwacht het college het verbod op de verkoop van bont en levende kreeften en krabben in te kunnen laten gaan?

Antwoord
In de periode van 20 september tot en met 29 oktober 2021 is een conceptverbod (aanwijzingsbesluit) op de verkoop op markten van bont, levende kreeften en krabben vrijgegeven voor inspraak. Het college is momenteel bezig met de beantwoording van de ontvangen inspraakreacties en de vaststelling van de, naar aanleiding van deze reacties, te ondernemen vervolgactiviteiten.

Het college heeft hiertoe advies ingewonnen bij advocatenkantoor Pels Rijcken. De conclusie van dat advocatenkantoor is helaas dat het verbod, bij de huidige stand van zaken en onderbouwing, juridisch onvoldoende houdbaar is. Volgens Pels Rijcken is de kans groot dat het verbod ter toetsing wordt voorgelegd aan de bestuursrechter. De kans dat het verbod een dergelijke toetsing doorstaat wordt laag ingeschat. Indien het verbod direct aansluitend op de inspraakperiode wordt ingesteld, dan leidt dit zeer waarschijnlijk tot vertraging in het proces om het verbod te effectueren. Ter verhoging van de kans dat het verbod een bestuursrechtelijke toetsing doorstaat dienen eerst de volgende activiteiten te worden ondernomen:
a. opname van extra grondslagen in de Marktverordening, aan de hand waarvan een (juridisch houdbaar) verbod kan worden ingesteld;
b. nader onderzoek naar de noodzaak van bescherming van de openbare orde en consumenten bij confrontatie met de te verbieden waren op de markt (dit betreffen de verbodsgrondslagen);
c. nader onderzoek naar alternatieven voor een algeheel verbod en een afweging hiervan. De planning is om nog dit jaar te starten met de bovengenoemde activiteiten en om het verbod vanaf 2023 te realiseren (zie hiervoor ook de raadsinformatiebrief van 1 februari 2022).

3. Wanneer en op welke wijze gaat het college het verbod op de verkoop van bont en levende kreeften en krabben communiceren richting de marktkooplieden?

Antwoord
Een conceptverbod is in 2021 reeds aan marktondernemers gecommuniceerd en vrijgegeven voor inspraak (zie antwoord op vraag 1). Na uitvoering van de bij 2. genoemde activiteiten wordt definitief besloten hoe het verkoopverbod wordt ingesteld. Dit wordt aan de
marktondernemers via de daarvoor beschikbare en gebruikelijke kanalen (o.a. nieuwsbrieven, email, krant) gecommuniceerd.

4. Klopt het dat er geen lijst met waren die niet verkocht mogen worden op markten beschikbaar is via de webpagina ‘markt en straathandel’ van de gemeente Amsterdam? Zo ja; ziet het college hier een mogelijkheid tot verbetering?

Antwoord
Er is inderdaad geen lijst voor alle markten met waren die niet verkocht mogen worden. Dit mede omdat het college niet eerder heeft besloten om de verkoop van specifieke waren op alle markten te verbieden. In het verleden was het nog aan de stadsdeelbesturen om waren aan te wijzen waarvan verhandeling op de markt in het betreffende stadsdeel werd verboden. Hierdoor valt in verschillende marktreglementen terug te vinden welke waren op welke markten niet verkocht mogen worden. Bezien wordt of een allesomvattend overzicht kan worden samengesteld.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Victor Everhardt
Wethouder Economische Zaken

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake experimenten op dieren in het Medical Business Park

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake positieve uitlatingen over darkstores

Lees verder

    Word actief Doneer