Schrif­te­lijke vragen inzake de rol van beruchte dieren­tuinen in het over­plaatsen van dieren uit Artis


Indiendatum: mei 2019

Volgens de subsidieafspraken met de gemeente zou Artis inzetten op het verminderen van het aantal diersoorten. Inmiddels is er alweer een nieuwe vogelsoort voor in de plaats gekomen, maar Artis koos er eerder dit jaar voor om de sneeuwuil te behouden en afstand te doen van de oehoe[i]. Het ging om een oehoe die jaren geleden in Purmerend mensen had aangevallen, werd gepest met laserpennen[ii], en uiteindelijk is gevangen en in Artis is opgesloten.

De oehoe is overgeplaatst naar de Tirgu Mures dierentuin in Roemenië, die eerder omstreden was vanwege gebrekkig dierenwelzijn.[iii],[iv] Daar is de oehoe in een kaal verblijf gezet. Er is een rapportage over de oehoe gemaakt waarin men het zou hebben over de “Oost-Europese heropvoeding” die de oehoe in Roemenië moet krijgen[v],[vi].

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Welke dierenwelzijnseisen stelt Artis bij overplaatsing van dieren naar andere dierentuinen?
  2. Wat moet de Partij voor de Dieren zich voorstellen bij de “Oost-Europese heropvoeding” die de oehoe in Roemenië zou krijgen?
  3. Kan het college een overzicht geven van dieren die Artis de afgelopen twee jaar heeft herplaatst en naar welke locaties deze zijn gegaan?
  4. Heeft Artis meer plannen om dieren over te plaatsen? Zo ja, welke dieren en waarheen?

De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

A.L. Bakker

[i] https://nos.nl/artikel/2266783-terror-oehoe-die-wereldnieuws-werd-geemigreerd-naar-roemenie.html

[ii] https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/laserpen-in-ogen-oehoe-purmerend

[iii] https://www.animalstoday.nl/olifant-tania-leidt-miserabel-leven-roemeense-dierentuin/

[iv] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-003650+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

[v] https://www.nhnieuws.nl/nieuws/238915/video-veel-aandacht-en-interesse-voor-terror-oehoe-in-roehoemeense-zoo

[vi] NH Nieuws: https://www.youtube.com/watch?v=VbKWVxYe3-w

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 8 jul. 2019

1. Welke dierenwelzijnseisen stelt Artis bij overplaatsing van dieren naar andere dierentuinen?

Antwoord:
Speerpunten in het diercollectieplan van ARTIS zijn meer ruimte voor minder soorten en het houden van veelal bedreigde diersoorten die deel uitmaken van de Europese fokprogramma’s. ARTIS is lid van de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). De EAZA ondersteunt de samenwerking tussen Europese dierentuinen en aquaria op het gebied van educatie, onderzoek en natuurbehoud. Deze organisatie heeft hoge kwaliteitsnormen en ethische codes waaraan de leden moeten voldoen, op het gebied van dierenwelzijn, kwaliteit van verblijven en verzorging en het leveren van bijdragen aan het behoud van soorten. De uitwisseling van dieren is een belangrijk onderdeel van de samenwerking tussen Europese dierentuinen. De bovenstaande kwaliteitsnormen en ethische codes zijn daarbij altijd het uitgangspunt.

2. Wat moet de fractie van de Partij voor de Dieren zich voorstellen bij de “Oost-Europese heropvoeding” die de oehoe in Roemenië zou krijgen?

Antwoord:
ARTIS ondersteunt Târgu Mureş in aanloop naar hun officiële toetreden tot EAZA, de overkoepelende organisatie voor Europese dierentuinen die onder meer ook toezicht houdt op dierenwelzijnsstandaarden. De uitspraak over een Oost-Europese heropvoeding komt uit een nieuwsitem van radio Noord-Holland waarin geciteerd wordt uit een Roemeense reportage over de Oehoe. Het is het college niet bekend wat hiermee bedoeld wordt. De Oehoe bewoont een grote volière en er is een vrouwtje aanwezig, waarvan de hoop is dat zij een koppel zal gaan vormen met de oehoe.

3. Kan het college een overzicht geven van dieren die Artis de afgelopen twee jaar heeft herplaatst en naar welke locaties deze zijn gegaan?


Antwoord:
Het college heeft resultaatafspraken met ARTIS gemaakt over dierenwelzijn in het kader van de subsidieverlening 2019. De verantwoording daarover vindt plaats in het voorjaar van 2020. ARTIS draagt en neemt zelf verantwoordelijkheid in het met zorg samenstellen en (be)houden van haar levende collectie en hoeft hier niet tussentijds over te rapporteren.

4. Heeft Artis meer plannen om dieren over te plaatsen? Zo ja, welke dieren en waarheen?


Antwoord:
Binnen het samenwerkingsverband van de EAZA worden fokprogramma’s met dieren gecoördineerd. Volgens ARTIS zijn zij continu in gesprek met de coördinatoren van deze fokprogramma’s over het eventuele herplaatsen van dieren, zodat zij bij kunnen dragen aan deze fokprogramma’s. De fokprogrammacoördinator doet aanbevelingen met betrekking tot het fokken en uitwisselen van dieren binnen de EAZA dierentuinen. Op deze manier zegt ARTIS actief mee te werken aan de doelstelling van dierentuinen om soorten in stand te houden en eventueel te herintroduceren in het wild.