Schrif­te­lijke vragen inzake bedelaars met kinderen en honden


Indiendatum: jun. 2019

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft van voorbijgangers en winkeliers zorgelijke signalen ontvangen over bedelaars in de Kalverstraat. Er is sinds ongeveer twee maanden een stel met kinderen gesignaleerd en ook zijn er honden bij bedelaars gezien. Ooggetuigen melden dat mensen met de honden, waaronder een kleine pup, op de foto gaan.

De fractie van de Partij voor de Dieren vindt bedelen een kwalijke zaak. Het kan wijzen op een uitzichtloze situatie van een persoon die hulp nodig heeft en die hulp ook moet krijgen. Tegelijkertijd kan het verband houden met georganiseerde bedelbendes uit Oost-Europa. Dat er ook kinderen en dieren bij gebruikt worden, moet volgens de fractie van de Partij voor de Dieren onmogelijk zijn. Nieuwsberichten melden dat er mensenhandel schuilgaat achter kinderbedelaars i en dat honden met een ongezond uiterlijk als lucratief businessmodel worden ingezet in Barcelona ii.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Treedt de politie actief op tegen bedelaars in Amsterdam? Graag een toelichting.
2. Wordt de betrokkenheid van kinderen en dieren bij het bedelen geregistreerd? Zo ja, kan het college inzicht geven in deze cijfers van de afgelopen twee jaar?Zo nee, waarom niet?
3. Is er een bijzondere aanpak wanneer er kinderen of dieren bij het bedelen zijn betrokken? Graag een toelichting.
4. Krijgen betrokken kinderen of dieren medische hulp wanneer het vermoeden bestaat dat hun gezondheid niet in orde is?
5. Worden betrokken honden specifiek onderzocht op gevaarlijke dierziekten zoals de zoönose brucellose, wanneer het vermoeden bestaat dat het gaat om dieren uit de malafide hondenhandel in Oost-Europa?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 8 jul. 2019

1. Treedt de politie actief op tegen bedelaars in Amsterdam? Graag een toelichting.

Antwoord:
Ja, in het kader van de artikel 2.21 van de APV (bedelarij) treedt de politie op tegen bedelaars.

2. Wordt de betrokkenheid van kinderen en dieren bij het bedelen geregistreerd? Zo ja, kan het college inzicht geven in deze cijfers van de afgelopen twee jaar?

Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Er wordt door de politie niet specifiek op de combinatie van bedelen met een kind of een dier geregistreerd. Het zoeken op deze combinatie vraagt dus maatwerk. Het geven van een exact kwantitatief beeld over 2017 en 2018 is dus niet mogelijk. Wel kan een kwalitatief beeld geschetst worden aan de hand van de volgende incidenten.

Bedelen met dieren

In mei/juni 2019 hebben zich incidenten voorgedaan met twee hondeneigenaren, die door de politie zijn vastgelegd. Medio mei heeft de politie in de Kalverstraat te Amsterdam twee eigenaren met honden gecontroleerd. Betrokken honden waren een Chow Chow en een Sint Bernard, die beide voorzien waren van een hoofddeksel en tegen betaling werden aangeboden om met passanten op de foto te gaan. Op verzoek van de politie is door Handhaving verbaliserend opgetreden en aan de eigenaren medegedeeld dat het verboden is om zonder vergunning een dier als vermaak aan te bieden.

Enkele dagen hierna heeft de politie contact gelegd met de inspectiedienst Dierenwelzijn en het Openbaar Ministerie. In overleg met hen is besloten om de twee eigenaren van de honden met behulp van een tolk kenbaar te maken dat het verboden is om zonder vergunning een dier als vermaak aan te bieden. Omdat dit niet het gewenste effect had, zijn beide eigenaren een dag later via de tolkentelefoon opnieuw gewaarschuwd en is hen medegedeeld dat bij een volgende constatering de hond in beslag zal worden genomen. Beide eigenaren gaven aan de waarschuwing te hebben begrepen.

In juni is door Handhaving op de Dam waargenomen dat door de twee hondeneigenaren opnieuw eerdergenoemde verrichtingen werden gepleegd. Toen de hondengeleider van de politie ter plekke kwam, bleek de eigenaar van een van de honden te zijn gevlucht. De andere eigenaar is aangehouden en diens hond is in beslag genomen. De hond die in beslag is genomen, is vervreemd van de eigenaar en overgedragen aan een opvanglocatie. De hond gaat dus niet meer terug naar de eigenaar. De opvanglocatie zorgt voor een medisch rapport en het dossier wordt ingezonden naar het Openbaar Ministerie.

Bedelen met kinderen

In juni 2018 is door toezichthouders van de gemeente een minderjarige jongen aangetroffen die, achteraf gezien, werd gedwongen om te bedelen. Deze casus is door het basisteam van de politie opgepakt en de jongen is overgedragen aan het Team Mensenhandel (AVIM), met als gevolg de aanhouding van één volwassene.

In september 2018 is in deze casus vonnis gewezen. De rechtbank achtte uitbuiting van het minderjarige slachtoffer bewezen en heeft verdachte veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. Door de gemeentelijke handhaving wordt de leeftijd van betrokkenen geregistreerd bij verbalisering, op deze manier kan ook onderscheid tussen
kinderen en volwassenen gemaakt worden. De betrokkenheid van dieren registreert de gemeentelijke handhaving niet kwantitatief en hier kunnen dus geen uitspraken over gedaan worden, maar in sommige gevallen wel kwalitatief als toelichting bij een waarneming of sanctionering van een handhaver.

3. Is er een bijzondere aanpak wanneer er kinderen of dieren bij het bedelen zijn betrokken? Graag een toelichting.

Antwoord:
Zie voor voorbeelden ook het antwoord op vraag 2.

Kinderen:
In geval van vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling en overige zorgen over kinderen, maakt de politie een zorgmelding Veilig Thuis op. Veilig Thuis zorgt vervolgens voor de triage en beoordeling. Als sprake is van bedelen door of met minderjarigen wordt door de politie het in Amsterdam ontwikkelde Oceans protocol gevolgd. Dit dient ertoe vast te stellen of sprake is van zogenaamde criminele uitbuiting (van kinderen) oftewel mensenhandel in de vorm van het dwingen tot bedelen. Als er bij gemeentelijke handhavers signalen zijn dat het bedelen (door kinderen of volwassenen) onder dwang plaatsvindt en dat er dus mogelijk sprake is van uitbuiting (mensenhandel) nemen zij contact op met de politie. Afgelopen jaar is hier een casus door gaan ‘rollen’, met een veroordeling voor mensenhandel tot gevolg.
Voor minderjarige slachtoffers van mensenhandel bestaan specifieke hulpverleningstrajecten, onder meer de mogelijkheid van opvang.
Dieren kunnen in beslag worden genomen (op grond van de Wet Dieren), indien niet volgens de regels voor dierenwelzijn wordt gehandeld. Een officier van justitie legt een inbeslagname op via het strafrecht. De politie werkt samen met verschillende opvanglocaties, waar goed voor de dieren wordt gezorgd.

4. Krijgen betrokken kinderen of dieren medische hulp wanneer het vermoeden bestaat dat hun gezondheid niet in orde is?

5. Worden betrokken honden specifiek onderzocht op gevaarlijke dierziekten zoals de zoönose brucellose, wanneer het vermoeden bestaat dat het gaat om dieren uit de malafide hondenhandel in Oost-Europa?

Antwoord vragen 4 en 5:
Kinderen: als medische zorg bij kinderen nodig is, kan de somatische arts van GGD worden geraadpleegd. In geval van sociaal-maatschappelijke of psychische problemen, kan afdeling Vangnet van de GGD worden ingeschakeld. In geval van crisis kan door Vangnet het Mobiel Crisisteam Jeugd worden ingezet. Bij vermoedens van mensenhandel, kan contact worden gelegd met het AVIM en de zorgcoördinator mensenhandel bij het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM).

Dieren: de politie doet zelf geen onderzoek naar de medische gesteldheid van het dier. Bij aanhouding wordt wel goed voor de dieren gezorgd. Indien dieren worden overgedragen aan opvanglocaties, kan aldaar een medisch rapport worden opgesteld, dat bij het proces-verbaal wordt gevoegd.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de rol van beruchte dierentuinen in het overplaatsen van dieren uit Artis

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de pilot ‘Een groen Sloterdijk’

Lees verder

    Word actief Doneer