Schrif­te­lijke vragen inzake de ravage en kaalslag in de ARK-zone in het Diemerpark


Indiendatum: 8 mrt. 2021

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft tot haar grote ontsteltenis vernomen dat vorige week tot diep in de Amsterdam Rijn Kanaal zone (ARK-zone) in het Diemerpark, een ecologische verbindingszone die deel uitmaakt van het NNN, met groot materieel ravage is aangericht. Leden van Vrienden van het Diemerpark, die de werkzaamheden ontdekten, hebben direct actie ondernomen en melding gemaakt bij de ‘projectmanager Diemerpark’, die vervolgens de werken heeft laten stilleggen. Ondanks het stilleggen is de schade volgens Vrienden van het Diemerpark enorm: het leef- en broedgebied van talloze vogelsoorten (waaronder rodelijstsoorten zoals de nachtegaal en de spotvogel) is vernield, vlak voor het broedseizoen. Over het hele westelijke deel van de centrale sloot is de noordelijke oever volledig kaal gekapt (en deels de zuidelijke oever), van Nesciobrug tot paddenpoelen, ongeveer 1 km. Niet alleen zijn nagenoeg alle bomen gekapt, ook het struweel is over een grote breedte verwijderd. Doordat werkers met groot en zwaar materieel met rupsbanden de beschermde ARK-zone zijn ingereden zijn brede openingen in de begroeiing ontstaan en is bovendien o.a. de westelijke bloemen- en kruidenrijke berm, die erg belangrijk is voor vlinders en insecten, van de Nesciobrug tot de paddenpoelen platgewalst.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Is het college het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat er totaal respectloos met de natuur is omgegaan?
 2. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat is er bij de gemeente, het waterschap, de aannemer en/of andere partij misgegaan? Wie waren er betrokken en hoe is de communicatie tussen betrokkenen verlopen? Waarom was de natuurwaarde van het beschermde gebied (klaarblijkelijk) niet bij allen bekend? Graag een uitgebreide toelichting over de gang van zaken.
 3. Volgens het facebookaccount ‘Red de Amsterdamse Parken’ zou het stadsdeel door het Waterschap verplicht zijn geweest de watergang voldoende diep te houden. Toen het waterschap constateerde dat dit niet gebeurd was zou een aannemer de opdracht gekregen hebben om in te grijpen. Klopt dit? Zo ja, hoe is de aannemer geïnstrueerd over de benodigde werkzaamheden en waarom is er door het stadsdeel geen toezicht gehouden op de werkzaamheden in dit kwetsbare beschermde natuurgebied? Zo nee, hoe was de gang van zaken dan wel en waarom is er geen toezicht gehouden door de opdrachtgevende instantie?
 4. Klopt het dat de Wet natuurbescherming is overtreden en er geen kap- of omgevingsvergunningen zijn verleend voor de werkzaamheden die hebben plaatsgevonden?
 5. Wie wordt aansprakelijk gehouden voor de ravage? En wat zijn de gevolgen voor de betreffende partij?
 6. Hoe hebben deze werkzaamheden kunnen plaatsvinden, nota bene drie dagen voordat Vrienden van het Diemerpark met de projectleider Diemerpark zouden gaan praten over maatregelen om het gebied beter te beschermen en ontoegankelijker te maken?
 7. Is het college van plan nieuwe (strengere) afspraken te maken over beter beheer? Zo ja, wanneer en aan welke afspraken denkt het college?
 8. Als gevolg van de werkzaamheden is het kwetsbare gebied toegankelijk geworden voor mensen en loslopende honden. In andere delen van het Diemerpark zou volgens Vrienden van het Diemerpark o.a. sprake zijn van overlast door jongeren (in samenhang met drank en drugsgebruik). Hoe wordt gezorgd dat mensen en loslopende honden het gebied niet kunnen betreden om verdere schade aan de natuur te voorkomen?
 9. Kan het college de precieze schade in het gebied in kaart brengen? Hoeveel en wat voor bomen zijn verwijderd? Hoeveel struweel en wat voor soort? Wat is de verwachte invloed van de aangerichte schade op de biodiversiteit? Gaat zij dit laten onderzoeken en de onderzoeksresultaten gebruiken om het gebied z.s.m. te herstellen?
 10. Hoe zien de kansen om de schade te herstellen er volgens het college uit en op welke termijn is herstel mogelijk?
 11. De plantensoort grote kaardebol, voedsel van bijv. putters, zou volledig zijn verdwenen door de vernielingen. Gaat het college ervoor zorgen dat waardevolle planten die als voedsel dienen voor in het gebied levende dieren snel in voldoende mate worden herplant?
 12. In hoeverre hebben de plannen van het college voor uitbreiding van het sportterrein in het Diemerpark invloed op de mate waarop het college de natuurschade in het gebied beoogt te herstellen?
 13. Hoe gaan in de toekomst dergelijke beheermisstanden in Amsterdamse natuurgebieden voorkomen worden? Welke lessen heeft het college uit dit voorval getrokken?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker