Schrif­te­lijke vragen inzake de omgang met klachten en ideeën van Amster­dammers omtrent afval­pro­ble­matiek


Indiendatum: 4 jan. 2022

Toelichting:

Onlangs hebben leden van de wijkraad van wijkcentrum d’Oude Stadt een brief gestuurd aan de gemeenteraad en aan wethouder Wedemeijer, die verantwoordelijk is voor de portefeuille ‘Reiniging’. De aanleiding was een bericht op de gemeentelijke website over kartonverzameling. Er zouden meer dan twintig reacties op dit bericht door bewoners zijn verstuurd. Slechts twee inzenders kregen een antwoord waarin zij bovendien, aldus de wijkraad, werden afgescheept. Ondergetekende acht het van belang dat de gemeentelijke organisatie serieus omgaat met klachten en met aandacht ingaat op feedback en voorstellen van bewoners.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Wat is het beleid voor het omgaan met klachten en tips die als reacties via de gemeentelijke website of sociale media binnenkomen?
  2. In een antwoord op een reactie wordt vanuit het gemeentelijk account geschreven: Inhoudelijke vragen sturen wij door naar betreffende collega's voor beantwoording.” Maar waarom ontvangen bewoners vaak helemaal geen of geen inhoudelijk antwoord wanneer zij een klacht indienen of ideeën aandragen?
  3. Is het college van mening dat er op dit moment correct wordt omgegaan met klachten, feedback en voorstellen van bewoners over afvalproblematiek? Zo ja, waarom en hoe onderbouwt zij dit? Zo nee, wat kan er beter?
  4. Heeft het college plannen om de klachtafhandeling en de beantwoording van bewoners te verbeteren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en wanneer?
  5. Welke klachten liggen er bij de ombudsman over afvalproblematiek en om hoeveel klachten gaat het?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker