Schrif­te­lijke vragen inzake nieuwe nest­ge­le­gen­heden voor gier­zwa­luwen na reno­vaties door Eigen Haard op hoek Andreas Bonn­straat en Tweede Boer­ha­vestraat


Indiendatum: 30 dec. 2021

Toelichting:

De adressen op de hoek van de Andreas Bonnstraat en de Tweede Boerhavestraat in Oost staan in de steigers vanwege renovatie en alle dak- en randpannen zijn inmiddels verwijderd. Deze panden van Eigen Haard staan op de gemeentelijke vogelkaart bekend als het onderkomen van gierzwaluwen. Door onderzoekers van de gemeente zijn hier in 2014 en 2019 verschillende nestplaatsen vastgesteld. Volgens de Wet Natuurbescherming zijn deze nesten jaarrond beschermd en mogen ze alleen met een ontheffing, met daarin nadere voorschriften over mitigerende en compenserende maatregelen, worden verwijderd.

Ondergetekende kan echter geen ontheffingen terugvinden en is er daarmee niet gerust op dat de bescherming van de nestplaatsen voldoende wordt geborgd.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Kan het college achterhalen of er ontheffingen zijn verleend voor deze werkzaamheden in verband met de aanwezigheid van beschermde nesten van gierzwaluwen?

2. Indien er ontheffingen zijn verleend: welke mitigerende en (tijdelijke en permanente) compenserende maatregelen zijn er voorgeschreven? Kan het college de stukken meesturen?

3. Indien er geen ontheffingen zijn verleend: heeft de initiatiefnemer kunnen vaststellen dat er géén gierzwaluwen, huismussen of vleermuizen de panden bewonen? Zo ja: kan het college dit faunaonderzoek meesturen? Zo nee: kan het college hierin iets betekenen zodat er alsnog compensatie van gierzwaluwnestgelegenheid plaatsvindt?

Het lid van de gemeenteraad,
A.L. Bakker