Schrif­te­lijke vragen inzake de inza­meling van (frituur)vet


Indiendatum: 9 mei 2022

Elk jaar rond de jaarwisseling laait de discussie rondom het inleveren van frituurvet opnieuw op. De Amsterdammer bakt graag een oliebolletje, maar weet vervolgens niet goed wat te doen met het gebruikte frituurvet. Wethouder Ivens gaf in de commissievergadering Wonen en Bouwen van 13 januari 2021 toe dat dit probleem te weinig aandacht had gekregen bij de jaarwisseling van vorig jaar. De commissie kreeg een toezegging dat hier meer aandacht voor zou komen, maar concrete oplossingen lijken er nog niet te zijn. Recycling van (frituur)vet laat echter het hele jaar door te wensen over in Amsterdam. Waternet[1] en waterschappen benadrukken keer op keer dat meer dan de helft van het frituurvet in het riool of bij het restafval terechtkomt.[2]

De Partij voor de Dieren heeft in 2013 al schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van dit probleem.[3] De huidige situatie lijkt niet veel verbeterd in vergelijking met tien jaar geleden. Voor de inwoners van Amsterdam is er een website beschikbaar die hen naar een nabijgelegen inzamelpunt zou moeten wijzen: www.frituurvetrecyclehet.nl./waar-inleveren/. Deze website is echter niet up-to-date, waardoor het fietsen naar een inzamelpunt in Amsterdam Noord bijvoorbeeld in meer dan de helft van de gevallen in een teleurstelling eindigt. Melding maken van gesloten inzamelpunten op de website lijkt geen veranderingen in de actualiteit van de meldpunten teweeg te brengen.

Dit betekent dat de Amsterdammers niet goed weten waar zij terecht kunnen voor het inleveren van een flesje (frituur)vet. Milieustations zamelen (frituur)vet in, maar omdat deze zich meestal aan de randen van de stad bevinden komt dit de inleverbereidheid van de Amsterdammer niet ten goede. Op dit moment kost de zuivering en afvoer van (oliebollen)vet in het riool de waterschappen enkele miljoenen euro’s.[4]

De Partij voor de Dieren vindt dit zonde en ziet ruimte voor verbeteringen op dit punt. Frituurvet is namelijk, net zoals bijvoorbeeld olieresten van potjes zongedroogde tomaten en andere conserven op olie, een waardevolle grondstof. Van oud (frituur)vet kan biobrandstof worden gemaakt en instellingen die ervoor kiezen een inzamelpunt te worden, kunnen hier zelfs geld mee verdienen.[1] Méér recycling van deze hoogwaardige afvalstof zou dus een win-win situatie zijn.

De Partij voor de Dieren is van mening dat met name de beschikbaarheid van inleverpunten van (frituur)vet voor de Amsterdamse inwoners beter kan. Als iedere burger bij haar eigen lokale supermarkt/kinderboerderij/stadsdeelkantoor een flesje olie kan inleveren, zal dit de hoeveelheid (frituur)vet in het riool grotendeels terugdringen.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Bakker op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Erkent het college dat (frituur)vet in het riool een kostbaar, milieuvervuilend en grotendeels onnodig probleem is?
  2. Ziet het college kansen om bedrijven en (gesubsidieerde) instellingen te stimuleren om een inleverpunt voor (frituur)vet te worden om zo de mogelijkheden tot inleveren van (frituur)vet substantieel te verbeteren?
  3. Is het college bereid om op locaties van de gemeente ook te kijken of er (frituur)vetinzameling kan plaatsvinden?
  4. Ziet het college hierbij de mogelijkheid om ook het bewustzijn over inzameling van restjes olie uit bijvoorbeeld potjes zongedroogde tomaten op olie, grotere hoeveelheden bak/wokolie, etc. te verbeteren, aangezien deze ook in de gele bak kunnen worden ingeleverd voor recycling?
  5. Kan het college, in samenwerking met de website frituurvetrecyclehet.nl, zorgen voor een geactualiseerd overzicht van inzamelpunten voor (frituur)vet, zodat het voor bewoners gemakkelijker wordt om hun (frituur)vet op de juiste manier in te leveren?
  6. Ziet het college nog andere mogelijkheden tot verbetering van de inlevermogelijkheden voor (frituur)vet in Amsterdam?
  7. Is het college bereid om met een concreet plan van aanpak te komen om de (frituur)vetinzameling in Amsterdam substantieel te verbeteren? Zo ja: binnen welke termijn? Zo nee: waarom niet?

Indiener(s)

A.L. Bakker


[1] Inzamelpunt worden - Frituurvet Recycle het!.


[1] In 2020 maakte Waternet er nog een video over.

[2] Zie bijvoorbeeld deze nieuwsberichten van afgelopen december: Waterschappen waarschuwen: spoel frituurvet niet door gootsteen of toilet (metronieuws.nl); Riool verstopt door frituurvet oliebollen – Noordkop Centraal; Gebruikt frituurvet verdwijnt bij restafval of in gootsteen en wc-pot: niet doen! - Al het nieuws uit Rotterdam (dehavenloods.nl); Frituurvet verstopt riool rond Oud en Nieuw - Unie van Waterschappen.

[3] Schriftelijke vragen inzake frituurvet in het riool - Amsterdam - Partij voor de Dieren.

[4] Frituurvet verstopt riool rond Oud en Nieuw - Unie van Waterschappen.

Indiendatum: 9 mei 2022
Antwoorddatum: 29 nov. 2022

1. Erkent het college dat (frituur)vet in het riool een kostbaar, milieuvervuilend en grotendeels onnodig probleem is?

Het college is op de hoogte dat (frituur)vet in het riool een probleem vormt. Vet in het riool is ook als één van de aandachtpunten opgenomen in het Omgevingsprogramma Riolering 2022 – 2027 zoals vastgesteld door het college op 15 februari 2022. De raad is op 13 juli 2022 in de gelegenheid gesteld hierover wensen en bedenkingen te uiten. De kosten voor het benodigde onderhoud door Waternet van geblokkeerde pompen en verstopte leidingen veroorzaakt door (frituur)vet zijn niet bekend.

2. Ziet het college kansen om bedrijven en (gesubsidieerde) instellingen te stimuleren om een inleverpunt voor (frituur)vet te worden om zo de mogelijkheden tot inleveren van (frituur)vet substantieel te verbeteren?

Inschatting is dat er geen tekort is aan inleverpunten voor frituurvet. Inleveren van frituurvet in een afgesloten fles is mogelijk op één van de zes recyclepunten van de gemeenten. Of bij één van de ruim dertig inzamelpunten bij bedrijven en instellingen zoals aangegeven op de website frituurvetrecyclehet.nl van MVO, de ketenorganisatie voor oliën en vetten. Via deze website kunnen bedrijven en instellingen zich ook aanmelden als zij een inleverpunt voor frituurvet willen starten. De aanpak van de gemeente berust op het meer bekend maken van de mogelijkheden voor Amsterdammers om afval gescheiden in kunnen leveren, waaronder frituurvet.

3. Is het college bereid om op locaties van de gemeente ook te kijken of er (frituur)vetinzameling kan plaatsvinden?

Alleen op de zes recyclepunten is het mogelijk om in afgesloten fles frituurvet in te leveren. Op andere locaties van de gemeente zijn de voorzieningen er niet om inzameling van (frituur)vet te faciliteren.

4. Ziet het college hierbij de mogelijkheid om ook het bewustzijn over inzameling van restjes olie uit bijvoorbeeld potjes zongedroogde tomaten op olie, grotere hoeveelheden bak/wokolie, enz. te verbeteren, aangezien deze ook in de gele bak kunnen worden ingeleverd voor recycling?

Het college zet in op het vergroten van de bewustwording van Amsterdammers over de restwaarde van producten, waarbij de focus ligt op groente, fruit en tuinafval, karton, textiel en glas. De focus ligt op deze stromen omdat dit het grootste deel betreft dat nog uit het restafval gescheiden kan worden. Het heeft een grote impact op het milieu als we dit aandeel in het restafval kunnen verminderen. Op de website van MVO frituurvetrecyclehet.nl waarnaar vanuit de gemeentelijke kanalen verwezen wordt, is meer informatie te vinden over het inleveren van restjes olie en vet.

5. Kan het college, in samenwerking met de website frituurvetrecyclehet.nl, zorgen voor een geactualiseerd overzicht van inzamelpunten voor (frituur)vet, zodat het voor bewoners gemakkelijker wordt om hun (frituur)vet op de juiste manier in te leveren?

De website frituurvetrecyclehet.nl wordt beheerd door MVO, de ketenorganisatie voor oliën en vetten. De website geeft een overzicht van inzamelpunten in heel Nederland voor vet en olie afkomstig uit huishoudens. Aan de beheerder zijn via het contactformulier en per mail in juli 2022 de actuele locaties van de recyclepunten van de gemeente Amsterdam doorgegeven en opgenomen in het overzicht.

6. Ziet het college nog andere mogelijkheden tot verbetering van de inlevermogelijkheden voor (frituur)vet in Amsterdam?

Het college zet in op het vergroten van de bewustwording van Amsterdammers over de restwaarde van producten in het algemeen en stimuleert het wegbrengen van afval naar de recyclepunten. We zetten in op een sterkere rol voor recyclepunten en kringlopen in de keten van grof afval naar grondstoffen. Zoals aangekondigd in de raadsbrief “Een schonere stad” van 17 oktober 2022, ontvangt u een voorstel om het gebruik van recyclepleinen (ook wel afvalpunten) verder te stimuleren. In deze raadsbrief en in het voorstel ‘begrotingswijziging 2023 Gemeente Amsterdam Nr. VN2022- 037319’ die op 17 november zijn behandeld in de commissie DC, is er vanuit de coalitiemiddelen Reiniging een voorstel gedaan voor het financieren van een beperkt aantal lokale recyclepunten in 2023. In de voorbereiding van dit plan kijken we ook naar de mogelijkheden om een inzamelpunt voor frituurvet onderdeel te laten zijn van de lokale recyclepunten.

7. Is het college bereid om met een concreet plan van aanpak te komen om de (frituur)vetinzameling in Amsterdam substantieel te verbeteren? Zo ja: binnen welke termijn? Zo nee: waarom niet?

De focus ligt op het meer gescheiden inzamelen van groente, fruit en tuinafval, karton, textiel, glas en het wegbrengen van afval naar de recyclepunten omdat daarmee de grootste impact op het milieu te bereiken is. Dit is conform het uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen 2020-2025 zoals vastgesteld door de gemeenteraad. Daarnaast is een plan in voorbereiding voor lokale recyclepunten, waarin de mogelijkheid tot vetinzameling wordt onderzocht. Gezien al deze inspanningen zijn we niet voornemens om tot een apart plan van aanpak voor het verbeteren van vetinzameling te komen anders dan via de lijn zoals genoemd in deze brief.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de toename van adviezen door Veilig Thuis en vroegtijdige signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de grote vraag naar volkstuinparken

Lees verder

    Word actief Doneer