Schrif­te­lijke vragen inzake de grote vraag naar volks­tuin­parken


Indiendatum: 12 mei 2022

In Nederland is er een toename te zien in de interesse voor volkstuinparken, zo berichtte nu.nl.[1] Deze stijgende trend is ook binnen Amsterdam al geruime tijd aan de gang. Amsterdammers schoffelen en scheppen graag in de aarde en leveren met de groene oases die zij planten een belangrijke bijdrage aan de stad. De waarde van groen wordt namelijk zowel op het gebied van gezondheid als in relatie tot de klimaatproblematiek steeds duidelijker zichtbaar.[2] De volkstuinparken bieden bovendien leef- en verblijfplaatsen voor veel Amsterdamse dieren. Voor de volkstuinders wordt het echter steeds moeilijker om onverharde gebieden in de stad te vinden en te behouden.

De Partij voor de Dieren Amsterdam vindt het belangrijk dat de groenbijdrage die de volkstuinen leveren wordt erkend en beschermd door de gemeente. Zowel mensen als dieren profiteren van deze stukken groen. Daarom heeft de fractie meermaals aandacht besteed aan de waarde van de volkstuinparken voor de stad en verankering daarvan in gemeentelijk beleid om ze passende bescherming te geven.[3] Ondergetekende zou bovendien, zoals zij al vaker benadrukt heeft, graag een uitbreiding van het aantal volkstuinparken binnen de gemeente zien, om meer van dit waardevolle groentype te realiseren en in de vraag naar voldoende tuiniermogelijkheden onder Amsterdammers te voorzien.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Bloemberg-Issa op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

Met het recent aangenomen volkstuinenbeleid heeft het voormalig college besloten dat er geen nieuwe volkstuin- of nutstuinparken meer bij zullen komen in Amsterdam.

1. Vormt het nieuwsbericht op nu.nl waarin te lezen is dat de vraag naar een eigen moes- of siertuintje een grote vlucht heeft genomen voor het college een aanleiding om toch ruimte te zoeken binnen de gemeentegrenzen voor nieuwe volkstuinparken? Zo nee; waarom niet?

2. Vormt het zojuist genoemde nieuwsbericht een aanleiding om een referentienorm te introduceren om zo te opteren voor voldoende volkstuinparken bij gebiedsontwikkelingen binnen de gemeente? Zo nee; waarom niet?

In de notitie ‘Aanpak voor ontwikkeling van de Amsterdamse volkstuinparken’ benadrukt het college expliciet de ecologische waarde en groenwaarde van de tuinparken voor de stad.[1]

3. Gaat het college de volkstuinparken meenemen in de nieuwe Amsterdamse referentienorm voor maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen die op dit moment in voorbereiding is? Zo ja; waarom en op welke manier zal dit gebeuren? Zo nee; waarom niet? Graag een toelichting.

In dezelfde notitie formuleert het college de ambitie om de volkstuinparken “te behouden voor de stad,” maar benoemt zij ook expliciet dat volkstuinieren buiten de huidige parken gaat worden gestimuleerd.[2]

4. Op welke manier gaat het college deze ambitie borgen in de formulering van de nieuwe referentienormen?

5. Heeft het college laten onderzoeken of bij tuinieren “buiten de huidige parken” een vergelijkbare kwaliteit van groen valt te verwachten als in de huidige, om hun biodiversiteit geroemde, tuinparken? Zo nee; is het college nog van plan dit te bestuderen en kunnen resultaten mogelijk leiden tot wijziging van het beleid?

6. Heeft het college laten onderzoeken of Amsterdammers die op wachtlijsten staan voor volkstuinen tevreden zouden zijn met tuinieren “buiten de huidige parken” zoals het college wil stimuleren? Zo ja; wat zijn de bevindingen? Zo nee; is het college nog van plan dit te bestuderen en kunnen resultaten mogelijk leiden tot wijziging van het beleid?

Bij de volkstuinparken in het gebied van de Nieuwe Kern in Ouder-Amstel gaat een deel van het grondgebied van de volkstuinparken daar verloren ten behoeve van woningbouw. In de Raadsvergadering van 22 december 2021 zei wethouder Van Doorninck zo snel mogelijk in het nieuwe jaar in gesprek te gaan met de vier tuinparken daar om te kijken naar de mogelijkheden voor het compenseren van de verloren tuinpark-gronden, oftewel “uitgebreid over de kaart gaan hangen om te kijken welke mogelijkheden er zijn,” aldus de wethouder.

7. Hebben deze gesprekken plaatsgevonden en welke compenserende gronden zijn er gevonden voor deze tuinparken?

Indiener

J.F. Bloemberg-Issa

[1] Notitie ‘Aanpak voor ontwikkeling van de Amsterdamse volkstuinparken’ p. 4.

[2] Notitie ‘Aanpak voor ontwikkeling van de Amsterdamse volkstuinparken’ p. 8.


[1] Https://www.nu.nl/binnenland/6...

[2] Zie bijvoorbeeld het rapport ‘Groen in de stad’ van de Amsterdamse Rekenkamer, waarin wordt benadrukt dat groen belangrijk is voor de gezondheid en het welzijn van Amsterdammers. En zie bijvoorbeeld de ‘Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie’ waarin het belang van groen voor het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering wordt benadrukt.

[3] Zie bijvoorbeeld de volgende moties: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10429975/1/424_21_Motie+Bloemberg+VJN+2021+introduceer+referentienorm+en+opteer+voor+voldoende+volkstuinparken; https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10998865/1/886_21_Motie+Bloemberg-Issa+volkstuinen+%28nieuwe+volkstuinparken+bij+stadsuitbreiding%29; https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8924611/2/709.