Schrif­te­lijke vragen inzake de toename van adviezen door Veilig Thuis en vroeg­tijdige signa­lering van huiselijk geweld en kinder­mis­han­deling


Indiendatum: 6 mei 2022

Uit nieuwe cijfers blijkt dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis over kindermishandeling en huiselijk geweld in 2021 is afgenomen.[1] Er worden door Veilig Thuis wel meer adviezen gegeven, vooral aan burgers.

Bij gevallen van huiselijk geweld is vroege signalering van groot belang. De oorzaken van huiselijk geweld zijn vaak complex en bij vroegtijdig ingrijpen kan er veel leed worden voorkomen. Het doorbreken van patronen van structureel geweld op een later moment, en het herstellen van welzijn van slachtoffers, kost veel tijd en inspanning. In de Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2020-2024 wordt er daarom ingezet op een preventieve, integrale, gendersensitieve en systeemgerichte aanpak.[2]

In de halfjaarrapportage van Veilig Thuis over de eerste helft van 2021 komt naar voren dat er vaker dan in voorgaande perioden meldingen over onveilige thuissituaties gedaan worden door niet-politiemensen. Het percentage meldingen van burgers is 4% en het aantal meldingen van onderwijs, ziekenhuis, lokale teams en ambulance is 23%.[3] In het kader van preventie en vroegtijdige signalering is het wenselijk dat professionals zoals huisartsen en wijkteams zo veel mogelijk betrokken worden bij vroegtijdige signalering.

De Partij voor de Dieren heeft herhaaldelijk de aandacht gevestigd op het feit dat er een belangrijke koppeling gemaakt kan worden tussen vroegtijdige signalering van huiselijk geweld tegen mensen en dieren. Ook in de gemeentelijke Evaluatie Agenda Dieren staat opgenomen: “daar waar dieren in gevaar zijn, zijn dit vaak voortekenen van risico’s op mensenwelzijn. Daarom is er bestuurlijke noodzaak om samen op te trekken.”[4] Hier is andersom ook sprake van: in de helft van de gevallen van huiselijk geweld worden ook dieren het slachtoffer. In een recente informatiesessie van Oranjehuis/Blijf Groep werd ook nogmaals het belang benadrukt om problemen vroegtijdig in het oog te hebben. De vroegtijdig signalerende functies van wijkteams en huisartsen werden hierbij genoemd.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Bloemberg-Issa op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is er bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland voldoende capaciteit om de toename van adviezen goed te kunnen afhandelen? Zo nee, wat is hiervoor nodig?
  2. Op welke manier is vroegtijdige signalering van huiselijk geweld op dit moment geborgd in het beleid en ziet het college hier ruimte voor verbeteringen?
  3. Is het college bereid om te investeren in de signalerende functies van huisartsen en wijkteams op het punt van huiselijk geweld? Zo ja, op welke wijze?
  4. Wanneer verwacht het college de raad te informeren over de afhandeling van motie 057.22. van de leden A.L. Bakker c.s. over een verkenning voor dierenwelzijn binnen andere gemeentelijke domeinen? Wordt hierbij de bestuurlijke noodzaak om samen op te trekken bij gevaar voor geweld bij mens en dier meegenomen, zoals in de Evaluatie Agenda Dieren benoemd is?
  5. Op welke wijze kan de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld nog beter geborgd worden in het huidige beleid inzake huiselijk geweld, zoals bijvoorbeeld het expliciet meenemen van dierenmishandeling en -verwaarlozing in de rapportages van Veilig Thuis?

Indiener(s)

J.F. Bloemberg-Issa


[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/17/meer-adviezen-maar-minder-meldingen-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld

[2] ‘Veiligheid voor elkaar’: regioaanpak 2020-2024. Huiselijk geweld en kindermishandeling Amsterdam-Amstelland.

[3] Halfjaarrapportage Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 1 januari-30 juni 2021.

[4] Evaluatie Agenda Dieren p. 27.