Schrif­te­lijke vragen inzake frituurvet in het riool


Indiendatum: feb. 2013

Aan het college van burgemeester en wethouders

Vandaag was in het Telegraaf te lezen dat Waternet de noodklok luidt aangaande vet in het riool. Er belandt jaarlijks 4000 kg frituurvet in het riool. ’Het schoonmaken van de riolering is heel arbeidsintensief en erg duur: een kilo vet verwijderen kost volgens Waternet 2,80 euro. Het is de Amsterdammer die uiteindelijk zelf voor de kosten opdraait. Bewoners betalen namelijk via de rioolheffing en waterschapsbelastingen mee aan het verhelpen van verstoppingen op straat. Verstopping binnenshuis zijn ook voor kosten van de bewoner (en kassa voor de loodgieter) en worden volgens kenners in tachtig procent van de gevallen veroorzaakt door vetophopingen.’

In maart 2012 is stadsdeel Oost begonnen met het inzamelen van gebruikte vetten. Het ingeleverde frituurvet wordt verwerkt tot biobrandstof. Volgens de website van Oost is na onderzoek gebleken dat driekwart van de bewoners bereid is om het vet in te leveren als dit makkelijk kan. In het stadsdeel Oost staan gele kliko's, voor de inzameling van het vet bij supermarkten, scholen en sportclubs. Er is een speciale website waar consumenten informatie krijgen en kunnen zoeken naar het dichtstbijzijnde inzamelpunt.

In een convenant is het ambitieuze doel geformuleerd om binnen één jaar de ingezamelde hoeveelheid gebruikt frituurvet te vervijfvoudigen van 2080 kg (in 2011) naar 10.000 kg (in 2012). De campagne is een samenwerking tussen productschap Margarine, Vetten en Oliën, stadsdeel Oost, Roti en Waternet. Bovendien zijn andere stadsdelen volgens de website van Oost ook enthousiast en zal de actie navolging krijgen.
Gezien het vorenstaande heeft ondergetekenden de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is de wethouder op de hoogte van het probleem rondom (frituur)vet in het riool?
2. Gezien de grootte van het probleem en de extra kosten is het van belang dat er actie wordt ondernemen. Kan de wethouder aangeven wat de gemeente Amsterdam, vanuit de beleidsambitie 1 Stad, 1 Opgave, voornemens is om te ondernemen aan het (frituur)vet probleem in het Amsterdamse riool?
3. Wat vindt de wethouder van het idee om de verzamelpunten zoals deze in Amsterdam Oost te vinden zijn, naar de hele stad uit te breiden?
4. Kan de wethouder toezeggen met de andere stadsdelen in gesprek te gaan om een dergelijk convenant en samenwerking (zoals hier bovengenoemd) over de hele stad uit te rollen? Zo nee, waarom niet en op welke andere manieren wil de wethouder het probleem aanpakken?

Het lid van de gemeenteraad,
J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: feb. 2013
Antwoorddatum: 25 mrt. 2013

1. Is de wethouder op de hoogte van het probleem rondom (frituur)vet in het riool?

Antwoord:

Het college is op de hoogte van het probleem.

2. Gezien de grootte van het probleem en de extra kosten is het van belang dat er actie wordt ondernemen. Kan de wethouder aangeven wat de gemeente Amsterdam, vanuit de beleidsambitie 1 Stad, 1 Opgave, voornemens is om te ondernemen aan het probleem van (frituur)vet in het Amsterdamse riool?

Antwoord:

De aanpak van de gemeente berust in eerste instantie op voorlichting aan de Amsterdammer. Deze wordt erover geïnformeerd dat lozing van vet in het riool – zowel in het huisriool als in het rioolstelsel van de stad – tot verstoppingen leidt. Daar heeft iedereen last van en het kost de gemeenschap geld. Waternet voert in heel Amsterdam campagne tegen het lozen van vet. Daarbij wordt aangesloten bij initiatieven van verschillende partijen zoals het stadsdeel Oost, het productschap Margarine, Vetten en Oliën en de stichting RIONED. De campagne van Waternet bestaat uit:-

een online banner campagne (advertentie) op Parool.nl en Facebook van drie weken, gestart op 11 maart;

-een campagne in het straatbeeld van Amsterdam door middel van zgn.muppies (posters in reclamezuilen) van één week, gestart op 20 februari;

-bouw van een levensecht verstopt riool op het Leidsebosje van 26 tot 29 februari;

-uitdelen van keukenrollen bij het Leidsebosje op 26 februari;

- communicatie via de website van Waternet, Twitter en Facebook.

3. Wat vindt de wethouder van het idee om de verzamelpunten zoals deze in Amsterdam Oost te vinden zijn, naar de hele stad uit te breiden?

Antwoord:

De inzameling van (frituur)vet in stadsdeel Oost is een pilot. Of deze inzameling daarna voortgezet wordt en of het zinvol is om dit in de overige stadsdelen ook te gaan doen is mede afhankelijk van de resultaten van deze pilot. Vanuit het oogpunt van het voorkómen van verstoppingen in het riool is het alleen van belang dat Amsterdammers geen vet in het riool gooien. Het meest simpele en toepasbare alternatief voor de Amsterdammer is om het vet in de afvalbak te gooien. Het nadeel hiervan is dat het vet in de afvalverbranding wordt verbrand en niet hergebruikt kan worden.

4. Kan de wethouder toezeggen met de andere stadsdelen in gesprek te gaan om een dergelijk convenant en samenwerking (zoals hier vorengenoemd) over de hele stad uit te rollen? Zo nee, waarom niet en op welke andere manieren wil de wethouder het probleem aanpakken?

Antwoord:

Het college staat hier in beginsel positief tegenover, maar wil eerst de resultaten

van de pilot in stadsdeel Oost en de campagne van Waternet afwachten.