Schrif­te­lijke vragen inzake de beheer­ad­vies­groep voor de AWD


Indiendatum: feb. 2019

Schriftelijke vragen van het lid J van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de beheeradviesgroep voor de AWD

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

In de nieuwste bosbeheervisie van 14 juni 2018 staat op pagina 15:

[…Deze Visie op het bosbeheer is opgesteld door Waternet in samenspraak met een daartoe ingestelde Beheeradviesgroep (BAG). Het doel van deze groep is tweeledig: enerzijds het verkrijgen van een kritische blik van extern betrokkenen, deskundigen zowel als leken; anderzijds het informeren van de omgeving over plannen en werkzaamheden in de AWD. Het uitwisselen van kennis, informatie en ideeën kan het beheer van het gebied ten goede komen en leiden tot een betere afstemming op de wensen van de gebruikers.
Nadat de gemeenteraad haar goedkeuring over de Bosvisie heeft uitgesproken wordt de visie uitgewerkt in jaarlijks per deelgebied op te stellen Werkplan bosbeheer. De participatie krijgt daarna een vast karakter door jaarlijks de werkplannen met de BAG te bespreken….]

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:


1) Wat is precies de doelstelling van de AWD beheeradviesgroep? Is deze groep richtinggevend voor Waternet?

2) Wat is de formele status van de AWD beheeradviesgroep?

  • a. Zijn er statuten of andere richtlijnen voor de juridische verankering van deze beheeradviesgroep?

3) Wat zijn de criteria om tot een bepaald besluit, visie of richting te komen ten aanzien van voorgenomen plannen? Is er voorzien in een stemronde?

4) Hoe is de selectie van de deelnemers tot stand gekomen? Wat zijn de criteria geweest om deel te kunnen nemen aan deze groep, en wie beslist welke deelnemers aan deze adviesgroep deelnemen?

5) Ligt de samenstelling van de groep vast? Is het mogelijk om andere deelnemers voor te stellen?

6) Wordt er over belangrijke onderwerpen gestemd?

7) Is het mogelijk om externe deskundigen uit te nodigen indien het onderwerp dat noodzakelijk maakt?

8) Is het mogelijk om voortaan circa 2 weken voor een beheeradviesgroep bijeenkomt de notulen van de vorige vergadering en de agenda voor de komende bijeenkomst te krijgen?

9) Is het mogelijk om circa 2 weken voor een beheeradviesgroep bijeenkomt de te bespreken documenten en de agenda voor de komende bijeenkomst te krijgen?

Indiendatum: feb. 2019
Antwoorddatum: 3 mrt. 2019

Beantwoord in commissie.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het verlies van groene ruimte in Amsterdam en het hanteren van een groennorm

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake plannen voor een zwembad en een tramremise in het Flevopark

Lees verder

    Word actief Doneer