Schrif­te­lijke vragen inzake plannen voor een zwembad en een tram­remise in het Flevopark


Indiendatum: feb. 2019

Schriftelijke vragen van het lid J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake plannen voor een zwembad en een tramremise in het Flevopark

Aan het college van burgemeester en wethouders

De Partij voor de Dieren is voor een groen Amsterdam. Onze partij wil dat de stad een gezonde leefomgeving is voor haar bewoners en dat de parken beschermd worden. Plannen om alle open plekken en groene ruimtes te bebouwen of met andere activiteiten te belasten moeten dan ook tegen gegaan worden. Het is de fractie van de Partij voor de Dieren ter ore gekomen dat er plannen zijn die enorme gevolgen zullen hebben voor het Flevopark, namelijk het plaatsen van een tramremise en het realiseren van een binnenbad in het park. De Partij voor de Dieren fractie maakt zich zorgen over de afbreuk van het groen en wil daarom opheldering over de toekomst van het Flevopark.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Volgens de Agenda Zwembaden vindt er tussen 2018 en 2022 een transformatie van het Flevoparkbad plaats waarbij het buitenbad een gecombineerd binnen- en buitenbad zal worden. Dit mogelijk in combinatie met sporthal Zeeburg en te onderzoeken private initiatieven. In welke fase bevindt de gemeente zich nu in dit proces?
  2. Kan de wethouder schetsen wat de gevolgen voor het Flevopark zijn wanneer er een binnenbad gerealiseerd zal worden?
  3. Wat wordt bedoeld met het mogelijk combineren van de transformatie van het Flevoparkbad met sporthal Zeeburg? Zijn er ook plannen voor extra sportvoorzieningen in het Flevopark buiten het zwembad om? Graag een toelichting.
  4. Welk verzorgingsgebied denkt de gemeente te bedienen met een binnenbad in het Flevopark?
  5. Het Flevopark is momenteel één van vier zoeklocaties voor de tramremise. Hoe ziet de planning van het besluitvormingsproces over de locatie voor de tramremise eruit?
  6. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren fractie eens dat de parken beschermd dienen te worden en dat het onwenselijk is om schaarste als gevolg van verdichting van de stad op te lossen ten koste van de ruimte van de parken? Graag een toelichting.
  7. Ziet de wethouder mogelijkheden voor deze voorzieningen op andere locaties waarbij er geen groen opgeofferd hoeft te worden, bijvoorbeeld binnen IJburg tweede fase?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa

Indiendatum: feb. 2019
Antwoorddatum: 22 mei 2019

1. Volgens de Agenda Zwembaden vindt er tussen 2018 en 2022 een transformatie van het Flevoparkbad plaats waarbij het buitenbad een gecombineerd binnen- en buitenbad zal worden. Dit mogelijk in combinatie met sporthal Zeeburg en te onderzoeken private initiatieven. In welke fase bevindt de gemeente zich nu in dit proces?

Antwoord:

Het proces bevindt zich in een beginfase van initiatie, definitie en verkenning. Na bestuurlijke vaststelling van de Agenda Zwembaden 2025 in februari 2018 en het Strategisch Huisvestingsplan Sport in februari 2019, waarin onder andere wordt voorgesteld om in het Oostelijk deel van de stad een binnenzwembad te realiseren, is in de voorjaarsnota budget aangevraagd om dit zwembad te kunnen bouwen. In de commissie Zorg en Sport van oktober 2018 is afgesproken om het nieuwe zwembad in de regio Oost te ontwikkelen aan de hand van een intensief participatieproces. Om deze reden start de projectleider in de beginfase (juni oktober) met de opdracht om de ontwikkeling van een nieuw zwembad in de regio Oost breed te benaderen en alle mogelijke ontwikkelingen/variabelen en wensen van stakeholders, waaronder gebruikers van het Flevoparkbad, mee te nemen.

Deze fase (trechteren van heel breed naar smal) moet uiteindelijk leiden tot een besluit met een duidelijk kader waarbinnen het zwembad ontwikkeld gaat worden.

In dit besluit wordt beschreven wat de gewenste locatie is of wellicht locaties voor voor het nieuwe zwembad of zwembaden, voor welke doelgroepen het zwembad beschikbaar moet zijn, wie in de toekomst het zwembad gaat beheren en exploiteren en wie de samenwerkingspartners zijn. Ook wordt in een procesplan beschreven hoe de bewoners, gebruikers en andere stakeholders betrokken worden bij de ontwikkeling van het zwembad.

2. Kan het college schetsen wat de gevolgen voor het Flevopark zijn wanneer er een binnenbad gerealiseerd zal worden?

Antwoord:

Eén van de nog te onderzoeken locaties voor de bouw van een nieuw binnenzwembad is het huidige Flevoparkbad. Mocht gekozen worden voor deze locatie dan zal een deel van het huidige buitenzwembad worden omgevormd tot een binnenbad. Ook is het mogelijk dat een gedeelte van de ligweide zal worden benut om een binnenzwembad te realiseren. Het uitgangspunt is om het zwembad binnen de hekken van het Flevoparkbad te realiseren en geen veranderingen aan te brengen aan het Flevopark.

3. Wat wordt bedoeld met het mogelijk combineren van de transformatie van het Flevoparkbad met sporthal Zeeburg? Zijn er ook plannen voor extra sportvoorzieningen in het Flevopark buiten het zwembad om? Graag een toelichting.

Antwoord:

In eerste instantie is het de bedoeling dat in de regio Oost een binnenzwembad wordt gerealiseerd. Een mogelijke locatie hiervoor is het Flevoparkbad. Mocht binnen het Flevoparkbad nog voldoende ruimte beschikbaar zijn voor een sporthal (verplaatsing sporthal Zeeburg) en na onderzoek in de beginfase is gebleken dat het bundelen van deze sportfuncties (buiten-,binnenzwemmen en sporthal) grote voordelen biedt, zowel ruimtelijk, financieel en programmatisch, dan zal dit opgenomen worden in de planvorming.

4. Welk verzorgingsgebied denkt de gemeente te bedienen met een binnenbad in het Flevopark?

Antwoord:

Dat is de regio Oost van Amsterdam. Zowel het Oostelijk deel van Centrum, Oostelijke Eilanden, Plantagebuurt, Oostelijk Havengebied, Indische Buurt, Oosterparkbuurt, Transvaalbuurt, Watergraafsmeer als IJburg.

5. Het Flevopark is momenteel één van vier zoeklocaties voor de tramremise. Hoe ziet de planning van het besluitvormingsproces over de locatie voor de tramremise eruit?

Antwoord:

Ter onderbouwing van de besluitvorming voor een voorkeurslocatie voor de remise worden op dit moment scoringscriteria bepaald. Met deze criteria worden de verschillende zoeklocaties gelijkwaardig naast elkaar afgewogen. Het gaat om 3 zoeklocaties voor een volwaardige remise voor 44 tot 54 trams; Baaibuurt Oost, het Flevopark en het Oor A10 (in de westelijke op-/afrit A10 – S114). Ook wordt er ter aanvulling op deze drie locaties een dependance voor maximaal 12 trams op Strandeiland 2e fase onderzocht. De variantenstudie resulteert in een voorkeur voor één locatie, al of niet gecombineerd met de dependance. De concept variantenstudie zal eind 2019 worden besproken met belanghebbenden in de omgeving en wordt daarna ook vrijgegeven voor inspraak.

De Gemeenteraad zal medio 2020 een besluit nemen over de voorkeurslocatie. De planning van de variantenstudie tramremise is afhankelijk van de planning en voortgang van het project HOV Zeeburg (nieuwe OV-verbinding Indische Buurt – Zeeburgereiland).

6. Is het college het met de fractie van de Partij voor de Dieren fractie eens dat de parken beschermd dienen te worden en dat het onwenselijk is om schaarste als gevolg van verdichting van de stad op te lossen ten koste van de ruimte van de parken?

Antwoord:

Het College constateert dat Amsterdam steeds verder groeit en verdicht, met als gevolg een toenemende druk (en noodzaak) op de sportieve ruimte. Bij benodigde uitbreidingen van sportparken en sportaccommodaties is een zorgvuldige afweging nodig ten opzichte van groen-, milieu- en andere gebruikswaarden van parken. Planvorming is maatwerk, met weloverwogen keuzes vanuit gebiedseigen kenmerken. Het college ontwikkelt hiervoor kwalitatieve inrichtings- en het beheerprincipes, afgestemd op gebiedseigen kenmerken en typologie aan sportparken, zodat bij de uitbreiding van sportparken en sportaccommodaties de groen- en sportkwaliteit samengaan.

Naar verwachting wordt de hoofdopzet van deze principes, alsmede een omschrijving van benodigde vervolgstappen , samen met de Grasnota in de commissie ZJS besproken (na het reces).

7. Ziet het college mogelijkheden voor deze voorzieningen op andere locaties waarbij er geen groen opgeofferd hoeft te worden, bijvoorbeeld binnen IJburg tweede fase?

Antwoord:

Het aantal locaties waar een tramremise met een omvang van 44-54 trams kan worden geplaatst is beperkt. Per zoeklocatie wordt er daarom onderzocht op welke manier een remise het beste kan worden ingepast in de omgeving en of er kansen zijn om dit te combineren met andere functies. Specifiek voor de zoeklocatie Flevopark geldt dat de tramremise moet worden ingepast op de plek van de huidige keerlus voor de trams naast het Flevoparkbad en minimaal wordt gecombineerd met de toekomstige plannen voor het Flevoparkbad. Dit gebeurt in afstemming met Stadsdeel Oost. Om een goede keuze te maken tussen de zoeklocaties wordt er aan de hand van een uiteenlopende set aan scoringscriteria een integrale afweging gemaakt, de effecten op groen en ecologie maken onderdeel uit van deze scoringscriteria.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de beheeradviesgroep voor de AWD

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake het gebruik van klemmen in het Amsterdamse Bos waardoor een hond is vastgeklemd en bijna verdronk

Lees verder

    Word actief Doneer