Schrif­te­lijke vragen inzake college zet raad op verkeerde been over een nieuw evene­men­ten­terrein in het Noor­derpark


Indiendatum: 4 mrt. 2021


De gemeente trekt 6,1 miljoen euro uit voor de herinrichting van het Noorderpark. In het voorstel waar de Amsterdamse raad op 20 januari 2021 mee instemde, wordt echter met geen woord gerept over het het evenemententerrein wat in het park komt en wat ruimte moet bieden aan 5.000 mensen. Ook in het participatietraject is dit niet gemeld. Het definitieve ontwerp waarin dit wel wordt genoemd blijkt nu ook nog eens nauwelijks vindbaar voor Amsterdammers. De fracties van de Partij van de Ouderen en de Partij voor de Dieren zijn verontwaardigd over de gang van zaken en willen dat het voorstel wordt herzien en terug naar de raad gaat.

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, namens de fracties van de Partij van de Ouderen en de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

1. Vragenstellers hebben een mail ontvangen van een bewoner die op zoek was naar het definitieve plan. Dat plan, vastgesteld in maart 2018, is schier onvindbaar en rolt alleen uit het raadsinformatiesysteem als bijlage van schriftelijke vragen van het raadslid A.L. Bakker van 6 februari 2020 (nr. 346.20)[i]. Kan het college uitleggen waarom dit plan onvindbaar is voor de inwoners van de stad?

2. Welke acties zijn er voorafgaand aan het definitieve plan genomen om bewoners te betrekken? Graag een uitgebreide tijdlijn van alle (publicitaire) acties, inspraakmomenten, informatieavonden etc.

3. Welke acties zijn er, vanaf het moment dat het definitieve plan bekend werd, genomen om er bij de bewoners bekendheid aan te geven? Graag een uitgebreide tijdlijn van alle (publicitaire) acties, inspraakmomenten, informatieavonden etc.

4. Klopt het dat de komst van een evenemententerrein niet aan bod is gekomen in het/de participatietraject(en)?

5. Hoe lang zijn de resultaten van een participatietraject volgens het college geldig? Acht het college de resultaten nog steeds representatief voor de huidige situatie?

6. Zijn de bewoners op de hoogte gesteld van het definitieve ontwerp? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

7. Het idee was dat het Noorderpark een centrale plek wordt voor Noorderlingen: “De herinrichting zorgt ervoor dat de kwaliteit en het karakter van het park worden versterkt," zei de stadsdeelbestuurder in 2020. Acht het college het toevoegen van een evenemententerrein voor 5.000 bezoekers onder de kwalificatie ‘versterken kwaliteit en karakter’ van het Noorderpark? Graag een uitgebreide toelichting.

8. In de raadsvoordracht en de bijlagen waar de Amsterdamse raad op 20 januari 2021 mee instemde, wordt met geen woord gerept over het het evenemententerrein wat in het park komt en wat ruimte moet bieden aan 5.000 mensen. Kan het college dit toelichten?

9. In alle communicatie vanuit het stadsdeel wordt het woord evenemententerrein geen enkele keer genoemd, terwijl de hele herinrichting dus juist daarom draait. Waarom is er in de communicatie niet over het evenemententerrein gesproken?

10. In alle stukken wordt eufemistisch gesproken over 'op een aantal plekken struiken verwijderen om de sociale veiligheid te verbeteren' en dat er door het kappen van bomen 'meer ruimte ontstaat voor bomen die blijven staan.’ Ook dat blijkt ver bezijden. Op de informatieavond die voor omwonenden werd georganiseerd lijkt er compleet andere informatie gegeven te zijn aan de bewoners over het aantal bomen die er gekapt gaat worden en het maximale bezoekers op het evenemententerrein. Er zou stellig gezegd zijn dat er 25 bomen gekapt zouden worden in plaats van de daadwerkelijke 61 bomen. Klopt het dat op deze wijze is geïnformeerd? Zo ja: waarom is tegen de bewoners niet gezegd om hoeveel bomen het daadwerkelijk ging?

11. Door het kappen van de bomen komt een festivalterrein voor 5.000 bezoekers in plaats van de maximale 500 wat toegezegd was. Op welk punt in het traject is het aantal bezoekers vertienvoudigd en hoe zijn de bewoners en de raad daarvan op de hoogte gesteld?

12. Klopt het dat de ondergrond op sommige plekken wordt klaargemaakt voor intensiever gebruik? Wordt hierbij gebruik gemaakt van plastic verhardingsmateriaal in de ondergrond? Zo ja: graag een toelichting over het soort.

13. Na de herinrichting wil het college ook het locatieprofiel nog aanpassen zodat er nog meer festivals kunnen plaatsvinden. Is dit juist? Graag een toelichting.

14. Uit onderzoek blijkt dat Amsterdammers minder festivals willen. Hoe rijmt het college het dan dat er een nieuw festivalterrein voor 5.000 bezoekers in het Noorderpark gecreëerd wordt?

15. In de raadsvoordracht is ook volledig voorbij gegaan aan het omzetten van een stuk natuur met braamstruweel, riet en jonge elzen en wilgen naar kort gemaaid grasland waarmee het evenemententerrein mogelijk gemaakt wordt. Hier broeden vogelsoorten die definitief verloren gaan door deze ingrepen en het stadsbestuur, onder leiding van GroenLinks, roept dat de ecologie in het park er juist op vooruit gaat. Is het college nog steeds van mening dat de ecologie van het Noorderpark erop vooruit gaat met de voorgestelde ingrepen? Graag een toelichting.

16. Is er voor het ontwerp en de infrastructurele aanpassingen gebruikgemaakt van een ecologische kaart waarmee de aanwezigheid van faunaroutes en belangrijke flora in kaart zijn gebracht? Zo ja, graag een toelichting en kan deze kaart worden meegestuurd? Zo nee, waarom niet? Zou dit niet een belangrijke stap zijn voor het beschermen van de ecologie bij een herinrichting?

17. De 6,1 miljoen euro waarvan de herinrichting bekostigd wordt, komt uit de pot ‘radicale vergroening’. Voor dat geld worden er dus bomen gekapt, hockeyvelden met kunstgras gecreëerd, asfalt aangelegd en een evenemententerrein voor 5.000 bezoekers gemaakt. Is dat de radicale vergroening waarvoor deze pot aangesproken kan worden?

18. Is het college het met ons eens dat deze pot nooit benut had mogen worden voor de ingrepen die er nu gaan plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

19. Op basis van vorenstaande feiten voelen vragenstellers zich flink op het verkeerde been gezet door het college, waarvan de bewoners en de natuur uiteindelijk het slachtoffer zijn. De fracties van de Partij van de Ouderen en de Partij voor de Dieren willen dan ook dat het voorstel in volledigheid terug naar de commissie en uiteindelijk de raad gaat om hier opnieuw over te spreken. Is het college hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?

De leden van de gemeenteraad,

W. van Soest

A.L. Bakker


[i]https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8675488/1#search=%22bijlage%20vragen%20%20middengebied%20noorderpark%20bakker%22

Indiendatum: 4 mrt. 2021
Antwoorddatum: 21 apr. 2021

1. Vragenstellers hebben een mail ontvangen van een bewoner die op zoek was naar het definitieve plan. Dat plan, vastgesteld in maart 2018, is schier onvindbaar en rolt alleen uit het raadsinformatiesysteem als bijlage van schriftelijke vragen van het raadslid A.L. Bakker van 6 februari 2020 (nr. 346.20)1. Kan het college uitleggen waarom dit plan onvindbaar is voor de inwoners van de stad?

Antwoord: Het definitief ontwerp van het Middengebied van het Noorderpark is een openbaar document. Het ontwerp kan worden opgevraagd bij stadsdeel Noord en is binnenkort ook te downloaden via de website van het Noorderpark: https://www.amsterdam.nl/proje... .

2. Welke acties zijn er voorafgaand aan het definitieve plan genomen om bewoners te betrekken? Graag een uitgebreide tijdlijn van alle (publicitaire) acties, inspraakmomenten, informatieavonden etc.

Antwoord: Over het concept ontwerp heeft het stadsdeel meerdere malen overlegd met omwonenden. Zo is er op 6 oktober 2017 een informele bijeenkomst georganiseerd, gevolgd door een wandeling door het gebied, met name gericht op de bomen en de voorgenomen kapwerkzaamheden. Op 15 november 2017 hebben ongeveer 30 kinderen meegewerkt aan een workshop over het speelbos en ideeën aangedragen voor het ontwerp van het speelbos. Op 6 februari 2018 is het ontwerp van het middengebied gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. Daarna heeft op 16 februari nogmaals een ‘bomenwandeling’ plaatsgevonden, om in het veld te bekijken welke bomen wel en niet voor kap in aanmerking komen.

3. Welke acties zijn er, vanaf het moment dat het definitieve plan bekend werd, genomen om er bij de bewoners bekendheid aan te geven? Graag een uitgebreide tijdlijn van alle (publicitaire) acties, inspraakmomenten, informatieavonden etc.


Antwoord: Na vaststelling van het definitief ontwerp door het stadsdeelbestuur (na participatie, zie het antwoord op vraag 2) heeft de voorbereiding van en de communicatie over de uitvoering stilgelegen, omdat er geen budget voor was. Vanaf eind 2019 is gestart met de aanvraag van het benodigde krediet bij de gemeenteraad en met de voorbereiding van de uitvoering. Op verzoek van bewoners zijn er in 2019 en 2020 twee informele wandelingen geweest door het park om vragen te beantwoorden over het proces, het ontwerp en te kappen en te behouden bomen. Na vaststelling van het krediet door de raad op 21 januari jl. is de bredere informatievoorziening over het project weer opgestart, met als start een digitale informatiebijeenkomst op 10 februari.

4. Klopt het dat de komst van een evenemententerrein niet aan bod is gekomen in het/de participatietraject(en)?


Antwoord: Nee, dat klopt niet. Het activiteitenterrein is in de participatie vanuit het stadsdeel aan bod gekomen voor de vaststelling van het voorlopig ontwerp van het park in 2005, het eerste definitief ontwerp van het middengebied (tussen de Nieuwe Leeuwarderweg en het Noordhollandsch Kanaal) in 2010, de vaststelling van het locatieprofiel van het Noorderpark in 2017 en het tweede definitief ontwerp van het middengebied in 2018. De bestemming evenementen is daarnaast opgenomen in het bestemmingsplan dat sinds 2013 onherroepelijk is. Dit bestemmingsplan heeft op de gebruikelijke manier ter inzage gelegen.

5. Hoe lang zijn de resultaten van een participatietraject volgens het college geldig? Acht het college de resultaten nog steeds representatief voor de huidige situatie?

Antwoord: Het college en het stadsdeelbestuur achten de resultaten van het participatietraject nog geldig. Er zit enige tijd tussen de planvorming en de uitvoering, maar de uitgangspunten van de plannen zijn ongewijzigd: het middengebied van het Noorderpark wordt aangepakt en opgeknapt, zodat het park beter toegerust is op intensiever gebruik. Bovendien is het belangrijk om gewekte verwachtingen uit het participatietraject zo goed mogelijk na te komen.

6. Zijn de bewoners op de hoogte gesteld van het definitieve ontwerp? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?


Antwoord: Ja. Stadsdeel Noord geeft aan dat het besluit over het definitief ontwerp in 2018 op de gebruikelijke wijze bekend is gemaakt via de besluitenlijst van het Dagelijks Bestuur. Op verzoek is het ontwerp daarna nog aan bewoners gestuurd. In de correspondentie met bewoners in 2019 en 2020 is daarnaast steeds aangegeven dat het definitief ontwerp is vastgesteld en dat de uitvoering ervan in voorbereiding is.

7. Het idee was dat het Noorderpark een centrale plek wordt voor Noorderlingen: “De herinrichting zorgt ervoor dat de kwaliteit en het karakter van het park worden versterkt," zei de stadsdeelbestuurder in 2020. Acht het college het toevoegen van een evenemententerrein voor 5.000 bezoekers onder de kwalificatie ‘versterken kwaliteit en karakter’ van het Noorderpark? Graag een uitgebreide toelichting.


Antwoord: Ook nu al mogen evenementen worden georganiseerd in het Noorderpark, in het Westelijke gedeelte nabij omliggende woningen. Dit betreft met name kleinschalige evenementen maar het locatieprofiel biedt ook ruimte voor de organisatie van 5 middelgrote evenementen van maximaal 2000 bezoekers en 1 grootschalig evenement per jaar met tussen de 2000 & 5000 bezoekers per jaar. De opknapbeurt van het middendeel leidt niet tot meer evenementen. Wel geeft het stadsdeelbestuur aan dat het denkbaar is dat het locatieprofiel aangepast wordt om evenementen te verplaatsen van het westelijke deel naar het activiteitenterrein op het middendeel, wanneer deze is opgeknapt. Hiervoor is een raadsbesluit nodig met de gebruikelijke inspraak en participatie.

8. In de raadsvoordracht en de bijlagen waar de Amsterdamse raad op 20 januari 2021 mee instemde, wordt met geen woord gerept over het evenemententerrein wat in het park komt en wat ruimte moet bieden aan 5.000 mensen. Kan het college dit toelichten?

Antwoord: De gemeenteraad stemde op 20 januari 2021 in met het krediet van 6,1 miljoen euro voor de aanpak van het parkdeel tussen de Nieuwe Leeuwarderweg en het Noordhollandsch Kanaal. Dit is een financieel besluit dat niet bepaalt voor welke activiteiten de velden op het middengebied in de toekomst gebruikt worden. Hiervoor moet het locatieprofiel worden aangepast. Dat is een apart besluit, met de gebruikelijke participatie en inspraak.

9. In alle communicatie vanuit het stadsdeel wordt het woord evenemententerrein geen enkele keer genoemd, terwijl de hele herinrichting dus juist daarom draait. Waarom is er in de communicatie niet over het evenemententerrein gesproken?

Antwoord: Het stadsdeelbestuur geeft aan dat de herinrichting van het middengebied draait om meer dan het opknappen van de velden voor het activiteitenterrein. De fiets- en wandelpaden worden vervangen, er worden natuurlijke speelelementen geplaatst, de entree bij de Buiksloterdijk wordt opgeknapt, de toegankelijkheid van het gebied wordt verbeterd, er worden bankjes en prullenbakken geplaatst en er wordt achterstallig onderhoud gepleegd aan de groenpercelen. Op de projectwebsite staat een uitgebreide Q en A over de herinrichting en het toekomstige gebruik. Zie verder het antwoord bij vraag 4.

10. In alle stukken wordt eufemistisch gesproken over 'op een aantal plekken struiken verwijderen om de sociale veiligheid te verbeteren' en dat er door het kappen van bomen 'meer ruimte ontstaat voor bomen die blijven staan.’ Ook dat blijkt ver bezijden. Op de informatieavond die voor omwonenden werd georganiseerd lijkt er compleet andere informatie gegeven te zijn aan de bewoners over het aantal bomen die er gekapt gaat worden en het maximale bezoekers op het evenemententerrein. Er zou stellig gezegd zijn dat er 25 bomen gekapt zouden worden in plaats van de daadwerkelijke 61 bomen. Klopt het dat op deze wijze is geïnformeerd? Zo ja: waarom is tegen de bewoners niet gezegd om hoeveel bomen het daadwerkelijk ging?


Antwoord: Het stadsdeelbestuur geeft aan dat op de informatieavond van 10 februari is aangegeven dat er 26 bomen worden gekapt in het kader van een dunning. Dit is een reguliere beheermaatregel waarbij de blijvende bomen de ruimte krijgen om groter te groeien. Daarnaast is aangegeven dat er één boom wordt gekapt op de grens tussen de twee velden van het activiteitenterrein, één boom op de plek van een toekomstige trap en tien bomen bij het zuidelijke viaduct over de Nieuwe Leeuwarderweg. Ook is aangegeven dat er mogelijk bomen worden gekapt bij de entree aan de kant van de Buiksloterdijk ten noorden en zuiden van de Roze Tanker en bij het terras van de Tanker. De kap op deze locaties is nog onzeker, omdat het ontwerp hier nog verder wordt uitgewerkt. Dit gebeurt in nauw overleg met betrokken bewoners. Hoe het er nu uitziet gaat het om in totaal maximaal ca. 60 bomen (inclusief de 26 bomen van de dunning). Voor 34 bomen die worden gekapt (waarvan 12 zeker en de overige mogelijk), geldt een herplantplicht. Hiervoor worden in elk geval bomen herplant langs het Noordhollandsch kanaal en de Nieuwe
Leeuwarderweg. Naar aanleiding van de bespreking van het ongevraagd advies in de stadsdeelcommissie Noord van 10 maart jl. is aanvullend afgesproken dat de gemeentelijke bomenconsulent met betrokken bewoners op locatie een toelichting zal geven over beheer en dunning. 11. Door het kappen van de bomen komt een festivalterrein voor 5.000 bezoekers in plaats van de maximale 500 wat toegezegd was. Op welk punt in het traject is het aantal bezoekers vertienvoudigd en hoe zijn de bewoners en de raad daarvan op de hoogte gesteld?

Antwoord: Het stadsdeelbestuur geeft aan dat voor het opknappen van de velden van het activiteitenterrein op het middengebied één boom wordt gekapt. Zie verder het antwoord op vraag 7

12. Klopt het dat de ondergrond op sommige plekken wordt klaargemaakt voor intensiever gebruik? Wordt hierbij gebruik gemaakt van plastic verhardingsmateriaal in de ondergrond? Zo ja: graag een toelichting over het soort.


Antwoord: Het stadsdeelbestuur geeft aan dat in de bodem van de velden zandsleuven en drainage worden aangebracht, zodat de afwatering verbetert en het water bufferend vermogen van de bodem toeneemt. De draagkracht van de bodem verbetert hierdoor, waardoor intensiever gebruik mogelijk is. Er wordt geen gebruik gemaakt van plastic verhardingsmateriaal. Voor de opvulling van een kuil in het zuidelijke deel van het terrein wordt gebruik gemaakt van Argex korrels. Dit is een natuurlijk materiaal van geëxpandeerde kleikorrels dat wordt gebruikt om de zetting van de grond te minimaliseren.

13. Na de herinrichting wil het college ook het locatieprofiel nog aanpassen zodat er nog meer
festivals kunnen plaatsvinden. Is dit juist? Graag een toelichting.


Antwoord: Nee, zie het antwoord op vraag 7.

14. Uit onderzoek blijkt dat Amsterdammers minder festivals willen. Hoe rijmt het college het dan dat er een nieuw festivalterrein voor 5.000 bezoekers in het Noorderpark gecreëerd wordt?


Antwoord: Zie het antwoord op vraag 7.

15. In de raadsvoordracht is ook volledig voorbijgegaan aan het omzetten van een stuk natuur met braamstruweel, riet en jonge elzen en wilgen naar kort gemaaid grasland waarmee het evenemententerrein mogelijk gemaakt wordt. Hier broeden vogelsoorten die definitief verloren gaan door deze ingrepen en het stadsbestuur, onder leiding van GroenLinks, roept dat de ecologie in het park er juist op vooruit gaat. Is het college nog steeds van mening dat de ecologie van het Noorderpark erop vooruit gaat met de voorgestelde ingrepen? Graag een toelichting.


Antwoord: Het stadsdeelbestuur geeft aan dat het stuk natuur een stuk ruigte is dat door achterstallig onderhoud is opgeschoten op een deel van het veld dat door de natte ondergrond niet goed beheerd kon worden. Er wordt op deze plek drainage aangelegd en gras ingezaaid zodat het veld onderdeel wordt van het activiteitenterrein. Op andere plekken wordt binnen het Noorderpark nieuw groen toegevoegd. Er komen in elk geval ongeveer 45 nieuwe bomen langs het Noordhollandsch Kanaal en de Nieuwe Leeuwarderweg. In een aantal groenpercelen wordt een dunning uitgevoerd. Dit is een reguliere beheermaatregel. Hierbij worden dunne bomen verwijderd om blijvende bomen meer ruimte te geven om te groeien en dikker te worden. Dikke bomen herbergen meer insectensoorten, hebben vaak meer holtes en bieden onderdak aan vogels en vleermuizen. Het hout van de bomen die worden gekapt, blijft achter in het park. Hiervan worden onder andere takkenrillen gemaakt voor vogels en kleine zoogdieren.

16. Is er voor het ontwerp en de infrastructurele aanpassingen gebruikgemaakt van een ecologische kaart waarmee de aanwezigheid van faunaroutes en belangrijke flora in kaart zijn gebracht? Zo ja, graag een toelichting en kan deze kaart worden meegestuurd? Zo nee, waarom niet? Zou dit niet een belangrijke stap zijn voor het beschermen van de ecologie bij een herinrichting?

Antwoord: Ja. Er is voor de herinrichting door de jaren heen meerdere keren onderzoek naar de flora en fauna uitgevoerd. Hierin is onder andere gekeken naar de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten, vleermuizen en kleine marterachtigen. Omdat er onlangs een hermelijn is waargenomen in het gebied, wordt de aanwezigheid van deze laatste soortgroep nader onderzocht. Zo nodig wordt voor de werkzaamheden een ontheffing aangevraagd voor de Wet Natuurbescherming en
worden compenserende maatregelen genomen. Daarnaast is er een ecologisch werkprotocol opgesteld waar de aannemer zich straks tijdens de werkzaamheden aan moet houden. Het college en het stadsdeelbestuur zijn van mening dat de ecologie bij deze herinrichting zodoende voldoende beschermd wordt.

17. De 6,1 miljoen euro waarvan de herinrichting bekostigd wordt, komt uit de pot ‘radicale vergroening’. Voor dat geld worden er dus bomen gekapt, hockeyvelden met kunstgras gecreëerd, asfalt aangelegd en een evenemententerrein voor 5.000 bezoekers gemaakt. Is dat de radicale vergroening waarvoor deze pot aangesproken kan worden?

Antwoord: De 6,1 miljoen euro komt niet uit een pot ‘radicale vergroening’, maar uit de Kwaliteitsimpuls Groen (5 miljoen euro) en het Stedelijk Mobiliteitsfonds (1,1 miljoen euro). Dit krediet staat dus ook los van het Stedelijk Huisvestingsprogramma Bovenwijks Groen. Voor de investeringen uit de Kwaliteitsimpuls Groen zijn kwaliteitscriteria opgesteld op het gebied van groen (gebruik), ecologie en water. Deze criteria zijn een uitwerking van de eis van het college in het besluit van 28
maart 2017 (besluitnummer BD2017-002749) dat de ingrepen in de parken een relatie moeten hebben met de verdichting van de stad en dat de parken een stadsbrede gebruikswaarde moeten krijgen. Met deze investering wordt ervoor gezorgd dat het park de toename van bezoekers aan kan. Bijvoorbeeld door betere wandel-, hardloop- en fietsroutes aan te leggen, maar ook wordt er geïnvesteerd in de kwaliteit van het groen en bodemverbetering.

18. Is het college het met ons eens dat deze pot nooit benut had mogen worden voor de ingrepen die er nu gaan plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?


Antwoord: Nee, dit is niet van toepassing. Zie het antwoord op vraag 17.

19. Op basis van vorenstaande feiten voelen vragenstellers zich flink op het verkeerde been gezet door het college, waarvan de bewoners en de natuur uiteindelijk het slachtoffer zijn. De fracties van de Partij van de Ouderen en de Partij voor de Dieren willen dan ook dat het voorstel in volledigheid terug naar de commissie en uiteindelijk de raad gaat om hier opnieuw over te spreken. Is het college hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het college en het stadsdeelbestuur zijn van mening dat zowel het vaststellen van het definitief ontwerp als het proces van de kredietaanvraag zorgvuldig is doorlopen. De voorbereidingen voor de werkzaamheden worden in die lijn voortgezet. Het staat de raad uiteraard vrij dit onderwerp opnieuw te behandelen. Het college en het stadsdeelbestuur zullen de resultaten daarvan dan onder ogen zien en daar waar aan de orde, gevolg aan geven.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake microplastics in de natuur door verharding met plastic bouwafval

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake het verwijderen van een boom uit de Hoofdbomenstructuur van de Plantage Middenlaan voor een ruimere entree voor Artis

Lees verder

    Word actief Doneer