Schrif­te­lijke vragen inzake college zet raad op verkeerde been over een nieuw evene­men­ten­terrein in het Noor­derpark


Indiendatum: 4 mrt. 2021


De gemeente trekt 6,1 miljoen euro uit voor de herinrichting van het Noorderpark. In het voorstel waar de Amsterdamse raad op 20 januari 2021 mee instemde, wordt echter met geen woord gerept over het het evenemententerrein wat in het park komt en wat ruimte moet bieden aan 5.000 mensen. Ook in het participatietraject is dit niet gemeld. Het definitieve ontwerp waarin dit wel wordt genoemd blijkt nu ook nog eens nauwelijks vindbaar voor Amsterdammers. De fracties van de Partij van de Ouderen en de Partij voor de Dieren zijn verontwaardigd over de gang van zaken en willen dat het voorstel wordt herzien en terug naar de raad gaat.

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, namens de fracties van de Partij van de Ouderen en de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

1. Vragenstellers hebben een mail ontvangen van een bewoner die op zoek was naar het definitieve plan. Dat plan, vastgesteld in maart 2018, is schier onvindbaar en rolt alleen uit het raadsinformatiesysteem als bijlage van schriftelijke vragen van het raadslid A.L. Bakker van 6 februari 2020 (nr. 346.20)[i]. Kan het college uitleggen waarom dit plan onvindbaar is voor de inwoners van de stad?

2. Welke acties zijn er voorafgaand aan het definitieve plan genomen om bewoners te betrekken? Graag een uitgebreide tijdlijn van alle (publicitaire) acties, inspraakmomenten, informatieavonden etc.

3. Welke acties zijn er, vanaf het moment dat het definitieve plan bekend werd, genomen om er bij de bewoners bekendheid aan te geven? Graag een uitgebreide tijdlijn van alle (publicitaire) acties, inspraakmomenten, informatieavonden etc.

4. Klopt het dat de komst van een evenemententerrein niet aan bod is gekomen in het/de participatietraject(en)?

5. Hoe lang zijn de resultaten van een participatietraject volgens het college geldig? Acht het college de resultaten nog steeds representatief voor de huidige situatie?

6. Zijn de bewoners op de hoogte gesteld van het definitieve ontwerp? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

7. Het idee was dat het Noorderpark een centrale plek wordt voor Noorderlingen: “De herinrichting zorgt ervoor dat de kwaliteit en het karakter van het park worden versterkt," zei de stadsdeelbestuurder in 2020. Acht het college het toevoegen van een evenemententerrein voor 5.000 bezoekers onder de kwalificatie ‘versterken kwaliteit en karakter’ van het Noorderpark? Graag een uitgebreide toelichting.

8. In de raadsvoordracht en de bijlagen waar de Amsterdamse raad op 20 januari 2021 mee instemde, wordt met geen woord gerept over het het evenemententerrein wat in het park komt en wat ruimte moet bieden aan 5.000 mensen. Kan het college dit toelichten?

9. In alle communicatie vanuit het stadsdeel wordt het woord evenemententerrein geen enkele keer genoemd, terwijl de hele herinrichting dus juist daarom draait. Waarom is er in de communicatie niet over het evenemententerrein gesproken?

10. In alle stukken wordt eufemistisch gesproken over 'op een aantal plekken struiken verwijderen om de sociale veiligheid te verbeteren' en dat er door het kappen van bomen 'meer ruimte ontstaat voor bomen die blijven staan.’ Ook dat blijkt ver bezijden. Op de informatieavond die voor omwonenden werd georganiseerd lijkt er compleet andere informatie gegeven te zijn aan de bewoners over het aantal bomen die er gekapt gaat worden en het maximale bezoekers op het evenemententerrein. Er zou stellig gezegd zijn dat er 25 bomen gekapt zouden worden in plaats van de daadwerkelijke 61 bomen. Klopt het dat op deze wijze is geïnformeerd? Zo ja: waarom is tegen de bewoners niet gezegd om hoeveel bomen het daadwerkelijk ging?

11. Door het kappen van de bomen komt een festivalterrein voor 5.000 bezoekers in plaats van de maximale 500 wat toegezegd was. Op welk punt in het traject is het aantal bezoekers vertienvoudigd en hoe zijn de bewoners en de raad daarvan op de hoogte gesteld?

12. Klopt het dat de ondergrond op sommige plekken wordt klaargemaakt voor intensiever gebruik? Wordt hierbij gebruik gemaakt van plastic verhardingsmateriaal in de ondergrond? Zo ja: graag een toelichting over het soort.

13. Na de herinrichting wil het college ook het locatieprofiel nog aanpassen zodat er nog meer festivals kunnen plaatsvinden. Is dit juist? Graag een toelichting.

14. Uit onderzoek blijkt dat Amsterdammers minder festivals willen. Hoe rijmt het college het dan dat er een nieuw festivalterrein voor 5.000 bezoekers in het Noorderpark gecreëerd wordt?

15. In de raadsvoordracht is ook volledig voorbij gegaan aan het omzetten van een stuk natuur met braamstruweel, riet en jonge elzen en wilgen naar kort gemaaid grasland waarmee het evenemententerrein mogelijk gemaakt wordt. Hier broeden vogelsoorten die definitief verloren gaan door deze ingrepen en het stadsbestuur, onder leiding van GroenLinks, roept dat de ecologie in het park er juist op vooruit gaat. Is het college nog steeds van mening dat de ecologie van het Noorderpark erop vooruit gaat met de voorgestelde ingrepen? Graag een toelichting.

16. Is er voor het ontwerp en de infrastructurele aanpassingen gebruikgemaakt van een ecologische kaart waarmee de aanwezigheid van faunaroutes en belangrijke flora in kaart zijn gebracht? Zo ja, graag een toelichting en kan deze kaart worden meegestuurd? Zo nee, waarom niet? Zou dit niet een belangrijke stap zijn voor het beschermen van de ecologie bij een herinrichting?

17. De 6,1 miljoen euro waarvan de herinrichting bekostigd wordt, komt uit de pot ‘radicale vergroening’. Voor dat geld worden er dus bomen gekapt, hockeyvelden met kunstgras gecreëerd, asfalt aangelegd en een evenemententerrein voor 5.000 bezoekers gemaakt. Is dat de radicale vergroening waarvoor deze pot aangesproken kan worden?

18. Is het college het met ons eens dat deze pot nooit benut had mogen worden voor de ingrepen die er nu gaan plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

19. Op basis van vorenstaande feiten voelen vragenstellers zich flink op het verkeerde been gezet door het college, waarvan de bewoners en de natuur uiteindelijk het slachtoffer zijn. De fracties van de Partij van de Ouderen en de Partij voor de Dieren willen dan ook dat het voorstel in volledigheid terug naar de commissie en uiteindelijk de raad gaat om hier opnieuw over te spreken. Is het college hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?

De leden van de gemeenteraad,

W. van Soest

A.L. Bakker


[i]https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8675488/1#search=%22bijlage%20vragen%20%20middengebied%20noorderpark%20bakker%22