Schrif­te­lijke vragen inzake bomenkap voor de onder­wa­ter­jacht aan de Sloterplas


Indiendatum: jan. 2020

Schriftelijke vragen van het lid A.L. Bakker inzake bomenkap voor de onderwaterjacht aan de Sloterplas

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting door de vragensteller:

Volgens een lokaal nieuwsmedium zullen er bij de vernieuwing van het Sloterpark bomen gekapt worden bij de aanleg van vissteigers[i]. Al eerder maakte de Partij voor de Dieren-fractie bezwaar in de raadscommissie tegen de aanleg van de steigers, gezien de dieronvriendelijke activiteit[ii]. Ondergetekende diende in de raadsvergadering vervolgens een voorstel in om van de Sloterplas een visreservaat te maken, zodat vissen kunnen rondzwemmen zonder de dreiging om door hun lip of wang aan de haak geslagen te worden[iii]Hiervoor bestond helaas geen meerderheid.

Nu blijkt dat er ook nog bomen voor moeten wijken, wil ondergetekende opheldering over de principes van het college van B&W. Met de klimaat- en biodiversiteitscrises moeten bomen juist beschermd worden. Moge duidelijk zijn dat de partij het als dubbel onwenselijk ziet om bomen te kappen voor de onderwaterjacht.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Klopt de informatie uit het artikel dat er bomen worden gekapt voor de aanleg van de nieuwe steigers?
 2. Vindt het college het moreel juist om waardevolle bomen te kappen zodat hengelaars beter gefaciliteerd worden in het jagen op vissen en zodat mensen uitgerekend vanaf deze plek in het water kunnen springen of met hun bootje kunnen aanmeren?
 3. Zo ja: graag een toelichting met doorslaggevende argumenten en een beschouwing over mogelijke alternatieven.
 4. Zo nee: gaat het college de bomenkap tegenhouden?
 5. Is het college van mening dat, met het oog op de klimaat- en biodiversiteitscrisis, elke boom van groot belang is en in principe behouden moet blijven?
 6. Is het stadsdelen toegestaan om voor iedere doelstelling, ongeacht de noodzaak en mogelijke alternatieven, bomen te kappen?
 7. Zo ja: is het college bereid dit beleidsmatig aan banden te leggen? Graag een toelichting.
 8. Zo nee: wat zijn de richtlijnen in de overweging om voor een project te stellen dat er bomen gekapt moeten worden?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[i] https://www.dewestkrant.nl/nieuwe-steigers-aan-oever-sloterplas/

[ii] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/558719#ai_4857826

[iii] https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-inzake-kwaliteitsimpuls-groen-sloterplas-wordt-visreservaat

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 14 feb. 2020

 1. Klopt de informatie uit het artikel dat er bomen worden gekapt voor de aanleg van de nieuwe steigers?
  Antwoord

  Nee, het stadsdeel geeft aan dat voor de aanleg van de twee steigers aan de oostkant van het Sloterpark geen bomen worden gekapt.
 2. Vindt het college het moreel juist om waardevolle bomen te kappen zodat hengelaars beter gefaciliteerd worden in het jagen op vissen en zodat mensen uitgerekend vanaf deze plek in het water kunnen springen of met hun bootje kunnen aanmeren? Zo ja: graag een toelichting met doorslaggevende argumenten en een beschouwing over mogelijke alternatieven. Zo nee: gaat het college de bomenkap tegenhouden?
  Antwoord

  Voor de aanleg van de twee steigers aan de oostkant van het Sloterpark worden geen bomen gekapt.
 3. Is het college van mening dat, met het oog op de klimaat- en biodiversiteitscrisis, elke boom van groot belang is en in principe behouden moet blijven?
  Antwoord

  De gemeente hecht veel waarde aan bomen en we vinden het daarom belangrijk dat het bomenbestand in de stad zoveel mogelijk in stand wordt gehouden. Bomen die ziek zijn en een gevaar vormen voor de gezondheid van andere bomen, dan wel de veiligheid moeten uiteraard wel worden gekapt. Zo houden we ons bomenbestand blijvend gezond.
 4. Is het stadsdelen toegestaan om voor iedere doelstelling, ongeacht de noodzaak en mogelijke alternatieven, bomen te kappen? Zo ja: is het college bereid dit beleidsmatig aan banden te leggen? Graag een toelichting. Zo nee: wat zijn de richtlijnen in de overweging om voor een project te stellen dat er bomen gekapt moeten worden?
  Antwoord

  Stadsdelen zijn door het college gemandateerd om kapvergunningen te verstrekken. Daarbij is de bomenverordening altijd leidend. Bij de afweging om een vergunning wel of niet te verlenen wordt onder andere rekening gehouden met:
  o de natuur- en milieuwaarde van de houtopstand;
  o de waarde van de houtopstand voor het stadsschoon of het landschap;
  o de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
  o de waarde van de houtopstand voor de leefbaarheid.
  Het college ziet geen aanleiding om de bomenverordening op dit punt aan te passen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake plastic netjes in de grond

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake EY berekening kostentoerekening pleziervaart

Lees verder

    Word actief Doneer