Schrif­te­lijke vragen inzake EY bere­kening kosten­toe­re­kening plezier­vaart


Schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake EY berekening kostentoerekening pleziervaart

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
Het college van Amsterdam stelt voor om het liggeld voor de pleziervaart te verhogen met 75%.

De onderbouwing van het college is dat de leges niet kostendekkend zouden zijn.

Hiervoor heeft het college een eigen inschatting gemaakt en later EY een second opinion laten maken.

Aangezien de onderbouwing van beide berekeningen van elkaar afwijken, is het zaak om duidelijk te krijgen hoe dit verschil tot stand is gekomen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Kan het college alle in en uitgaande correspondentie inclusief alle onderliggende documentatie doen toekomen, inclusief alle eventuele concepten?Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren