Schrif­te­lijke vragen inzake EY bere­kening kosten­toe­re­kening plezier­vaart


Indiendatum: jan. 2020

Schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake EY berekening kostentoerekening pleziervaart

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
Het college van Amsterdam stelt voor om het liggeld voor de pleziervaart te verhogen met 75%.

De onderbouwing van het college is dat de leges niet kostendekkend zouden zijn.

Hiervoor heeft het college een eigen inschatting gemaakt en later EY een second opinion laten maken.

Aangezien de onderbouwing van beide berekeningen van elkaar afwijken, is het zaak om duidelijk te krijgen hoe dit verschil tot stand is gekomen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Kan het college alle in en uitgaande correspondentie inclusief alle onderliggende documentatie doen toekomen, inclusief alle eventuele concepten?Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 24 mrt. 2020

1. Kan het college alle in- en uitgaande correspondentie, inclusief alle onderliggende documentatie doen toekomen, inclusief alle eventuele concepten?

Antwoord:
Zoals in de uitstelbrief van 4 maart 2020 reeds vermeld, is het niet gelukt deze vragen binnen de termijn van vier weken te beantwoorden. Daarbij is eveneens aangegeven dat uw vragen tijdig voor de raadscommissie van 26 maart 2020 zouden worden beantwoord. In de bijlage van deze beantwoording treft u een inventarislijst en daarnaast alle gevraagde documenten voor zover dat in openbaarheid kan. Een drietal documenten is, vanwege de geheimhouding die daarop rust, voor raadsleden ter inzage gelegd bij de raadsgriffie voor een periode van vier weken. Dit betreft een tweetal ambtelijke rapporten die wanneer deze openbaar zouden worden de financiële belangen van de gemeente schaden bij aanbestedingen. En daarnaast de opdrachtbevestiging van het onderzoek die conform de algemene voorwaarden van de overeenkomst met EY niet openbaar wordt gemaakt.