Schrif­te­lijke vragen inzake bomen kappen en herplanten


Schriftelijke vragen van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake bomen kappen en herplanten

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

Amsterdam kent sinds 2014 een Bomenverordening[i] die tot doel heeft om het aantal bomen in de stad op peil te houden. Bij bomenkap moet in principe een nieuwe boom herplant worden. Mocht dit niet lukken, dan kan de monetaire waarde van de te kappen boom ook in een fonds gestoken worden: het Herplantfonds. Dit fonds is in het leven geroepen om later op een andere plaats nieuwe bomen te kunnen herplanten, zodat het aantal bomen in Amsterdam op peil blijft.

In 2016 volgde er een werkwijze van het gemeentelijk Herplantfonds[ii] met een uitwerkingsnotitie genaamd ‘Compensatie en herplant van bomen’[iii], waarin ‘een breder palet van compensatiemogelijkheden dan boom-voor-boom’ werd uitgedragen. Onder het mom van ‘flexibiliteit’ en ‘denken in ecosysteemdiensten’ werd bepleit dat: “een gekapte boom niet per se als boom hoeft te reïncarneren, maar ook kan worden vervangen door andere vormen van groen, zoals kruiden en struiken.” Ook het compenseren door het verbeteren van groeiomstandigheden werd hierbij genoemd. Daarnaast werd er in het stuk ruimte gegeven aan een aparte benadering voor stedelijke herstructureringen en grote groenrenovaties. Zo werd het Herplantfonds Zuidas (ook wel Zuidasregeling genoemd) opgericht.

Onlangs werd de Subsidieregeling Groen in de Buurt, Stadslandbouw-Voedselinitiatieven en Bomen 2018[iv] onder de aandacht van de raad gebracht. Deze regeling heeft als doel om bomenplant door particulieren te stimuleren teneinde het bomenbestand op peil te houden. Subsidies hiervoor komen uit het Herplantfonds en mogen volgens de regeling naast de daadwerkelijke bomenplant ook besteed worden aan arbeidskosten, groeiplaatsverbetering en transport.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Hoeveel kapvergunningen zijn er afgegeven sinds de vaststelling van de Bomenverordening in 2014 en om hoeveel bomen gaat het in totaal?

2. Hoeveel bomen zijn ter compensatie hiervoor direct elders herplant?

3. Hoeveel geld is er:
a. in totaal per jaar ter compensatie van bomenkap in het Herplantfonds gestort?
b. gemiddeld per jaar per boom ter compensatie van bomenkap in het Herplantfonds gestort?

4. Hoeveel geld is er:
a. in totaal per jaar vanuit het Herplantfonds besteed aan het planten van bomen?
b. in totaal per jaar per boom vanuit het Herplantfonds besteed aan het planten van bomen?

5. Hoe wordt de monetaire waarde van een gekapte boom vastgesteld? Welke berekening wordt hiervoor gehanteerd?

6. Wat wordt er precies bedoeld in de “Subsidieregeling Groen in de Buurt, Stadslandbouw-Voedselinitiatieven en Bomen 2018” met groeiplaatsverbetering voor bomen?

7. Waarom is ervoor gekozen om geld uit het Herplantfonds via de “Subsidieregeling Groen in de Buurt, Stadslandbouw-Voedselinitiatieven en Bomen 2018” in te zetten voor arbeidskosten, groeiplaatsverbetering en transport van bomen?

8. Wordt bij het vaststellen van de te storten monetaire waarde van gekapte bomen in het Herplantfonds een toeslag meegerekend voor de besteding van arbeidskosten, groeiplaatsverbetering en transport van bomen?
a. Zo ja, welke berekening wordt hiervoor gehanteerd?
b. Zo nee, waarom niet? Erkent het college dat deze bestedingen dan onterecht uit het Herplantfonds worden gefinancieerd? Is het college bereid om deze bestedingen te schrappen uit de subsidie? Graag een toelichting.

9. Hoeveel geld is er uit het Herplantfonds gestoken in arbeidskosten? Kan het college deze arbeidskosten specificeren?

10. Hoeveel geld is er uit het Herplantfonds gestoken in groeiplaatsverbetering van bomen?

11. Hoeveel geld is er uit het Herplantfonds gestoken in transport?

12. Waarom is ervoor gekozen met de Zuidasregeling om het resterende compensatiebudget (wanneer het plangebied onvoldoende mogelijkheden biedt om alle gekapte bomen fysiek te herplaatsen of te vervangen) te gebruiken voor het verbeteren van de groeiplaatsen van bestaande bomen en verbeteren van ander groen; het verplanten van bestaande bomen, de aanleg van openbaar groen en natuur, inclusief faunavoorzieningen?

13. Hoeveel geld is er uit het Herplantfonds van de Zuidasregeling gestoken in andere zaken dan de herplant van bomen? Graag specificeren in: het verbeteren van de groeiplaatsen van bestaande bomen en ander groen; het verplanten van bestaande bomen; de aanleg van openbaar groen en natuur, inclusief faunavoorzieningen.

14. Waarom is er niet voor gekozen om het resterende compensatiebudget uit het Herplantfonds van de Zuidasregeling te gebruiken voor de herplant van bomen elders in Amsterdam, of te storten in het algemene Herplantfonds voor de herplant van bomen?

15. Erkent het college dat nieuw ‘openbaar groen en natuur’ geen bescherming geniet en dat het dus ook weer door nieuwe plannen kan verdwijnen?

16. Onderschrijft het college het bezwaar van de Partij voor de Dieren dat de aanleg van ‘openbaar groen’ en het ‘verbeteren van groeiplaatsen van bestaande bomen en ander groen’ ter compensatie van bomenkap op de Zuidas niet in lijn is met de bedoeling van de Bomenverordening en het Herplantfonds, namelijk het op peil houden van het aantal bomen in Amsterdam?

17. Zijn er nog meer aparte Herplantfondsen ingesteld voor projecten zoals op de Zuidas? Zo ja, welke zijn dit en gelden hierbij dezelfde regels als die van de Zuidasregeling? Zo ja, kan het college dan vraag 13 en 14 opnieuw beantwoorden over deze andere Herplantfondsen?

18. Hoeveel kapaanvragen zijn er sinds de vaststelling van de Bomenverordening geweigerd?

19. Hoeveel meldingen van illegaal vellen zijn er sinds de vaststelling van de Bomenverordening gedaan?

20. Kan het college een overzicht geven van de meldingen van illegaal vellen met de daarbij behorende uitkomst wat betreft strafrechtelijke of bestuursrechtelijke handhaving vanaf 2014?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)

Bronnen
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amsterdam/CVDR323217/CVDR323217_2.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-137295.html

https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/801778/compensatie_en_herplant_van_bomen_1_okt_2016.pdf

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/6757839/1/09012f97824d99d8