Schrif­te­lijke vragen inzake de inmenging van Shell in het onderwijs.


Aan het college van burgemeester en wethouders


Shell heeft verschillende educatieve programma’s voor leerlingen en nascholingscursussen voor docenten[1] om ervoor te zorgen dat kinderen met informatie gevoed worden dat de wereld tot ver in de toekomst niet zonder fossiele brandstoffen kan. Volgens vragenstellers is dit een slinkse duw in de verkeerde richting en een vorm van kindermarketing. Shell zaait bewust twijfel over de noodzaak van de energietransitie en de haalbaarheid van het Klimaatakkoord van Parijs, terwijl het bedrijf zelf belang heeft bij vertraging van de energietransitie. De fracties van de Partij voor de Dieren, PvdA, D66, GroenLinks, SP, Denk, BIJ1 en de ChristenUnie vinden dat de wethouder er alles aan moet doen om Shell uit de Amsterdamse klaslokalen te weren.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. 1. Is het college bekend met de inmenging van Shell in het Nederlands onderwijs en wat vindt het college hiervan?
 1. 2. Is het college bereid om haar steun uit te spreken voor de petitie ‘Stuur Shell de klas uit' voor fossielvrij onderwijs?
 1. 3. Is de wethouder bekend met de nascholing die Shell aan docenten aanbiedt? Zo ja, wat vindt de wethouder hiervan en wordt deze nascholing ook aangeboden aan Amsterdamse leraren?

Shell organiseert al een aantal jaar Generation Discover in Den Haag, een evenement dat zich voornamelijk richt op leerlingen uit het basisonderwijs. Shell gebruikt het evenement om een nieuwe generatie warm te maken voor fossiele industriële activiteiten en afgelopen oktober hebben zo’n vijfduizend leerlingen uit het hele land deelgenomen aan dit evenement. In Den Haag boycotten al tientallen basisscholen het door Shell georganiseerde techniekfestival Generation Discover en heeft de gemeente haar subsidie ingetrokken.

 1. 4. Is de wethouder ervan op de hoogte of Amsterdamse leerlingen hebben deelgenomen aan Generation Discover?
 2. 5. Is er gemeentelijke subsidie verbonden aan het evenement Generation Discover of andere op het onderwijs gerichte projecten van Shell?
 3. 6. Worden er vertegenwoordigers van de gemeente afgevaardigd naar dit soort evenementen?
 4. 7. Is de wethouder bereid zich ervoor in te zetten dat er vanuit Shell in Amsterdam geen scholen- en kinderactiviteiten over techniek en duurzaamheid georganiseerd worden waarin het zijn pro-fossiele boodschap mag propaganderen?

Generation Discover vertrekt uit Den Haag en Shell gaat met het evenement op tournee door de rest van het land.[2] In 2017 organiseerde Shell in Amsterdam nog het evenement Bright Ideas Hub op het Marineterrein in Amsterdam.[3]

 1. 8. Kan het college toezeggen dat Generation Discover niet welkom is in Amsterdam?
 2. 9. Is het college bereid om geen meer ruimte beschikbaar te stellen, ook niet via bureau Marineterrein?

Uit een artikel[4] in NRC Handelsblad van 29 oktober jongstleden blijkt dat deelnemers aan Generation Discover van Shell in Den Haag een geheimhoudingsverklaring moesten ondertekenen voordat zij mee konden doen aan dit evenement. Met het ondertekenen van de geheimhoudingsverklaring stemden deelnemers in dat ze de inhoud van Generation Discover vertrouwelijk behandelen en dat beeldmateriaal van de deelnemers gebruikt mag worden voor commerciële doeleinden.

 1. 10. Deelt de wethouder de maatschappelijke verontwaardiging over het feit dat Shell kinderen vraagt dit soort verklaringen te tekenen en hoe beoordeelt het college deze geheimhoudingsverklaringen?
 2. 11. Is de wethouder ervan op de hoogte of Amsterdamse leerlingen deze geheimhoudingsverklaringen hebben ondertekend?

De leden van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)
S. Mbarki (PvdA)

D. Timman (D66)

S.R.H. Blom (GroenLinks)
E.A. Flentge (SP)

N. Yilmaz (Denk)

S.H. Simons (BIJ1)

D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

[1] https://fossielvrijonderwijs.nl/ontdek-zelf-greenwashing/

[2] https://denhaagfm.nl/2018/10/23/shells-generation-discover-festival-weg-uit-den-haag/

[3] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/5392235/2/1075_17_Schriftelijke%20vragen%20Groen%20activiteiten%20van%20Shell%20op%20het%20Marineterrein

[4] https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/29/shell-liet-geheimhoudingscontract-tekenen-voor-kinderfestival-a2753144