Schrif­te­lijke vervolg­vragen inzake ‘van boom tot stroom’


Indiendatum: okt. 2019

In de beantwoording van de schriftelijke vragen op 2 september 2019 over de bestemming van gekapte bomen en snoeihout[i]schrijft het college het volgende:

“Afvoer van dit hout gebeurt door de aannemers die contractueel verplicht zijn het snoeihout ter plaatse te verwerken en af te voeren. Een groot deel van de gerooide bomen wordt gebruikt voor houtbewerking of teruggebracht in natuurgebied in en buiten Amsterdam. Een overig deel van losse takken en boomtoppen zijn basis voor biomassa of worden gecomposteerd.”

Het college schrijft voorts: “Er wordt door de gemeente geen geld voor ontvangen, maar het levert wel een bijdrage in de prijsstelling van het contract wat ten goede komt aan de gemeente Amsterdam in de vorm van een lagere inschrijfprijs.” Daarnaast beschikt het college niet over cijfers over de bestemming: “De gemeente heeft de contractuele afspraak met aannemers dat het hout wordt afgevoerd, niet over de wijze waarop en niet naar welke bedrijven.”

De Partij voor de Dieren vreest dat de lage prijsstelling van het contract een perverse prikkel is voor het leveren van hout aan biomassacentrales. Hieraan draagt de gemeente bij via de lagere inschrijfprijs.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Kan het college bevestigen dat het binnen de geldende afspraken voor de aannemer financieel voordeliger is om boomstammen en snoeihout naar een biomassacentrale te brengen dan om het hout in de stad een nuttige herbestemming te geven of terug te brengen in een natuurgebied?
 2. Kan het college aan de huidige aannemers waarmee contracten lopen inzicht vragen in cijfers over de bestemming van het hout, gespecificeerd in de hoeveelheid bomen die gebruikt worden voor houtbewerking, die terug de natuur ingaan en die naar een biomassacentrale gaan?
 3. Kan het college verder vragen of inzicht kan worden geboden in het type houtbewerking waarvoor de bomen worden gebruikt, namelijk hoe de verhouding ligt tussen hoogwaardige doeleinden of laagwaardige doeleinden zoals pallets en palen?
 4. Stelt het college eisen voor de verwerking van bomen in de tenders?
  a. Zo ja, welke?
  b. Zo nee, waarom niet?
 5. Is de prijs doorslaggevend bij het kiezen van een aannemer?
  a. Zo nee, wat is dan doorslaggevend?
  b. Zo ja, kan het college voortaan de bestemming van het hout zwaarder laten wegen om hiermee het verbranden van hout in biomassacentrales te ontmoedigen?
 6. Wat is de stand van zaken van de plannen voor een Stedelijke Houtbank?[ii]
  a. Kan het college het plan van aanpak delen dat eind 2018 voorgelegd zou worden?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[i] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/521035

[ii]Collegevergadering 23-05-2018, onderwerp ‘Herbevestigen schenking van stamhout aan de Stichting Stadshout voor circulair gebruik’: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/6452670/2 - search="stadshout"

Indiendatum: okt. 2019
Antwoorddatum: 29 nov. 2019

1. Kan het college bevestigen dat het binnen de geldende afspraken voor de aannemer financieel voordeliger is om boomstammen en snoeihout naar een biomassacentrale te brengen dan om het hout in de stad een nuttige herbestemming te geven of terug te brengen in een natuurgebied?

Antwoord
Ja, het is voor een aannemer financieel aantrekkelijker om boomstammen en snoeihout naar een locatie te brengen waar zij geld ontvangen voor het hout (bijvoorbeeld een biomassacentrale) dan het hout een herbestemming te geven in de stad of terug te brengen in een natuurgebied.

2. Kan het college aan de huidige aannemers waarmee contracten lopen inzicht vragen in cijfers over de bestemming van het hout, gespecificeerd in de hoeveelheid bomen die gebruikt worden voor houtbewerking, die terug de natuur ingaan en die naar een biomassacentrale gaan?

Antwoord

Gespecificeerde cijfers kunnen niet direct worden gegeven maar kunnen worden opgevraagd. Vanuit huidig beleid en huidige contractafspraken kan worden gemeld dat het hout in eerste instantie als ecologische houtopstand op locatie wordt gelaten als stam rechtop of liggend, of als snippers. Wanneer dit niet mogelijk is dan wordt hout afgeleverd bij Stadshout voor bewerking tot objecten, of wordt het gebruikt in de vorm van houtril of liggende stammen als blokkade/ speelobject of houtsnippers. Het overige hout gaat via de aannemer naar een houtverwerker (bijvoorbeeld voor de spaanplaatindustie) of biomassacentrale. Aangezien niet al het hout geschikt is voor hergebruik, en Amsterdam niet beschikt over een eigen duurzame houtverwerking (bijvoorbeeld compostering) vervalt in de huidige verwerking ca driekwart aan de aannemer.

3. Kan het college verder vragen of kan inzicht worden geboden in het type houtbewerking waarvoor de bomen worden gebruikt, namelijk hoe de verhouding ligt tussen hoogwaardige doeleinden of laagwaardige doeleinden zoals pallets en palen?

Antwoord

Nee, de gemeente kent de afleveringslocatie, maar het is aan de houtverwerker wat deze met het hout doet.

4. Stelt het college eisen voor de verwerking van bomen in de tenders?
4a. Zo ja, welke?
4b. Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4a
In de huidige contracten is opgenomen dat het hout, naar aanwijzing van de opdrachtgever, moet blijven liggen vanuit ecologisch oogpunt, als houtsnipper materiaal voor de openbare ruimte, of naar aangewezen locatie in de stad (Stadshout) moet worden gebracht voor verwerking tot objecten. Zonder gebruik te maken van deze opdracht vervalt het hout aan de aannemer.
Antwoord 4b
N.v.t.

5. Is de prijs doorslaggevend bij het kiezen van een aannemer?
5a. Zo nee, wat is dan doorslaggevend?
5b. Zo ja, kan het college voortaan de bestemming van het hout zwaarder laten wegen om hiermee het verbranden van hout in biomassacentrales te ontmoedigen?

Antwoord 5a en 5b
De prijs voor de keuze van een aannemer is niet leidend, maar wel een zwaarwegend onderdeel. Het is mogelijk om bepaalde soorten van verwerking zoals biomassa of composteren uit te sluiten en een verplichting tot duurzame verwerking op te nemen. De budgetten dienen hier in dat geval op te worden aangepast.

6. Wat is de stand van zaken van de plannen voor een Stedelijke Houtbank?
6a. Kan het college het plan van aanpak delen dat eind 2018 voorgelegd zou worden?

Antwoord
Een plan voor een Stedelijke Houtbank is nog niet opgesteld. Deze zal er in de loop van 2020 zijn.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het dumpen van dieren

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake het vangen en verhuizen van konijnen van het Domela Nieuwenhuisplantsoen

Lees verder

    Word actief Doneer