Schrif­te­lijke vragen inzake het vangen en verhuizen van konijnen van het Domela Nieu­wen­huis­plantsoen


Schriftelijke vragen van het lid A.L Bakker inzake het vangen en verhuizen van konijnen van het Domela Nieuwenhuisplantsoen

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

Op de gemeentesite staat het bericht dat een groep konijnen van het Domela Nieuwenhuisplantsoen moeten verhuizen, om nieuwe beplanting om die plek een kans te geven[i]. De dieren worden gevangen en verhuisd naar een andere locatie. In de commissievergadering WB van 29 oktober 2019 gaf wethouder Ivens de toelichting dat andere maatregelen onvoldoende effect hebben gehad en dat de huidige locatie toch al niet optimaal is voor de konijnen. De bewonerswerkgroep DOMELA-plantsoen geeft aanvullend aan dat ook vogels en andere stadsfauna de schuldigen zijn van de kale plantvakken[ii].

Het verhuizen van konijnen leidt tot ontzettend veel stress bij de dieren, brengt een verstoorde groepsdynamiek met zich mee en leidt meestal tot hoge sterfcijfers in de week na het uitzetten. De Zoogdiervereniging heeft hierover nog in 2006 in opdracht van Stadsdeel Amsterdam-Noord een literatuurstudie gedaan voor een advies voor het uitvoeren van grote infrastructurele werken[iii].

De Partij voor de Dieren vindt het verhuizen van konijnen ter bescherming van nieuwe beplanting om de genoemde redenen buitenproportioneel nadelig voor de konijnen en daarom onethisch en in strijd met de wettelijke bescherming van deze dieren. Konijnen hebben een intrinsieke waarde waardoor de plicht geldt om te voorkomen dat het schaden van het welzijn van de dieren, verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt voorkomen[iv].

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Hoe beoordeelt het college de schadelijke consequenties voor het welzijn van de konijnen en de risico’s op overlijden bij de verhuizing?
 2. Hoe beoordeelt het college de impact van het verhuizen van de konijnen ten opzichte van het belang van het beschermen van nieuw aan te brengen beplanting? Vindt het college de maatregel proportioneel gerechtvaardigd?
 3. Welke alternatieve maatregelen wat betreft de bescherming van de beplanting zijn er precies genomen die niet het gewenste effect hebben teweeggebracht?
  1. Indien er afrasteringen zijn geplaatst rondom de plantenvakken, kan het college hier een specifieke omschrijving van geven vergezeld met foto’s van de desbetreffende constructies ter plaatse? Zo nee, waarom niet?
 4. Indien er geen afrasteringen zijn geplaatst rondom de plantenvakken: waarom is dit niet het geval geweest? Vindt het college niet dat deze maatregel eerst moet worden toegepast alvorens het welzijn van de konijnen op het spel te zetten?
 5. Welke alternatieve maatregelen wat betreft het type beplanting zijn er precies genomen die niet het gewenste effect hebben teweeggebracht?
 6. Welke maatregelen zijn er nog te bedenken die niet zijn toegepast en waarbij de konijnenpopulatie met rust gelaten kan worden?
 7. Kan de wethouder de stelling motiveren dat het Domela Nieuwenhuisplantsoen geen optimale locatie is voor de konijnen om te leven?
 8. Hoe kan het bedrijf dat de konijnen vangt er zeker van zijn dat het alle aanwezige konijnen uit het gebied gaat vangen?
 9. Op welke manier wordt er rekening mee gehouden dat er opnieuw konijnen naar het Domela Nieuwenhuisplantsoen kunnen komen?
 10. Welke maatregelen worden er op de nieuwe locatie Westerpark West genomen om het aantal sterfgevallen in de groep konijnen te minimaliseren?
 11. Leven er op deze nieuwe locatie al konijnen?
  1. Zo ja, hoe verwacht het college dat deze nieuwe groep konijnen wordt geaccepteerd door de al aanwezige konijnen? Is er ruimte voor de nieuwe konijnen om te schuilen en om eigen burchten te maken of wordt deze nog gecreëerd? Graag een toelichting.
 12. Zo nee, waarom leven hier geen konijnen? Zal de omgeving hiervoor geschikt gemaakt worden met takkenrillen, zandbulten, hopen stenen of kunstmatige burchten? Graag een toelichting.
 13. Wanneer staat de verhuizing van de konijnen gepland?
 14. Komt het vaker voor dat nieuwe beplanting door de gemeente weinig kans krijgt doordat het wordt aan- of opgegeten door konijnen? Zo ja, wat zijn dan in andere gevallen zoal de oplossingen geweest?
 15. Kan het college van de afgelopen 5 jaar een overzicht geven van alle vangacties van konijnen in gemeentelijke opdracht met een onderbouwing van de noodzaak per actie?

De laatste twee vragen mogen wat de vragensteller betreft later separaat toegestuurd worden als dit betekent dat de overige vragen sneller beantwoord kunnen worden:

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[i] https://www.amsterdam.nl/nieuws-westerpark/domela-nieuwenhuisplantsoen-krijgt/

[ii] http://www.domelaplantsoen.nl/index.php/berichten/actueel/

[iii]https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/publications/2006.02%20Konijnen%20in%20Amsterdam-Noord_0.pdf

[iv] https://wetten.overheid.nl/BWBR0030250/2019-01-01