Aanvul­lende schrif­te­lijke vragen inzake het kappen van alle 31 bomen naast de ventweg aan de Bos en Lommerweg


Indiendatum: 2 jun. 2021

Toelichting:

Op 7 januari heeft ondergetekende vragen gesteld over het kappen van alle 31 bomen naast de ventweg aan de Bos en Lommerweg. Hoewel in de op 25 februari ontvangen beantwoording[i] staat dat het stadsdeel West van mening is dat behoud van zoveel mogelijk bomen een belangrijk uitgangspunt is bij ruimtelijke ingrepen, ziet de fractie van de Partij voor de Dieren toch een aantal zorgelijke elementen. Zo is het opvallend dat er veel aandacht uitgaat naar het niet-strakke uiterlijk van het groen en het doel van het creëren van een ‘evenwichtig beeld’. Door een deel van de bomen te laten staan zou “er een onevenwichtig beeld door de verschillende grootte in bomen, evenals de lijn waarin de bomen staan” ontstaan. Ook zou in het proces hebben meegespeeld dat de huidige bomen er volgens buurtbewoners voor zorgen “dat de omgeving erg donker is en de straat een onverzorgde uitstraling heeft”. Het stadsdeel wil met nieuwe zilverlindes en hagen “bijdragen aan de continuïteit van het groenbeeld”. Dit terwijl de levensverwachting van veertien bomen is geschat op 10-25 jaar en van vijf andere bomen op maarliefst >25 jaar. Wat betreft Partij voor de Dieren is een wat (sommigen zullen zien als een) slordiger of natuurlijk rommelig uiterlijk van groen en bomen, waardoor het straatbeeld minder evenwichtig of uniform zou zijn, zeker geen reden om het dan maar te verwijderen. Juist een grote verscheidenheid en hoeveelheid aan bomen is wenselijk voor het vergroten van de biodiversiteit en elke boom telt voor het klimaatadaptief maken van de stad.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Volgens de beantwoording is het uitgangspunt dat gezonde bomen zoveel mogelijk blijven staan bij ruimtelijke ingrepen. De bomen zouden volgens de beantwoording niet “gezond genoeg zijn om de werkzaamheden die nodig zijn voor de herinrichting te overleven”.

 • Wanneer wordt een boom als gezond genoeg beschouwd om te blijven staan bij ruimtelijke ingrepen?
 • Als de levensverwachting van een boom lang is, mag deze dan toch gewoon verwijderd worden of moeten hier zwaarwegende redenen aan ten grondslag liggen?
 • Waarom telt een levensverwachting van 10-25 jaar of >25 jaar in dit geval niet als gezond genoeg om te blijven staan? Of wordt hiermee bedoeld ‘niet gezond genoeg om te verplaatsen’?
 • En hoe rijmt het kappen van bomen met een dergelijke levensverwachting met het Handboek Groen, waarin staat dat behoud en inpassing van bestaand groen (waaronder o.a. gezonde exemplaren die niet meer verplantbaar zijn vallen) het uitgangspunt is bij herinrichting[ii]?

2. Volgens het Handboek Groen wordt als onderdeel van de conclusie van de Bomen Effect Analyse (BEA) advies gegeven met maatregelen over hoe de bomen eventueel wel te behouden zijn als het antwoord op de vraag ‘Is behoud van de bomen mogelijk als de voorgenomen activiteiten in de omgeving van de bomen plaatsvinden?’ ‘nee’ is, maar de bomen op zich een goede toekomstverwachting hebben[iii].

 • Uit de BEA komt naar voren dat de levensverwachting van veertien bomen is geschat op 10-25 jaar en van vijf andere bomen op maarliefst >25 jaar. Hoe luidde het advies in de BEA met maatregelen over hoe de bomen eventueel wel te behouden zijn?
 • Is er een scenario onderzocht waarbij deze bomen verplaatst en dus behouden hadden kunnen worden?
 • Het stadsdeel geeft aan dat de bomen effect analyse aantoont dat de bomen in slechte en kleine boomvakken staan, wat zich uit in beperkte groei en een relatief kleine kruin en bladerdek. Is bekeken of de levensverwachting van de bomen verbeterd had kunnen worden door betere boomvakken te creëren? Zo nee, waarom niet?

3. Volgens de beantwoording bestond er vanuit de bewoners en ondernemers een wens om de bomen te vervangen omdat deze zouden zorgen voor een donkere straat met onverzorgde uitstraling. Ook wordt kenbaar gemaakt in de beantwoording dat een deel van de bomen niet kan blijven staan omdat er zo een “onevenwichtig beeld door de verschillende grootte in bomen, evenals de lijn waarin de bomen staan” zou ontstaan.

 • Acht het college het juist dat donkerte en een onverzorgde uitstraling worden meegenomen in de afweging tussen behoud en kap?
 • Wat vindt het college van het argument (voor bomenkap) dat het laten staan van een deel van de bomen “een onevenwichtig beeld” oplevert?
 • Hoe rijmen de argumenten (voor bomenkap) over donkerte, onverzorgde uitstraling en onevenwichtig beeld met het beleidskader Puccinimethode, waarin staat dat het streven is om bestaande bomen en boomstructuren zoveel mogelijk in ontwerpen in te passen[iv]?
 • Hoe rijmen de argumenten (voor bomenkap) over donkerte, onverzorgde uitstraling en onevenwichtig beeld met het beleidskader Puccinimethode, waarin staat dat bij boomsoortkeuze rekening wordt gehouden met de diversiteit aan boomsoorten “niet alleen uit esthetisch oogpunt, maar ook om ecologische redenen en om beter bestand te zijn tegen ziekten en plagen”[v]?
 • Is het een doel van het college of van het stadsdeel om meer uniformiteit ofwel eenheidsworst te creëren op het gebied van het groen in de stad? Zo nee, wat wordt er dan precies bedoeld met termen als “een onevenwichtig beeld” en het antwoord dat de nieuwe zilverlindes en hagen gaan bijdragen aan “de continuïteit van het groenbeeld”? Graag een toelichting.

4. Ziet het college kansen om de regels omtrent bomenkap bij herinrichtingen strenger te maken zodat vaker gekozen wordt voor een ontwerp om de bestaande bomen heen? Zo ja, aan welke regels wordt gedacht? Zo nee, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker


[i] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9603851/3#search=%22Schrif%C2%ADte%C2%ADlijke%20vragen%20inzake%20het%20kappen%20van%20alle%2031%20bomen%20naast%20de%20ventweg%20aan%20de%20Bos%20en%20Lommerweg%22

[ii] https://131f4363709c46b89a6ba5bc764b38b9.objectstore.eu/hior/Documenten/Handboek%20Groen,%20Standaard%20voor%20het%20Amsterdamse%20straatbeeld%20(Puccinimethode)%20(2020).pdf

[iii] https://131f4363709c46b89a6ba5bc764b38b9.objectstore.eu/hior/Documenten/Handboek%20Groen,%20Standaard%20voor%20het%20Amsterdamse%20straatbeeld%20(Puccinimethode)%20(2020).pdf

[iv]https://131f4363709c46b89a6ba5bc764b38b9.objectstore.eu/hior/Documenten/Beleidskader%20Puccinimethode%20(2018).pdf#PagCls_14664022

[v] https://131f4363709c46b89a6ba5bc764b38b9.objectstore.eu/hior/Documenten/Beleidskader%20Puccinimethode%20(2018).pdf#PagCls_14664022